Xuân Mậu Tuất nói về loài chó

30/08/2018

TT Thiện Minh giảng ngày mùng 1 tết Mậu Tuất (16/2/2018) tại tổ đình Bửu Quang.

Xuất gia

26/08/2017

Tập sách nhỏ này ghi lại đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của bốn vị Hòa Thượng Thiền Sư đã suốt một đời hướng dẫn, giảng dạy pháp học cũng như pháp hành cho bao Phật tử và thiền sinh ở quê hương mình hay nhiều nơi trên thế giới: Ngài Mahāsi Sayadaw, Ngài Hộ Tông Vansanakkhita Mahāthera, Ngài Giới Nghiêm Thitasīla Mahāthera, và Ngài Kim Triệu Khippapañño.