Lịch sử Phật Thích Ca

Quyển kinh “Lịch Sử Phật” này tuy không đầy đủ lắm, song cũng giúp thêm phần hiểu thấy một cách căn bản thực tế; Bồ Tát có sinh ra làm con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Da tại xứ Kapilavatthu, tu hành đạt đáo Phật quả rồi phổ độ chúng sanh đều được giải thoát hẳn thật, cuối cùng Ngài nhập đại Niết Bàn vẫn còn lưu truyền giáo lý cứu khổ cao thượng và Xá Lợi quí báu trong khắp cõi SA BÀ.

PHẬT LỊCH 2503                  DƯƠNG LỊCH 1960

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

 

LỊCH SỬ PHẬT THÍCH CA

(BUDDHAPPARIVATTA)

--
 Soạn giả:

Tỳ khưu GIỚI NGHIÊM THITASITO

 TAM BẢO TỰ

209 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng

 

LỜI TỰA

Quyển kinh “Lịch Sử Phật” này tuy không đầy đủ lắm, song cũng giúp thêm phần hiểu thấy một cách căn bản thực tế; Bồ Tát có sinh ra làm con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Da tại xứ Kapilavatthu, tu hành đạt đáo Phật quả rồi phổ độ chúng sanh đều được giải thoát hẳn thật, cuối cùng Ngài nhập đại Niết Bàn vẫn còn lưu truyền giáo lý cứu khổ cao thượng và Xá Lợi quí báu trong khắp cõi SA BÀ.

Cũng muốn góp thêm một phần tài liệu xác đáng y cứ theo Tam Tạng PALI, đặng làm tài liệu ngõ hồi hướng đức tin của toàn thể Phật Giáo đồ Việt Nam ngay về Đấng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng…

Tôi rất lấy làm tiếc vì tri kiến có hạn.

Vậy trân trọng kính mong quý vị cao minh chỉ bảo thêm để ngày tái bản được chỉnh đốn hơn.

Sau đây xin hồi hướng phần phước báo thanh cao đến các bậc ân nhân của những người hữu tâm trong quyển kinh này và tất cả chúng sanh mau thoát khổ.

Mong thay!

Tỳ Khưu Giới Nghiêm THITASĪLO

 

 

 

LỊCH SỬ PHẬT

(Buddhapparivatta)

=====

 

BÀI KỆ LỄ BÁI

Tathāgataṃ jinaṃ buddhaṃ

pāraguṃ sabbadhammānaṃ  

vakkhāmi tassa baddhassa

vaṃsaṃ vaṃsuttamaṃ dheyyaṃ

suddhavaṃsaṃ jinuttamaṃ

natvā pāpu paghātakaṃ

jana kānaṃ manoharaṃ

pīti pamojja vaddhanaṃ

Đệ tử tên SUMANᾹ, cúi xin đảnh lễ đức Phật Như Lai là đấng toàn thắng, ngài có quý tộc rất trong sạch, cao thượng hơn tất cả bậc tri thức, ngài đã đến bờ kia của các pháp, rồi đệ tử xin diễn giải về dòng lịch sử quí báu, đã dính liên tục của đời Đức Thế Tôn, là nơi đem lại sự vừa lòng, khiến cho sự phỉ lạc và thỏa thích phát triển đến tất thảy nhơn sanh.

___________

 

SỰ TÍCH NGOÀI

(Bāhira nidāna)

(Sự tích tiền thân Phật Thích Ca được thọ ký lần đầu tiên)

Được nghe như vầy: Thời gian quá khứ, lúc Đức Thế Tôn còn là một người NARᾹSABHA, ngài đang sưu tầm bồ đề tuệ giác, được sanh làm người tên SUMEDHA (Thiện Huệ), con của gia đình hữu sản, sau ngày cha mẹ tạ thế, ngài trọn quyền làm chủ gia tài ấy, bèn bố thí hết của cải vào rừng tuyết lãnh tu đạo sĩ, đắc thiền định có thần thông rồi bay trên hư không, được thấy dân chúng đông đảo đang làm đường, đặng rước Đức Thế Tôn hiệu DIPAṂKARA (Nhiên Đăng) từ chùa SUDASSANA ngự vào quốc độ AMARAVATῙ.

Vị đạo sĩ SUMEDHA cũng nhận một phần đất để tự làm, trong lúc làm đường chưa xong, Đức Thế Tôn đã ngự đến, đạo sĩ trải cái áo da gấu lên trên bùn và nằm dài làm cái cầu đặng thỉnh Phật và chư tăng bước trên mình đặng qua khỏi bùn. Đức Phật DIPAṂKARA ngự qua khỏi, ngài bèn tuyên ngôn thọ ký rằng: Esa buddhaṅkuro: đạo sĩ này là buddhaṅkuro (tuệ giác chắc chắn) về sau sẽ đắc thành Phật hiệu Sĩ Đạt Ta Siddhattha.

Từ đó đến đây, đức Bồ Tát cố gắng bổ túc 30 pháp Ba La Mật không ngừng nghỉ, trọn thời gian 4 a tăng kỳ và 1 trăm ngàn kiếp, cho đến kiếp tiến hóa này (bhadda kappa) mới thành Phật.

Lịch sử Phật Thích Ca - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Bình luận
| Mới nhất