III. Xứ song

Phần III trong bộ Song Đối - Abhidhamma.

BỘ THỨ SÁU


BỘ SONG ĐỐI
(YAMAKA)

QUYỂN THƯỢNG

PHẦN III. XỨ SONG
---
CẢO BẢN

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco

Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt

Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

XỨ SONG.. 

Phần Định Danh. 

Phần Xiển Thuật 

Phần Xiển Minh. 

Phần Hành Vi 

Phần Hành Vi Sanh. 

Phần Hành Vi Diệt 

Phần Hành Vi Sanh Và Diệt 

Phần Đạt Tri 

Phần Định Danh (Paññattivara) 

Phần Xiển Thuật (Uddesavara) 

Phần Xiển Minh (Niddesavara) 

Phần Hành Vi (Pavattivara) 

Phần Sanh (Uppadavāra) 

Phần Đạt Tri (Pariññavara) 

III. XỨ SONG

 

PHẦN ĐỊNH DANH

279.

Thập nhị xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ.

 

Phần Xiển Thuật

280.

 • Nhãn, nhãn xứ phải chăng? Nhãn xứ, nhãn phải chăng?
 • Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ, nhĩ phải chăng?
 • Tỷ, tỷ xứ phải chăng? Tỷ xứ, tỷ phải chăng?
 • Thiệt, thiệt xứ phải chăng? Thiệt xứ, thiệt phải chăng?
 • Thân, thân xứ phải chăng? Thân xứ, thân phải chăng?
 • Sắc, sắc xứ phải chăng? Sắc xứ, sắc phải chăng?
 • Thinh, thinh xứ phải chăng? Thinh xứ, thinh phải chăng?
 • Khí, khí xứ phải chăng? Khí xứ, khí phải chăng?
 • Vị, vị xứ phải chăng? Vị xứ, vị phải chăng?
 • Xúc, xúc xứ phải chăng? Xúc xứ, xúc phải chăng?
 • Ý, ý xứ phải chăng? Ý xứ, ý phải chăng?
 • Pháp, pháp xứ phải chăng? Pháp xứ, pháp phải chăng?

281.

 • Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phi nhãn xứ, phi nhãn phải chăng?
 • Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phi nhĩ xứ, phi nhĩ phải chăng?
 • Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phi tỷ xứ, phi tỷ phải chăng?
 • Phi thiệt, phi thiệt xứ phải chăng? Phi thiệt xứ, phi thiệt phải chăng?
 • Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phi thân xứ, phi thân phải chăng?
 • Phi sắc, phi sắc xứ phải chăng? Phi sắc xứ, phi sắc phải chăng?
 • Phi thinh, phi thinh xứ phải chăng? Phi thinh xứ, phi thinh phải chăng?
 • Phi khí, phi khí xứ phải chăng? Phi khí xứ, phi khí phải chăng
 • Phi vị, phi vị xứ phải chăng? Phi vị xứ, phi vị phải chăng?
 • Phi xúc, phi xúc xứ phải chăng? Phi xúc xứ, phi xúc phải chăng?
 • Phi ý, phi ý xứ phải chăng? Phi ý xứ, phi ý phải chăng?
 • Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phi pháp xứ, phi pháp phải chăng?

282.

 • Nhãn, nhãn xứ phải chăng?
 • Xứ, nhĩ xứ phải chăng?
 • Nhãn, nhãn xứ phải chăng?
 • Xứ, tỷ xứ phải chăng?
 • Nhãn, nhãn xứ phải chăng?
 • Xứ, thiệt xứ phải chăng?... Xứ, pháp xứ phải chăng?
 • Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng?
 • Xứ, nhãn xứ phải chăng?
 • Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng?
 • Xứ, tỷ xứ phải chăng?... Xứ pháp xứ phải chăng?
 • Tỷ, tỷ xứ phải chăng?... Xứ, pháp xứ phải chăng?
 • Pháp, pháp xứ phải chăng?
 • Xứ, nhãn xứ phải chăng?
 • Pháp, pháp xứ phải chăng?
 • Xứ, nhĩ xứ phải chăng?... Xứ, ý xứ phải chăng?

Nên kết cách phần nhãn.

283.

 • Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng?
 • Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng?
 • Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi thiệt xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng?
 • Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng?
 • Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng?... Phi xứ phi pháp xứ phải chăng?
 • Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng?
 • Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng?
 • Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng?... Phi xứ phi ý xứ phải chăng?

Nên kết cách phần nhãn.

284.

