Pháp cú kinh diễn giải

27/02/2018

Pháp Cú Kinh gồm 423 câu ý nghĩa sâu xa mà Đức Phật đã thốt ra trong lối 300 trường hợp khác nhau. Nói một cách khác, Pháp Cú Kinh là những câu Phật ngôn vắn tắt, gọn ghẻ, giản dị để làm cho dễ hiểu một giáo lý cao siêu, thâm diệu.

Phần giản dị trong Phật giáo

24/02/2018

Đức Phật khuyên hai vợ chồng nên cố gắng trau dồi bốn Pháp : Saddhā (niềm tin nơi Tam Bảo), Silā (giới hạnh), Cāga (lòng quảng đại) và Paññā (trí tuệ).

Phật giáo-Một sự nghiệp tinh thần của người Việt Nam

23/02/2018

Phỏng dịch bài pháp của Đại Đức NARADA Maha Thera thuyết tại Kỳ Viên Tự