Audio- Phúc Hành Tông

NỀN TẢNG CỦA HÀNH ĐỘNG PHƯỚC THIỆN

Biên soạn: Bhikkhu Saddhammajotika Dhammacariya. Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi – TK. Siêu Thành.

PHÚC HÀNH TÔNG

(PUÑÑAKIRIYAVATTHU)

NỀN TẢNG CỦA HÀNH ĐỘNG PHƯỚC THIỆN

 

Biên soạn: Bhikkhu Saddhammajotika Dhammacariya

Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi – TK. Siêu Thành

Hiệu đính: Ācariya Maggabujjhano – thầy Ngộ Đạo

 

 

NÓI VỀ PHƯỚC.. 

1. CẨM NANG TẠO PHƯỚC THIỆN BỐ THÍ 

Bố thí là sự trợ giúp cho phát sanh thập độ. 

bấm để nghe mp3: phần 1>>> play.jpg (6 KB)Sự khác nhau trong cách sử dụng tài sản của hiền nhân và phi hiền nhân  

Người mong muốn được hạnh phúc phải tu tập pháp minh sát ra sao?  

Trình bày sự thực hiện vun bồi bố thí – giữ giới – tu tiến là tam nhân và nhị nhân  

Trình bày sự phân chia thiện nhị nhân và thiện tam nhânthành bậc thượng và bậc hạ  

Trình bày các trường hợp bố thí 

Bố thí nhóm 2 pháp. 

Bố thí nhóm 3 pháp. 

Bố thí nhóm 4 pháp. 

Bố thí nhóm 5 pháp. 

Bố thí nhóm 6 pháp. 

Bố thí nhóm 7 pháp. 

Bố thí nhóm 8 pháp. 

Bố thí nhóm 9 pháp. 

Bố thí nhóm 10 pháp. 

Bố thí nhóm 14 pháp. 

Ân đức của sự bố thí đến người nhận có 14 loại: 

Ân đức của bố thí có trong kinh và chú giải 


bấm để nghe mp3: phần bố thí tiếp theo >>> play.jpg (6 KB) 

2. CẨM NANG TẠO PHƯỚC THIỆN GIỮ GIỚI 

Ý nghĩa của giới 

Sự hư hoại giới 

Sự phá giới 

Sự nguyện thọ giới 

Phép thọ ngũ giới 

Phép thọ bát quan trai giới (8 giới)

Ân đức của giới 

bấm để nghe mp3: phần giới >>> play.jpg (6 KB)

 

 

3. CẨM NANG TẠO PHƯỚC THIỆN TU TIẾN.. (chờ đăng)

Ý nghĩa của tu tiến. 

Con đường cho thoát khổ một cách chắc chắn. 

Ý nghĩa của minh sát (vipassanā) 

Sự tỏ ngộ (thấy rõ) bởi minh sát tuệ (vipassanāpaññā) 

Con đường tu tiến minh sát (thiền quán) 

Những công việc đầu tiên trước khi tu tiến thiền quán. 

Cách thức tu tiến niệm xứ minh sát. 

Điều so sánh liên quan với thọ (vedanā) 

Phương pháp nhận biết cảm thọ (vedanā) 

Cách ghi nhận biết ngay trong cách ăn.

Cách ghi nhận, biết ngay trong việc đại tiện và tiểu tiện.

Cách ghi nhận biết ngay trong đại oai nghi và tiểu oai nghi

Thời gian được sử dụng để ghi nhận biết ngay trong mỗi giai đoạn 

Phận sự của người tu tập.

Nguyên nhân dùng niệm để ghi nhận biết ngay hơi thở nơi bụng.

Ân đức của việc tu tiến minh sát nghiệp xứ.

Ba trường hợp thất lai

Lợi ích của việc trình pháp.

Cách ghi nhận cho bắt kịp danh sắc hiện tại

Pháp thực tính đối trị nhau - niệm (sati) và si (moha)

Sự sát trừ pháp tùy miên  (ngủ ngầm) của tam tướng.

Tứ ý nghĩa (lakkaṇadicatukka) và pháp đối trị (paṭikkhepadhamma) v.v... Của tu tiến 


4 -10. GIẢI THÊM VỀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG PHƯỚC THIỆN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG CHÚ GIẢI (chờ đăng)

Apacāyana (cung kỉnh)

Veyyāvacca (phục vụ)

Pattidāna (hồi hướng phước)

Pattānumodāna (tùy hỷ phước)

Dhammasavana (thính pháp)

Dhammadesanā (thuyết pháp)

Diṭṭhujukamma (kiến thị hay thấy đúng)

Nói Về ‘Thiện’, ‘Bất thiện’ Với ‘Phước’ Và ‘Tội’

NÓI VỀ ÂN ĐỨC HAY QUẢ BÁU, PHƯỚC BÁU (ĀNISAṂSA)

KẾT LUẬN VẤN ĐỀ BỐ THÍ, TRÌ GIỚI, TU TIẾN..

 

 

Bình luận
| Mới nhất