 • Nhãn, là xứ phải chăng?
 • Xứ, là nhãn phải chăng?
 • Nhĩ, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là nhĩ phải chăng?
 • Tỷ, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là tỷ phải chăng?
 • Thiệt, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là thiệt phải chăng?
 • Thân, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là thân phải chăng?
 • Sắc, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là sắc phải chăng?
 • Thinh, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là thinh phải chăng?
 • Khí, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là khí phải chăng?
 • Vị, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là vị phải chăng?
 • Xúc, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là xúc phải chăng?
 • Ý, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là ý phải chăng?
 • Pháp, tức là xứ phải chăng?
 • Xứ, tức là pháp phải chăng?

285.

 • Phi nhãn, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi nhãn phải chăng?
 • Phi nhĩ, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi nhĩ phải chăng?
 • Phi tỷ, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi tỷ phải chăng?
 • Phi Thiệt, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi thiệt phải chăng?
 • Phi thân, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi thân phải chăng?
 • Phi sắc, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi sắc phải chăng?
 • Phi thinh, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi thinh phải chăng?
 • Phi khí, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi khí phải chăng?
 • Phi vị, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi vị phải chăng?
 • Phi Xúc, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi xúc phải chăng?
 • Phi ý, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi ý phải chăng
 • Phi pháp, phi xứ phải chăng?
 • Phi xứ, phi pháp phải chăng?

---

286.

 • Nhãn là xứ phải chăng? Xứ là nhĩ phải chăng?
 • Nhãn là xứ phải chăng? Xứ là pháp nhãn phải chăng?
 • Nhĩ là xứ phải chăng? Xứ là nhãn phải chăng?
 • Nhĩ là xứ phải chăng? Xứ là pháp phải chăng?
 • Tỷ là xứ phải chăng? Xứ là nhãn phải chăng?
 • Xứ là pháp nhãn phải chăng? Pháp là xứ phải chăng?
 • Xứ là nhãn phải chăng? Pháp là xứ phải chăng?
 • Xứ là nhĩ phải chăng?... Xứ là ý phải chăng?

(Cakam phan ditabbaṃ)

287.

 • Phi nhãn, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhĩ phải chăng?
 • Phi nhãn, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp phải chăng?
 • Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng?
 • Phi xứ, phi pháp phải chăng?
 • Phi tỷ, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng?
 • Phi xứ, phi pháp phải chăng?
 • Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng?
 • Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phi xứ phi nhĩ phải chăng?

Phi xứ, phi ý phải chăng?

(Cakam phanditabbaṃ)

Dứt phần xiển thuật

---

Phần Xiển Minh

288.

 • Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, gọi là nhãn mà không gọi là nhãn xứ, còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải.

Nhãn xứ là nhãn phải chăng? Phải rồi...

 • Nhĩ là nhĩ xứ phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ, gọi là nhĩ mà không gọi nhĩ xứ. Còn nhĩ xứ gọi nhĩ cũng phải và nhĩ xứ cũng phải.

Nhĩ xứ là nhĩ phải chăng? Phải rồi...

 • Tỷ là tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...

Tỷ xứ là tỷ phải chăng? Phải rồi...

 • Thiệt là thiệt xứ phải chăng? Phải rồi...

Thiệt xứ là thiệt phải chăng? Phải rồi...

 • Thân là thân xứ phải chăng? Trừ thân xứ rồi, thân ngoài ra đó, gọi thân mà không gọi thân xứ, còn thân xứ gọi thân cũng phải và thân xứ cũng phải.

Thân xứ là thân phải chăng? Phải rồi...

 • Sắc là sắc xứ phải chăng? Trừ sắc xứ ra rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi sắc mà không gọi sắc xứ, còn sắc xứ gọi sắc cũng phải và sắc xứ cũng phải.

Sắc xứ là sắc phải chăng? Phải rồi...

 • Thinh là thinh xứ phải chăng? Phải rồi...

Thinh xứ là thinh phải chăng? Phải rồi...

 • Khí là khí xứ phải chăng? Giới khí, định khí, tuệ khí gọi là khí mà không gọi khí xứ, còn khí xứ gọi khí cũng phải và khí xứ cũng phải.

Khí xứ là khí phải chăng? Phải rồi...

 • Vị là vị xứ phải chăng? Nghĩa vị, pháp vị, giải thoát vị, gọi vị mà không gọi vị xứ còn vị xứ gọi vị cũng phải và vị xứ cũng phải.

Vị xứ là vị phải chăng? Phải rồi...

 • Xúc là xúc xứ phải chăng? Phải rồi...

Xúc xứ là xúc phải chăng? Phải rồi...

 • Ý là ý xứ phải chăng? Phải rồi...

