Khandhaparitta gāthā - Kinh rải tâm từ đến các loài rắn

Virū pakkhehi me mettaṃ mettaṃ erāpathehi me chabyāputtehi me mettaṃ mettaṃ kanhāgotamakehi ca apādakehi me mettaṃ mettaṃ dipādakehi me catuppadehi me mettaṃ mettaṃ bahuppadehi me māmaṃ apādako hiṃsi māmaṃ hiṃsi dipādako māmaṃ catuppado hiṃsi māmaṃ hiṃsi bahuppado.

Tếng Pali:

Virū pakkhehi me mettaṃ mettaṃ erāpathehi me chabyāputtehi me mettaṃ mettaṃ kanhāgotamakehi ca apādakehi me mettaṃ mettaṃ dipādakehi me catuppadehi me mettaṃ mettaṃ bahuppadehi me māmaṃ apādako hiṃsi māmaṃ hiṃsi dipādako māmaṃ catuppado hiṃsi māmaṃ hiṃsi bahuppado.
Sabbe sattā sabbe pāṇā sabbe bhūtā ca kevalā sabbe bhadrāni passantu mā kiñci pāpamāgamā.
Appamāṇo Buddho appamāṇo Dhammo appamāṇo Saṅgho pamāṇa vantāni siriṃsapāni ahivicchikā satabadī uṇṇānābhī sarabū mū sikā katā me rakkhā katā me parittā paṭikkamantu bhūtāni.
So haṃ namo Bhagavato namo sattannaṃ Sammāsambuddhānam'ti.
Tiếng Việt:

Ta hãy có từ tâm
Với Ví-Ru-Pắc Khá
Ta hãy có từ tâm
Với Ê-Ra-Pá-Thá
Ta hãy có từ tâm
Với Chắb-da-pút-tá
Ta hãy có từ tâm
Với Kan-Ha-Gô-Tá-Má-Ká
Ta hãy có từ tâm
Với các loài không chân
Ta hãy có từ tâm
Với các loài hai chân
Ta hãy có từ tâm
Với các loài bốn chân
Ta hãy có từ tâm
Với các loài nhiều chân
Mong rằng loài không chân
Không có làm hại ta
Mong rằng loài hai chân
Không có làm hại ta
Mong rằng loài bốn chân
Không có làm hại ta
Mong rằng loài nhiều chân
Không có làm hại ta
Mọi chúng sanh hữu tình
Toàn thể mọi sinh vật
Mong chúng thấy hiền thiện
Chớ đi đến điều ác
Đức Phật là vô lượng.
Đức Pháp là vô lượng.
Chúng Tăng là vô lượng.
Có lượng là các loài bò sát, các loài rắn, các con bò cạp, các con một trăm chân, các loài nhện giăng tơ, các con thằn lằn và các loài chuột.
Ta đã làm sự hộ tri, ta đã làm sự che chở, mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi. Ta đãnh lễ Đức Thế Tôn. Ta đãnh lễ bảy vị Chánh Giác.

Phật-giáo-Nguyên-Thủy Theravāda

 

Bình luận
| Mới nhất