" />
phatgiaonguyenthuy.com
xuan2017

 Q-R-S-T

 • Tập tục Phật giáo trong đời sống hằng ngày Tập tục Phật giáo trong đời sống hằng ngày
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Trong hầu hết các tôn giáo đều có những nghi thức, những buổi lễ để cho người tín đồ thực hành. Các nghi thức ấy nghiêng nhiều về phần tình cảm. Tuy nhiên ta phải thận trọng, không nên để quá thiên về cung cách bề ngoài, vì như thế có thể bị phần cảm xúc lấn át, ám ảnh và lôi cuốn vào nguy tai có thể trở thành nạn nhân của sự lãng mạn yếu mềm.

 • Thập nhị nhân duyên Thập nhị nhân duyên
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Pháp “Tùy Thuộc-Phát Sanh” (Paṭicca-Samuppāda), hay Thập Nhị Nhân Duyên, là giáo lý căn bản của Đạo Phật. Trong khuôn khổ một quyển sách nhỏ, chúng ta không thể nghiên cứu kỹ lưỡng và dông dài một giáo lý vừa sâu sắc vừa thâm diệu như vậy. Đây chỉ là một cố gắng để trình bày rõ ràng phần nòng cốt của pháp “Tùy Thuộc-Phát Sanh”, căn cứ trên lời dạy của Đức Phật.

 • Sơ thiền tâm Sơ thiền tâm
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Sơ thiền, nói tóm tắt, cho thấy rõ là cần phải có tâm yên lặng khỏi dục tình, tránh xa dục tình v.v... Vì thế, các bậc trí tuệ có minh giải rằng: đắc sơ thiền là “các dục tình chẳng còn trong giờ hành giả nhập định” vì sơ thiền có đặc tính là dứt hẳn dục tình: dục tình là nghịch pháp của sơ thiền.

 • Thập độ Thập độ
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Thập độ là chính đạo yếu điểm của đức Thế Tôn mà hành học Phật cần phải hiểu biết cho tinh tường là điều quan trọng nhất.

 • Triết lý về nghiệp Triết lý về nghiệp
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Triết lý về nghiệp là nền tảng kiên cố làm cho các tôn giáo có những quan điểm dị đồng. Các tôn giáo khác cho rằng: việc làm của người mà có quả báo, như thế nào đó, là tùy ở “một cái” có thế lực tối cao cho thực tiễn. Họ gọi “một cái” đó là đấng Tạo hóa hay là đức Phạm thiên.

 • Quỷ vương vấn đạo Quỷ vương vấn đạo
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Sáng bạch, Ngài ngự đi trì bình để tế độ sanh linh. Sau khi đã ngọ thực, Ngài đi bộ hơn 30 do tuần, đến chỗ ngụ của Quỉ vương Alavaka Yakkha. Lúc đó Alavaka Yakkha mắc đi dự hội cùng các Dạ xoa tại núi Tuyết Sơn Carolā. Khi ấy Dạ xoa Gadrabha gác cửa cung của Quỉ vương Alavaka Yakkha, thấy Phật ngự đến bèn bái chào và bạch:

 • Thân quán niệm xứ Thân quán niệm xứ
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  “Thân quán niệm xứ” đây là một hợp lý pháp được phần đông Phật tử tín nhiệm và đang thực tiễn bên Miến Điện và Thái Lan.

 • Thanh tịnh kinh Thanh tịnh kinh
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Bảy pháp thanh tịnh. Thanh tịnh vì sự trì giới (sīlavisuddhi). Thanh tịnh vì sự sửa trị tâm (cittavisuddhi). (Hai pháp thanh tịnh này, thuộc về căn pháp để tu pháp minh sát). Thanh tịnh vì sự hiểu thấy chơn chánh (diṭṭhivisuddhi). Thanh tịnh vì sự dứt khỏi hoài nghi (kaṅkhāviṭaraṇavisuddhi). Thanh tịnh vì trí tuệ thấy rõ là đạo hay chẳng phải đạo (maggāmaggañāṇadassanavisuddhi).

 • Tứ diệu đế kinh Tứ diệu đế kinh
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Giải đáp về bốn đều xác thật chơn chánh, gọi là Tứ Diệu đế là: khổ diệu đế (dukkha ariyasacca), tập diệu đế (samudaya ariyasacca), diệt diệu đế (nirodha ariyasacca), đạo diệu đế (magga ariyasacca).

 • Thập độ và thật bửu nhà Phật Thập độ và thật bửu nhà Phật
  Ngày đăng tin: 3 tháng trước

  Kinh thập độ này của đứ A-xà-lê Narada ở thành Papbalapitiya (đảo Tích Lan) trích dịch trong các kinh Phạn ngữ Jataka. Sau rồi đức thầy Uttamamuni Oum Sou diễn ra tiếng Cao Miên.

Lên đầu trang