Ý xứ là ý phải chăng? Phải rồi...

 • Pháp là pháp xứ phải chăng? Trừ pháp xứ rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi pháp mà không gọi pháp xứ, còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải.

Pháp xứ là pháp phải chăng? Phải rồi...

289.

 • Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi nhãn xứ phi nhãn phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, không gọi nhãn xứ mà gọi là nhãn. Còn trừ ra nhãn và nhãn xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi nhãn xứ.

 • Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi nhĩ xứ, phi nhĩ phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ là phi nhĩ xứ. Chỉ gọi là nhĩ. Còn trừ ra nhĩ và nhĩ xứ rồi, ngoài ra đó, gọi là phi nhĩ và phi nhĩ xứ.

 • Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi tỷ xứ phi tỷ phải chăng? Phải rồi...

 • Phi thiệt, phi thiệt xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi thiệt xứ phi thiệt phải chăng? Phải rồi.

 • Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi thân xứ, phi thân phải chăng? Trừ ra thân xứ rồi, thân mà ngoài ra đó, phi thân xứ chỉ gọi là thân. Nếu trừ ra thân và thân xứ rồi ngoài ra đó, gọi phi thân và phi thân xứ.

 • Phi sắc, phi sắc xứ phải chăng? Phải rồi... phi sắc xứ, phi sắc phải chăng? Trừ ra sắc xứ rồi, sắc ngoài ra đó, phi sắc xứ mà còn gọi là sắc. Nếu mà trừ ra sắc và sắc xứ rồi ngoài ra đó, phi sắc và phi sắc xứ.
 • Phi thinh, phi thinh xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi thinh xứ, phi thinh phải chăng? Phải rồi...

 • Phi khí, phi khí xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi khí xứ, phi khí phải chăng? Giới khí, định khí, tuệ khí, phi khí xứ mà còn gọi là khí. Nếu trừ ra khí và khí xứ rồi, pháp ngoài ra đó, mới gọi phi khí và phi khí xứ.

 • Phi vị, phi vị xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi vị xứ, phi vị phải chăng? Nghĩa vị, pháp vị, giải thoát vị, phi vị xứ mà còn gọi là vị. Còn trừ ra vị và vị xứ rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi vị và phi vị xứ.

 • Phi xúc, phi xúc xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi xúc xứ, phi xúc phải chăng? Phải rồi...

 • Phi ý, phi ý xứ phải chăng?

Phi ý xứ, phi ý phải chăng? Phải rồi...

 • Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi pháp xứ phi pháp phải chăng? Trừ ra pháp xứ rồi... pháp ngoài ra đó, phi pháp xứ mà còn gọi là pháp. Nếu trừ pháp và pháp xứ rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi pháp và phi pháp xứ.

290.

 • Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, gọi nhãn mà không gọi nhãn xứ, còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải.
 • Xứ là nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ gọi xứ cũng phải và nhĩ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi nhĩ xứ.
 • Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhãn xứ. Còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải.
 • Xứ là tỷ xứ phải chăng? Tỷ xứ gọi xứ cũng phải và tỷ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi tỷ xứ.
 • Xứ là pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi là xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn những xứ ngoài ra đó, gọi xứ chớ không gọi pháp xứ. Nhĩ... tỷ... pháp là pháp xứ phải chăng? Trừ pháp xứ rồi pháp ngoài ra đó, gọi là pháp chớ không gọi pháp xứ. Còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải.
 • Xứ là nhãn xứ phải chăng? Nhãn xứ gọi xứ cũng phải và nhãn xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi nhãn xứ.
 • Pháp gọi pháp xứ phải chăng? Trừ ra pháp xứ rồi pháp ngoài ra đó, phi pháp xứ. Còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải. Xứ gọi nhĩ xứ phải chăng?... Xứ gọi ý xứ phải chăng? Ý xứ gọi xứ cũng phải và ý xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đo gọi là xứ mà phi ý xứ (người có trí nên kết phần nhãn từ câu thành căn).

291.

 • Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi...

(Kết phần nhãn sau mỗi câu đều thêm hai chữ phải rồi).

292.

 • Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... Xứ là nhãn phải chăng? Nhãn xứ gọi xứ cũng phải và nhãn xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi là nhãn xứ.
 • Nhĩ là xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Tỷ... Thiệt... Thân... Sắc... Thinh... Khí... Vị... Xúc... Ý... Pháp là xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Xứ là pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi pháp xứ.

293.

 • Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi xứ ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ.
 • Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? Trừ ra nhĩ... trừ ra tỷ... trừ ra thiệt rồi là phi xứ.
 • Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi sắc, phi xứ phải chăng? Trừ ra sắc... trừ ra thinh, trừ ra khí, trừ ra vị, trừ ra xúc,... là phi xứ.
 • Phi ý, phi xứ phải chăng? Trừ ra ý rồi, xứ ngoài ra đó, phi ý mà còn gọi là xứ. Còn trừ ra ý và xứ rồi, phi ý và phi xứ.
 • Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

294.

 • Nhãn là xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Xứ là nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ gọi xứ cũng phải, nhĩ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi là xứ mà không gọi nhĩ xứ.
 • Nhãn là xứ phải chăng? Phải rồi... Xứ gọi tỷ xứ phải chăng?... Xứ gọi pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi pháp xứ, nhĩ gọi xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Xứ gọi nhãn xứ phải chăng? Phi nhãn xứ...
 • Xứ gọi pháp xứ phải chăng?... Phi pháp xứ, tỷ xứ, thiệt xứ...
 • Pháp gọi xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Xứ gọi nhãn xứ phải chăng?... Xứ gọi ý xứ phải chăng?

Ý xứ gọi xứ cũng phải và ý xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi là xứ mà không gọi ý xứ

(Nên kết cách phần nhãn).

295.

 • Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi xứ mà ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ. Trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ.
 • Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, xứ mà ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ. Trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ.
 • Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Trừ ra nhĩ... Trừ ra tỷ... Trừ ra thiệt... là phi xứ.
 • Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...
 • Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi....?.

Dứt phần định danh

---

 

PHẦN HÀNH VI

 

Phần Hành Vi Sanh

296.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn mà vô nhĩ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ cũng đang sanh.

Hay là nhĩ xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ mà vô nhãn đang sanh nhĩ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ và hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ và nhãn xứ cũng đang sanh.

297.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

Hay là tỷ xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang sanh tỷ xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

298.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc mà vô nhãn đang sanh, Sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ cũng đang sanh.

299.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm mà vô nhãn đang sanh, ý xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

300.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang sanh pháp xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

301.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc mà vô tỷ đang sanh, sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng đang sanh.

302.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm mà vô tỷ đang sanh ý xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

303.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang sanh, pháp xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

304.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, sắc xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc hữu tâm đang sanh sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh ý xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm hữu sắc đang sanh ý xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

305.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, pháp xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

306.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

307.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời nhĩ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

308.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

Hay là tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

309.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

310.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, ý xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, ý xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

311.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc, pháp xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, pháp xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

312.

Tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, sắc xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

 • Nên biết rằng tỷ xứ đang sanh trong cõi nào, thời ý xứ và pháp xứ cũng đang sanh trong cõi ấy. Tóm tắt phần sau này.

313.

Tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và cõi Vô sắc, pháp xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, pháp xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

314.

Sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

Hay là ý xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, ý xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh. Còn cõi Ngũ uẩn, ý xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

315.

Sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang sanh cõi nào, thời sắc xứ đang sanh cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc pháp xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn và cõi Vô tưởng pháp xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

316.

Ý xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

317.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn và hữu nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng đang sanh.

Hay là nhĩ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

(Xứ nào đồng nhau tóm tắt chung lại cho gọn).

318.

Ý xứ đồng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh với cõi ấy, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

319.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhĩ vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

320.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy, còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô tỷ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ mà hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ chẳng phải đang sanh.

321.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn và hữu sắc đang sanh nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

322.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

323.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

324.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ mà hữu sắc đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

325.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

326.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

327.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh, mà ý xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ cũng chẳng phải đang sanh với người ấy.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, ý xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

328.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

329.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

330.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

331.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

332.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

333.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

334.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

335.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

336.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

337.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

338.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

339.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

340.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

341.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhĩ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.v.v…

342.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

 

343.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

344.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

345.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ từng sanh với người nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

346.

Nhãn xứ từng sanh với cõi nào... (những xứ sau cũng thế, chỉ đổi tên và thời...)

347.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

348.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

Hay là tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

349.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

350.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

351.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

352.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

353.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

354.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ và tỷ xứ từng sanh.

355.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và ý xứ cũng từng sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

356.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ cũng từng sanh.

357.

Ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng từng sanh.

358.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có... tóm tắt.

359.

Ý xứ không từng sanh với người nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

360.

Nhãn xứ không từng sanh cõi nào .v.v...

361.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

362.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, luôn những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh.

363.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy, cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

364.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

365.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

366.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

367.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

368.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

369.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

370.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà pháp xứ cũng không từng sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

371.

Ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

 

372.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi..

373.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

374.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi….

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ, ý xứ sẽ sanh với người ấy.

