Có bấy nhiêu đó thôi

Đây chỉ là vài góp nhặt đơn sơ từ các lời chia sẻ trung thực giữa Thầy và trò hoặc từ những cảm nghĩ chân phƣơng của trò về Thầy nên nội dung sách có phần nào hơi riêng tƣ và giới hạn. Ƣớc mong trong tƣơng lai, các bậc tôn túc sẽ hợp soạn một quyển tiểu sử đúng nghĩa hơn với công đức và tầm vóc về sự nghiệp hoằng pháp của Ngài.

 

icon-pdf-2.jpg (28 KB)

Nguồn: Thích Ca thiền viện

Bình luận
| Mới nhất