Bài giảng - Pháp thực tính

04/11/2020

Bài giảng về Trạng thái và tứ ý nghĩa của tâm, sở hữu, sắc pháp do Tỳ khưu Giác Tuệ giảng trên room Phật giáo nguyên thủy qua mạng Paltalk năm 2009

Ý nghĩa từ sadhu

01/10/2020

GS: Đại đức Chánh Minh

Tán thán Đức Phật

26/04/2020

GS: Đại đức Pháp Tân

Khó sanh được làm người

11/04/2020

GS: Tỳ khưu Minh Giác

Không dể duôi trong pháp

08/04/2020

GS: Đại đức Chánh Minh.

Phương pháp luyện tâm

07/04/2020

GS: Đại đức Chánh Kiến

Đạo Phật với niềm tin

06/04/2020

GS: Đại đức Chánh Định.

Tám nghệ thuật sống

05/04/2020

GS: Đại đức Thiện Minh

"Sống không giận không hờn, không oán trách....."

Bảy pháp ngủ ngầm nơi tâm

04/04/2020

GS: Đại đức Minh Giác. "Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm".

 

Hạnh phúc và đau khổ

03/04/2020

GS: Đại đức Chánh Định.