Các phần sau này giống như hai phần trước.

375.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

376.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi... Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

377.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

378.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh?

379.

Ý xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

380.

Nhãn xứ sẽ sanh với cõi nào.v.v…

381.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

382.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy, còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

383.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

384.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

385.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

386.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

387.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

388.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

389.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

390.

Ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

391.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

392.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

393.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

394.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

395.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

396.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

397.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc, rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

398.

Ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

399.

Nhãn xứ sẽ không sanh với cõi nào......

400.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

401.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

402.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

403.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

404.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

405.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

406.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

407.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

408.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

409.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

410.

Ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

 

411.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ cũng đang sanh.

412.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

413.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ cũng đang sanh.

414.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ... từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, pháp xứ từng sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

415.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, pháp xứ từng sanh và ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng đang sanh.

416.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào v.v…

417.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng từng sanh.

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang từ cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

418.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

Hay là tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử cõi Dục giới và người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

419.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

420.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng từng sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

421.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh.

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

422.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tưởng đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ từng sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

423.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy? Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

424.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

425.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

426.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh.

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc, pháp xứ từng sanh, mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy.... pháp xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

427.

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ đang sanh mà pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó, ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh.

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng đang sanh.

428.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có

429.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

Pháp xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

430.

Tỷ xứ... sắc xứ... ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

431.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào...

432.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng không từng sanh.

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

433.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tâm đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

Hay là tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

434.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

435.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

436.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

437.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

438.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

439.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

440.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy.... ý xứ không từng sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

441.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

442.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

 

 1.  

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

 1.  

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

 1.  

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

446.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

447.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

448.

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, tỷ xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

449.

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, ý xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

450.

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

451.

Sắc xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào, thì sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người hữu sắc đang sanh, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

452.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn sắc xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó, sắc xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

453.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, ý xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó, ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tâm đang sanh pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng đang sanh.

454.

Sắc xứ đang sanh với cõi nào...

455.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy với những õi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới, nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

456.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới vói những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

457.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

458.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc giới những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

459.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với những cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

460.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

461.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

462.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ chẳng phải đang sanh với những người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

463.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

464.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

465.

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, ý xứ đang sanh mà pháp xứ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ đang sanh và pháp xứ sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng đang sanh.

466.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

467.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh

468.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

469.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

470.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

471.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc, rồi viên tịch, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ chẳng phải đang sanh.

472.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

473.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

474.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

475.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào...

476.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

477.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới người đang tử cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người đang tử cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

478.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

479.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

480.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

481.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

482.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, ý xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

483.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

484.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

485.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

486.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

 

487.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

488.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

489.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

490.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót nhãn xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

491.

Tỷ xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy, những người ngoài ra đó, tỷ xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

492.

Tỷ xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, tỷ xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

493.

Sắc xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, sắc xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

494.

Ý xứ từng sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, ý xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

495.

Nhãn xứ từng sanh với cõi nào...

496.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

497

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ... Phải rồi!

498.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

499.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

500.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

501.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

502.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

503.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

504.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

505.

Ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng từng sanh.

506.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có!

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh!

507.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có!

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh!

508.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ không từng sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có!

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh!

509.

Nhãn xứ không từng sanh với cõi nào...

510.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

511.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

512.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

513.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

514.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

515.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

516.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

517.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn ngời kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

518.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

519.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

520.

Ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Dứt phần hành vi sanh

---

 

 

 

Phần Hành Vi Diệt

521.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang tử, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang tử, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng đang diệt.

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang tử, nhĩ xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

522.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ đang tử, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang tử, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

Hay là tỷ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang tử, tỷ xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang tử, tỷ xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

523.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô nhãn đang tử, sắc xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, sắc xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

524.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tâm vô nhãn đang tử, ý xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, ý xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

525.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang tử, pháp xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt. Còn người hữu nhãn đang tử, pháp xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

526.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô tỷ đang tử, sắc xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, sắc xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

527.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tâm vô tỷ đang tử, ý xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, ý xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

528.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, pháp xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, pháp xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

529.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô tâm đang tử, sắc xứ đang diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc hữu tâm đang tử, sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt.

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, ý xứ đang diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc hữu tâm đang tử, ý xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

530.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, pháp xứ đang diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

531.

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, pháp xứ đang diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt.

532.

Nhãn xứ đang diệt với người nào...

 Trong phần sanh, diệt, sanh và diệt; đều giống nhau như các phần nói về cõi.

533.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?... Tỷ xứ, sắc xứ, ý xứ, pháp xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phân ra cho rộng đồng nhau về những câu trong phần người và cõi.

