Hình ảnh

Hình ảnh sưu tầm qua các thời kỳ

Hình ảnh  - 1.jpg (171158 KB)từ trái qua : ĐĐ Thiện Dũng , ngài Hộ Tông , ngài Bửu Chơn , ngài Giới Nghiêm , ĐĐ ... , ngài Pháp Tri

Nguồn: fb Giữ gìn chánh pháp-Dhammam

Bình luận
| Mới nhất