Vô tỷ Pháp tập yếu

Quyển sách gồm 9 chương dạy về Vi diệu pháp.

Vô tỷ Pháp tập yếu - vo-ty-phap-tap-yeu.jpg (118631 KB)


Bhikkhu Abhikusala dịch và bổ sung từ quyển:
Abhidhammatthasaṅgaha - Thera Nārada
Abhidhamma (Higher level) - Mehm Tin Mon


Chỉ đạo phiên dịch và hiệu đính phần bổ sung:
Ācariya Maggabujjhano – thầy Ngộ Đạo
Vesak 2562 - Dương lịch 2018
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

 

Vô tỷ Pháp tập yếu - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

bang neu-ko chu-2015--140x100 cm-in.pdf (363 KB)

bảng nêu-2019--20x30cm-in.jpg (5.31 MB)

Bảng nêu nét

bảng nêu-có số.pdf (173 KB)

Bảng nêu-có chữ-100x141cm

Bảng tóm tắt lộ trình tâm-100x170cm

 

Bình luận
| Mới nhất