1. Bộ Thứ Nhất - Bộ Pháp Tụ

26/03/2021

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

2. Bộ Thứ Hai - Bộ Phân Tích

25/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

3. Bộ Thứ Ba - Bộ Nguyên Chất Ngữ

24/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

4. Bộ Thứ Tư - Bộ Nhân Chế Định

23/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

5.Bộ Thứ Năm - Bộ Ngữ Tông

22/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

6.Bộ Thứ Sáu - Bộ Song Đối

21/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

7.Bộ Thứ Bảy - Bộ Vị Trí - Quyển Thứ Nhất

20/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

8. Bộ Thứ 7 - Bộ Vị Trí - Quyển Thứ Hai

19/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

9. Bộ Thứ 7 - Bộ Vị Trí - Quyển Thứ Ba

18/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

10. Bộ Thứ 7 - Bộ Vị Trí - Quyển Thứ Tư

17/03/2019

Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2