Dasapāramī - Kinh đáo bỉ ngạn (kinh thập độ)

Itipi so bhagavā dāna parāmī sampanno Itipi so bhagavā dāna upapāramī sampanno Itipi so bhagavā dāna paramatthapāramī sampanno.

Tiếng Pāli:

Itipi so bhagavā dāna parāmī sampanno

Itipi so bhagavā dāna upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā dāna paramatthapāramī sampanno.

Itipi so bhagavā sīla pāramī sampanno

Itipi so bhagavā sīla upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā sīla paramatthapāramī sampanno.

Itipi so bhagavā nekkhamma pāramī sampanno

Itipi so bhagavā nekkhamma upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā nekkhamma paramatthapāramī sampanno.

Itipi so bhagavā paññā pāramī sampanno

Itipi so bhagavā paññā upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā paññā paramatthapāramī sampanno.

Itipi so bhagavā viriya pāramī sampanno

Itipi so bhagavā viriya upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā viriya paramatthapāramī sampanno.

Itipi so bhagavā khantī pāramī sampanno

Itipi so bhagavā khantī upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā khantī paramatthapāramī sampanno.

Itipi so bhagavā sacca pāramī sampanno.

Itipi so bhagavā sacca upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā sacca paramatthapāramī sampanno.

Itipi so bhagavā adhiṭṭhāna pāramī sampanno

Itipi so bhagavā adhiṭṭhāna upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā adhiṭṭhāna paramatthapāramī sampanno.

Itipi so bhagavā mettā pāramī sampanno

Itipi so bhagavā mettā upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā mettā paramatthapāramī sampanno..

Itipi so bhagavā upekkhā pāramī sampanno

Itipi so bhagavā upekkhā upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā upekkhā paramatthapārami sampanno.

Itipi so bhagavā dasa pāramī sampanno

Itipi so bhagavā dasa upapāramī sampanno

Itipi so bhagavā dasa paramatthapāramī sampanno

Itipiso Bhagavā’ti.

 

Tiếng Việt:

  1. Ðường tu bố thí đứng đầu

Vị tha là tánh vô cầu là tâm

Không vì thương ghét sơ thân

Bàn tay ban bố nào phân biệt gì

Hy sinh ngoại vật tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

  1. Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì

Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn

Nuôi ý lực dưỡng tâm lành

Cắt dây kiết phược phá thành mê si

Hy sinh ngoại vật tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

  1. Xuất gia vốn hạnh ly trần

Quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi

Lợi danh quyến thuộc xa rời

Ðộc cư thanh tịnh sống đời xả ly

Hy sinh ngoại vật tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

  1. Ðèn tâm trí tuệ sáng ngời

Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn

Phân minh thiện ác giả chân

Ðiều hay chuộng học bạn lành tương tri

Hy sinh ngoại vật tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

  1. Chính do nghị lực tinh cần

Vượt qua bể ái chứng thân đại hùng

Kiên trì giữa cuộc lao lung

Càng nhiều chướng nghịch thêm công tu trì

Hy sinh ngoại vật, tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

  1. Ðức tu nhẫn nại vạn năng

Nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh

Chông gai khéo tạo tâm thành

Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy

Hy sinh ngoại vật tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

  1. Thiện hiền chân thật không ngoa

Quí gìn lẽ thật như là bảo châu

Chân tâm ấy đạo nhiệm mầu

Nói làm nhất quán cho dù hiểm nguy

Hy sinh ngoại vật tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

  1. Bởi do chí nguyện dẫn đường

Biết nơi cứu cánh mà nương lối về

Bờ kia là đạo bồ đề

Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa

Hy sinh ngoại vật tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

  1. Hạnh lành từ ái bao la

Chúng sanh bốn loại chan hoà tình thương

Lòng như cam lộ suối nguồn

Rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì

Hy sinh ngoại vật tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

  1. An nhiên hành xả giữa đời

Khen chê đặng thất khổ vui thường tình

Ðiều tâm giữ ý quân bình

Trong cơn bão loạn biết gìn chánh tri

Hy sinh ngoại vật tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ.

Từ trong bể khổ cuộc đời

Ðại hùng lập nguyện cứu người cứu thân

Ba la mật hạnh vẹn toàn

Dám quên mạng sống quyết tâm thực hành

Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành

Muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi.

Bình luận
| Mới nhất