phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Đ

 • Đại đệ tử Phật - bước thầy con theo Đại đệ tử Phật - bước thầy con theo
  Ngày đăng tin: 1 tháng trước

  Nay với công phu biên soạn có hệ thống từ các nguồn kinh tạng Pāli đáng tin cậy, tuyển tập Great Disciples of the Buddha, do các đạo sư và học giả Phật giáo Âu Mỹ lỗi lạc như Nyanaponika Thera, Bhikkhu Bodhi và Hellmuth Hecker kết tập, đã ghi chép lại khá đầy đủ và chính xác về cuộc đời, sự nghiệp và di huấn của hai mươi bốn vị đại đệ tử tiêu biểu nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

 • Đời sống của Đức Phật Đời sống của Đức Phật
  Ngày đăng tin: 7 tháng trước

  Tôn giáo anh là gì? _Tôn giáo tôi là Phật giáo. Phật giáo là gì? _Phật giáo là giáo lý của Đức Phật. Đức Phật là ai? _Đức Phật là bậc toàn giác.

 • Đường đi Niết-bàn Đường đi Niết-bàn
  Ngày đăng tin: 11 tháng trước

  Tiếng “đường” có hai nghĩa là: pakaṭimaggo: Thông thường đạo tức là đường bộ và đường thủy; paṭipadāmaggo: hướng dẫn đạo tức là đường dìu dắt làm tội hoặc làm phước, là nói về nghiệp, thân, khẩu, ý.

 • Đường đến Niết-bàn Đường đến Niết-bàn
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Trong khi hành giả du-dà thời xưa tham thiền về thực tại cùng tột của họ là Isvara hay đấng Thượng đế thì người Phật tử có những đề mục như màu sắc và tứ đại trên những hình tròn hay hình chữ nhựt hoặc những đề mục như hư vô, hay thức, hay không không.... Đường đến Niết-bàn, một tác phẩm về đề mục hành thiền theo dõi phồng-xẹp

 • Đức Phật Gotama - Tối thượng Y vương Đức Phật Gotama - Tối thượng Y vương
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Một trong các sắc thái của Phật giáo là chữa bịnh tâm. Nếu có điều bất hạnh xảy ra làm ta bất mãn, thế thường ta đổ là tại ngoại cảnh, tại kẻ khác. Nhưng lắm khi chính vì tại quan kiến ta lệch lạc, nhận định sai lầm, thấy sự vật không đúng, chớ không phải tại ngoại cảnh. Đức Phật vạch một đường lối tư tưởng chánh đáng mà bài viết sau đây sẽ nêu ra nhiều thí dụ.

 • Đại lễ dâng y casa – kaṭhina Đại lễ dâng y casa – kaṭhina
  Ngày đăng tin: 1 năm trước

  Vấn: Cái chi gọi là Kathina? Đáp: Theo trong bộ Parivāra giải rằng:Tất cả các pháp trong công việc của lễ dâng y, kể từ tỳ khưu nhập hạ trước cho đến khi hoan hỷ thọ lãnh, nào là danh pháp, nào là sắc pháp, sự gom lại, sự thực hành đồng đều, đặt tên gọi ra tên, hình tướng tất cả các pháp này gồm lại kêu là Kaṭhina.

 • Định luật thiên nhiên của vũ trụ Định luật thiên nhiên của vũ trụ
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  “Ngũ luật thiên nhiên” hay là “Định luật tự nhiên của vũ trụ” (pañca niyāma) là một định luật tự nhiên có sẵn, dầu cho ai khám phá nó ra không, nó cũng vẫn có, nó không ở dưới sự điều khiển, sai khiến, chỉ huy của một vị Thần Linh hay vị Chúa Tể nào cho rằng mình có toàn năng toàn lực tạo hóa ra vạn vật như Trời Phạm Thiên (Brahma) hay là Đức Phật là bậc toàn giác chẳng hạn.

 • Đại cương về Vi Diệu Pháp Đại cương về Vi Diệu Pháp
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Thích Tâm Quang dịch

 • Đừng coi thường ô nhiễm tâm - Thiền Sư Ashin Tejaniya Đừng coi thường ô nhiễm tâm - Thiền Sư Ashin Tejaniya
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Những lời khuyên dạy trong những trang sau đây đều căn cứ trên kinh nghiệm thực hành của Ngài Thiền Sư Ashin Tejaniya.

 • Đoạn trừ phiền não - Sayadaw U. Paññādipa Giảng - Hòa Thượng Kim Triệu Đoạn trừ phiền não - Sayadaw U. Paññādipa Giảng - Hòa Thượng Kim Triệu
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  Sư Khánh Hỷ soạn dịch

Lên đầu trang