phatgiaonguyenthuy.net - banner-so-do-tam-tang.png (216278 KB)

Trọn bộ - Vô tỷ pháp tạng (cảo bản)

Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhidhammapiṭaka) là phần Pháp thứ 3 trong Tam tạng dạy cho chúng ta thấy rõ pháp bản thể đúng theo sự thật trong thân ta và tất cả chúng sanh như là tâm, sở hữu, sắc pháp và cũng sẽ biết rõ Níp-bàn là mục đích tối thượng trong Đạo Phật.    

gdp1421383979.gif (234 KB)

Vòng tròn 24 duyên

Hoạt động của 24 duyên (paccayo) trong danh, sắc pháp được minh họa, giải thích trong phần Vị trí Xiển minh Pāli (paṭṭhāna-Nidesa Pāli). Phần Pāli này thường được trùng tụng độc lập hay theo nhóm nhằm tán dương, cúng dường bậc Toàn tri.

Sách Hướng Dẫn Thiền

Sách hướng dẫn thiền cho thiền sinh ở giai đoạn nâng cao (meditation manual for advanced meditator): Sách hướng dẫn thiền (meditation manual). Thấy biết rõ duyên trợ (discerning paṭṭhāna conditions). Pa Auk Tawya Sayadaw

Brahmavihāra

Brahmavihāra gọi là Phạm trú vì tâm của vị Phạm thiên thường trú trong từ, bi, hỷ, xả. Bốn tâm này còn được gọi là tứ vô lượng tâm.

Bản Chất Đời Sống

Đi tìm nguyên lý cuộc sống qua bản chất như thật của nó, dịch giả đã cùng chúng ta đi vào một khung trời Pháp thể tuy nó không mới mẻ đối với chư Phật và chư Thánh Tăng nhưng đối với hạng phàm nhơn thì quả thật là một khám phá độc đáo, tân kỳ.

vietnambuddhistsangha-com.jpg (87 KB)

Quảng cáo giữa 3-VnBudSanggha - banner-Chua-dai-tho.png (313581 KB)