" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 M-N-O-P

 • Phật giáo vấn đáp Phật giáo vấn đáp
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Trước tiên, muốn trở nên toàn thiện tức nhiên phải phục vụ, giúp đỡ kẻ khác, không những chỉ bằng gương lành trong sạch – đó là ảnh hưởng sâu xa nhất – mà còn bằng lời khuyến dạy hữu ích. Các nhà tu sĩ Phật giáo luôn luôn xem sự giảng dạy Phật pháp cho hàng cư sĩ và riêng trẻ em, là chức vụ của mình (mặc dầu không nhất thiết phải là nhiệm vụ).

 • Phệ đà kinh Phệ đà kinh
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Kinh Phệ đà này truyền lại trong kinh Bhagavad gita. Khởi đầu Kinh Phệ đà như vầy: “Chân lý là cái gì để thử thách con người cho thấu triệt”. Những quan niệm trên đây toàn là của Bà-la-môn giáo cả.

 • Pháp vô ngã Pháp vô ngã
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Giáo lý của Đức Phật về Anatta (không linh hồn, không ta) không được xem như tiêu cực, như hư vô. Cũng như Niết Bàn là Chân lý, là thực tại, và thực tại không phải tiêu cực.

 • Pháp môn thiền định Pháp môn thiền định
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Quyển sách nhỏ này chỉ trình bày sơ lược một vài phương pháp thực hành mà không đi sâu vào chi tiết của những đề mục thiền định như có ghi chép trong kinh sách.

 • Pháp luyện tâm Pháp luyện tâm
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Theo Ngài Ajahn Chah, hành thiền không phải để thành tựu điều gì mà để bỏ đi tất cả. Cũng không phải chỉ lúc ngồi, tọa thiền, hay lúc đi, kinh hành, mới thiền, không nên lo lắng về điểm mình có thể ngồi được bao lâu.

 • Phật giáo một phương pháp luyện tâm Phật giáo một phương pháp luyện tâm
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  PHẬT GIÁO, MỘT PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TÂM tuy là một sách nhỏ hay đúng hơn là một bài tiểu luận nhưng đã thể hiện được nhiều khía cạnh trọng yếu trong tinh thần Phật Giáo.

 • Ngũ Uẩn vấn đáp Ngũ Uẩn vấn đáp
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Thế gian là gì? Thế gian có hai nghĩa: Thế gian bên ngoài là vũ trụ chúng ta đang ở. Còn thế gian bên trong tức là thân Ngũ Uẩn này. Từ khi lọt lòng mẹ để chào đời đến khi từ giã cõi đời thì thế gian đã chấm dứt.

 • Mười pháp Ba la mật Mười pháp Ba la mật
  Ngày đăng tin: 3 tuần trước

  Quyển sách nhỏ nầy gom nhiều truyện ngắn, diễn tả Mười pháp Ba la mật (Pāramis) mà người Phật tử cần phải thực hành.

 • 100 câu Pháp cú kinh và ý nghia trì bình 100 câu Pháp cú kinh và ý nghia trì bình
  Ngày đăng tin: 3 tuần trước

  Pháp Cú Kinh là một tập góp nhặt những lời vàng ngọc do Đức Phật thốt ra trong nhiều cơ hội khác nhau, tùy theo trình độ của mỗi người.

 • Phật ngôn 2 Phật ngôn 2
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  Chúng tôi trích yếu những Phật ngôn có ý nghĩa sâu xa tế nhị trong pháp cú kinh của đức Phật và chọn lọc những thiện ngôn của các bậc Thượng lưu Trí thức cho chư độc giả xem nghiệm sẽ thấy tinh thần thư thái an vui để cởi mở nghiệp báo đau khổ từ lâu của cuộc đời giả tạm.

Lên đầu trang