Bải giải Siêu lý Cao học

Siêu lý cao học giảng về duyên hiệp lực và liên quan tương sinh do  Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco chuyển ngữ từ bản tiếng Thái Lan sang tiếng Việt

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
BUDDHASĀSANA THERAVĀDA
~~~~~~~~
VÔ TỶ PHÁP
(ABHIDHAMMA)
BẢN GIẢI
SIÊU LÝ CAO HỌC
DUYÊN HIỆP LỰC
&
LIÊN QUAN TƢƠNG SINH
(PAṬICCASAMUPPĀDA)
Sƣ cả Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco
Chuyển ngữ từ bản tiếng Thái Lan sang tiếng Việt
Phật lịch 2518 - tức Năm Quý Sửu - 1974
~~~~~~~~
PL: 2556 - DL:2013

Bải giải Siêu lý Cao học - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Nguồn: Phật giáo Nguyên Thủy

 

 

Bình luận
| Mới nhất