534.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô nhĩ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô nhĩ đang tử, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

535.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhãn đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt, mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tỷ vô nhãn đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

536.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

537.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

538.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

539.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

540.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

541.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

542.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, ý xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

543.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

544.

Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, ý xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

545.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với cõi nào...

546.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào...

Trong phần người, người và cõi đều giống nhau..

547.

 • Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Trong phần sanh, phần diệt, phần sanh và diệt đều cho thuận tùng (anuloma) hay đối lập (paccanika) cũng như nhau.

 

548.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

549.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

550.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

551.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ diệt.

 1. 552.

Tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

 1. 553.

Tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

 1. 554.

Sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

 1. 555.

Ý xứ sẽ diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 556.

Nhãn xứ sẽ diệt với cõi nào...

 1. 557.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 558.
 • Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới... Cõi Dục giới... Cõi Vô tưởng... Cõi Ngũ uẩn... Cõi Vô sắc... Cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc... Cõi Ngũ uẩn...

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 • Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng… người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn…

 • Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc… người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn…

 • Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng, người vô sắc… người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn …

 1. 559.
 • Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới... Cõi Dục giới, cõi Sắc giới, cõi Vô sắc... Cõi Dục giới.

 • Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi vô sắc giới … cõi dục giới …

 • Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?  Người nương cõi sắc giới, cõi vô sắc giới -nt-cõi dục giới -nt-

 1. 560.
 • Sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?

Người nương cõi vô tưởng … người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn…

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi vô sắc … người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn …

 • Sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi vô sắc… người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn, người nương cõi vô tưởng và cõi vô tưởng…

 1. 561.

Ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng... Người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ diệt.

(Về người và cõi trong phần sanh như thế nào, thì về phần diệt này cũng như thế ấy...)

 1. 562.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 563.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không diệt.

 1. 564.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 565.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ.. pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 566.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng?Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 567.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 568.

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 569.

Ý xứ sẽ không diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 570.

Nhãn xứ sẽ không diệt với cõi nào...

 1. 571.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 572.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không diệt.

 1. 573.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 574.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 575.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 576.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 577.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 578.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 579.

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

 1. 580.

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 581.

Ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 

 1. 582.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

 1. 583.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, pháp xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, pháp xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

 1. 584.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, pháp xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

 1. 585.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, pháp xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

 1. 586.

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, pháp xứ từng diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ từng diệt và ý xứ cũng đang diệt.

 1. 587.

Nhãn xứ đang diệt với cõi nào...

 1. 588.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng từng diệt.

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

 1. 589.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng từng diệt.

Hay là tỷ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

 1. 590.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người... nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng từng diệt.

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

 1. 591.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng từng diệt.

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

 1. 592.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt.

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

 1. 593.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

 1. 594.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

 1. 595.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những cõi ấy, thời pháp xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

 1. 596.

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

 1. 597.

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt.

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

 1. 598.

Ý xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ đang diệt mà pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt.

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và ý xứ cũng đang diệt.

 1. 599.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt!

Hay là nhĩ xứ không từng diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có!

 1. 600.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt!

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có!

 1. 601.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt!

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có!

 1. 602.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với cõi nào...

 1. 603.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng không từng diệt.

Hay là nhĩ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

 1. 604.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng không từng diệt.

Hay là tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 605.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng không từng diệt.

Hay là sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 606.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 607.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 608.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng không từng diệt.

Hay là sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 609.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 610.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải dang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 611.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 612.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 613.

Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 

 1. 614.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

 1. 615.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

Hay là tỷ xứ với người nào...

 1. 616.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng?Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ với người nào...

 1. 617.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng?...

 1. 618.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

 1. 619.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, tỷ xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người đang tử mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ với người nào...

 1. 620.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

 1. 621.

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch, ý xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang diệt.

 1. 622.

Nhãn xứ đang diệt với cõi nào...

 1. 623.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

 1. 624.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào...

Trong 3 phần (hiện tại, quá khứ, vị lai) trước, thì ở đây phần quá khứ và hiện tại này giống như hai phần trước, còn về phần vị lai sẽ giải tiếp.

 1. 625.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào...

 1. 626.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào?...

 1. 627.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

 1. 628.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào...

 1. 629.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời...

 1. 630.

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời...

 1. 631.

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

 1. 632.

Ý xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang diệt.

 1. 633.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 634.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 635.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 636.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, pháp xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc, pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 637.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 638.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, pháp xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn người viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 639.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, pháp xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 640.

Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Sẽ diệt!

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Đang diệt!

