Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh

Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Trụ trì: ĐĐ. Nguyên Tuệ.

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-1.jpg (419155 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-2.jpg (199154 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-3.jpg (439940 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-4.jpg (490350 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-5.jpg (520028 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-6.jpg (346359 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-6a.jpg (445973 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-6b.jpg (462642 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-6c.jpg (509267 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-7.jpg (582596 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-8.jpg (403869 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-9.jpg (515504 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-10.jpg (419416 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-11.jpg (675069 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-12.jpg (471755 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-13.jpg (411502 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-14.jpg (418891 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-15.jpg (424268 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-16.jpg (480383 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-17.jpg (243568 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-17a.jpg (163709 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-18.jpg (165417 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-19.jpg (204541 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-19a.jpg (251967 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-20.jpg (270149 KB)

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh - ho phap-21.jpg (429540 KB)

Photo: Quang Kiến

Ảnh chụp ngày 29/06/2015

Bình luận
| Mới nhất