Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) giọng Thái Lan

Chư Tăng Thái Lan tụng kinh Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta)

Nguồn: www.dmc.tv

Bình luận
| Mới nhất