 1. 641.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với cõi nào...

 1. 642.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 643.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới và người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới và người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 644.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 645.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 646.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy...

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 647.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 648.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 649.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 650.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy. ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc giới và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 651.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

 1. 652.

Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt!

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Đang diệt!

 1. 653.

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

 1. 654.

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ từng diệt với người nào...? Phải rồi!

 

 1. 655.

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào...? Phải rồi!

 1. 656.

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào...? Phải rồi!

657.

Tỷ xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ...? Phải rồi.

658.

Tỷ xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch, tỷ xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, ý xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ...? Phải rồi.

659.

Sắc xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch, sắc xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ từng diệt mà pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ...? Phải rồi.

660.

Ý xứ từng diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch, ý xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, ý xứ từng diệt mà pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ...? Phải rồi...

 1. 661.

Nhãn xứ từng diệt với cõi nào...

 1. 662.

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào; thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng?Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy; nhãn xứ từng diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt.

 1. 663.

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

 1. 664.

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt.

 1. 665.

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt.

666.

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ cũng từng diệt.

667.

Tỷ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng từng diệt.

668.

Tỷ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng từng diệt.

 1. 669.

Sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy, cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy, còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và ý xứ cũng sẽ diệt. (arupavacaraṃ erupanaṃ).

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng từng diệt.

670.

Sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn ngoài ra đó, người vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng từng diệt.

671.

Ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ cũng từng diệt.

 1. 672.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

 1. 673.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

674.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ không từng diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

 1. 675.

Nhãn xứ không từng diệt với cõi nào...

 1. 676.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt.

 1. 677.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt.

678.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt.

 1. 679.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt.

 1. 680.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đanh sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt.

681.

Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ sẽ không từng diệt.

 1. 682.

Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt?

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không từng diệt.

683.

Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không từng diệt.

684.

Sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thời ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không từng diệt.

685.

Sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không từng diệt.

 1. 686.

Ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Dứt phần hành vi diệt

---

 

 

 

Phần Hành Vi Sanh Và Diệt

 1. 687.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải!

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải!

 1. 688.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ, sắc xứ, pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải!

 1. 689.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải!

 1. 690.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào...

Lời quyết định trong phần cõi thì không hiệp với những câu có chữ 'Không phải'; vì trong phần cõi hiệp với tất cả lời.

Ngoài ra phần cõi là phần người, người và cõi tất cả đều đồng nhau.

 1. 691.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải!

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải!

 1. 692.

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải!

 1. 693.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô nhĩ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ chẳng phải đang diệt.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô nhĩ đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

 1. 694.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ chẳng phải đang diệt.

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tỷ đang tử và người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

 1. 695.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô sắc đang tử và người vô nhãn đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

 1. 696.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử và người vô nhãn đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

 1. 697.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

698.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang tử tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, người vô sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô sắc đang tử, người vô tỷ đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

699.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, người vô tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh ý xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử, người vô tỷ đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

700.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

 1. 701.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tâm đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô sắc đang sanh, người vô tâm đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử, người vô sắc đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng đang sanh.

702.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô sắc đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

703.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

 1. 704.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào...

 1. 705.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào.

Trong phần người, người và cõi đều giống nhau.

 

 1. 706.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

(Câu hỏi về quá khứ trong phần sanh, phần diệt, phần sanh và diệt dầu cho thuận tùng hay đối lập cũng giống như trước).

 

 1. 707.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng?

Phải rồi... Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

 1. 708.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ cũng sẽ sanh.

 1. 709.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh, sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

 1. 710.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

711.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

712.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

713.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh.

714.

Ý xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ sanh.

 1. 715.

Nhãn xứ sẽ sanh với cõi nào...

 1. 716.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

 1. 717.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

 1. 718.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

 1. 719.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

 1. 720.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

721.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

722.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới người nương vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

723.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy? Còn người ngoài ra đó, nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh.

724.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh.

725.

Ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ sanh.

 1. 726.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi…

727.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nào đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và tỷ xứ sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

 1. 728.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi…

 1. 729.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy? Còn người đang viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ với người nào... Phải rồi...

730.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc... xứ với người nào... Phải rồi...

731.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt với người ấy.

Hay là pháp xứ... với người nào... ? Phải rồi…

732.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào... ? Phải rồi…

733.

Ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi…

 1. 734.

Nhãn xứ sẽ không sanh với cõi nào...

 1. 735.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và nhĩ xứ cũng không diệt.

