Brahmavihāra

Brahmavihāra gọi là Phạm trú vì tâm của vị Phạm thiên thường trú trong từ, bi, hỷ, xả. Bốn tâm này còn được gọi là tứ vô lượng tâm.

Brahmavihāra:[m.] divine state of mind; a name collectively given to mettā,karuṇā,muditā,and upekkhā. (Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera).

  1. Mettā : từ
  2. Karuṇā : bi
  3. Muditā : hỷ
  4. Upekkhā : xả

Brahmavihāra gọi là Phạm trú vì tâm của vị Phạm thiên thường trú trong từ, bi, hỷ, xả. Bốn tâm này còn được gọi là tứ vô lượng tâm.

Brahmavihāra - pham-tru.jpg (701181 KB)

Bình luận
| Mới nhất
Bài viết khác