Hay là nhĩ xứ... với người nào cõi nào. Phải rồi…

 1. 736.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

 1. 737.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

 1. 738.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

 1. 739.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

740.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

741.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

742.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

743.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

744.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

745.

Ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

 

 1. 746.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

(Những câu hỏi quá khứ trong phần sanh hiện tại như thế nào, kể luôn thuận hay nghịch thì trong phần sanh diệt cũng đều như thế đó).

 

 1. 747.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

 1. 748.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

 1. 749.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

750.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

 1. 751.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

752.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi…

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh.

753.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi…

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh.

754.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi…

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy ; còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang sanh.

 1. 755.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào?...

 1. 756.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi…

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

 1. 757.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ cũng đang sanh.

 1. 758.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi…

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

 1. 759.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

 1. 760.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

761.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh?

762.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh.

763.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh.

764.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, đang nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh.

765.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh.

766.

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang sanh.

 1. 767.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

 1. 768.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

 1. 769.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ... với người nào... Phải rồi...

 1. 770.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt với người ấy.

Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rồi...

771.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ... với người nào... Phải rồi...

772.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rồi...

773.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rồi...

774.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

 1. 775.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào...?

 1. 776.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 1. 777.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, đang tử cõi Sắc giới, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, đang tử cõi Sắc giới, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

 1. 778.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi ngũ ẩn, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

 1. 779.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

780.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

781.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

782.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt?

Hay là ý xứ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

783.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

784.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

785.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

786.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 

 1. 787.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch sắc xứ từng sanh mà nhĩ xứ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, sắc xứ từng sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Những câu hỏi quá khứ - vị lai trong phần diệt nói về người, cõi hoặc người và cõi, thuận hay nghịch đã phân như thế nào, thời phần quá khứ - vị lai trong sanh diệt cũng như thế đó.

Dứt phần hành vi sanh và diệt

---

 

 

 

PHẦN ĐẠT TRI

 1. 788.
 • Người nào đang đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy đang đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào đang đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

 • Người nào chẳng phải đang đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào chẳng phải đang đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

 1. 789.
 • Người nào từng đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy từng đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

 • Người nào không từng đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy không từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào không từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy không từng đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

 1. 790.
 • Người nào sẽ đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy sẽ đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ thì người ấy sẽ đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

 • Người nào sẽ không đạt tri nhãn xứ thời người ấy sẽ không đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy sẽ không đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

 1. 791.
 • Người nào đang đạt tri nhãn xứ thời người ấy từng đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Không phải...

Hay là người nào từng đạt tri nhĩ xứ thời người ấy đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Không phải...

 • Người nào chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ thời người ấy không từng đạt tri nhĩ xứ phải chăng? La-hán quả chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ mà từng đạt tri nhĩ xứ. Còn ngoài ra La-hán quả và đạo cao tột đều chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ và cũng không từng đạt tri nhĩ xứ.

Hay là người nào không từng đạt tri nhĩ xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Bực cao tột không từng đạt tri nhĩ xứ mà đang đạt tri nhãn xứ. Còn ngoài ra La-hán quả và đạo cao tột đều không từng đạt tri nhãn xứ và cũng chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ.

 1. 792.
 • Người nào đang đạt tri nhãn xứ, thời người ấy sẽ đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Không phải...

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ, thời người ấy đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

 • Người nào chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ, thời người ấy sẽ không đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo chẳng phải đang đạt tri mà sẽ đạt tri nhĩ xứ. Còn bực La-hán và phàm phu vô phần chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ và cũng sẽ không đạt tri nhĩ xứ.

Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Bực cao tột sẽ không đạt tri nhãn xứ. Còn bực La-hán và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri nhĩ xứ và cũng chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ.

 1. 793.
 • Người nào từng đạt tri nhãn xứ thời người ấy sẽ đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Không phải...

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ thời người ấy từng đạt tri nhãn xứ phải chăng? Không phải...

 • Người nào không từng đạt tri nhãn xứ thời người ấy sẽ không đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Bực sẽ đắc đạo tột không từng đạt tri nhãn xứ mà sẽ đạt tri nhĩ xứ. Còn bực đạo cao tột và phàm phu vô phần đều không từng đạt tri nhãn xứ và cũng sẽ không đạt tri nhĩ xứ.

Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy không từng đạt tri nhãn xứ phải chăng? La-hán quả sẽ không đạt tri nhĩ xứ nhưng từng đạt tri nhãn xứ. Còn đạo cao tột và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri nhĩ xứ và cũng không từng đại tri nhãn xứ.

Dứt phần đạt tri xứ song.

---

Bình luận
| Mới nhất