" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 I-J-K-L

 • Lịch sử Phật Thích Ca Lịch sử Phật Thích Ca
  Ngày đăng tin: 1 tuần trước

  Quyển kinh “Lịch Sử Phật” này tuy không đầy đủ lắm, song cũng giúp thêm phần hiểu thấy một cách căn bản thực tế; Bồ Tát có sinh ra làm con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Da tại xứ Kapilavatthu, tu hành đạt đáo Phật quả rồi phổ độ chúng sanh đều được giải thoát hẳn thật, cuối cùng Ngài nhập đại Niết Bàn vẫn còn lưu truyền giáo lý cứu khổ cao thượng và Xá Lợi quí báu trong khắp cõi SA BÀ.

 • Kho tàng pháp bảo Kho tàng pháp bảo
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Kho Tàng Pháp Bảo không phải là quyển sách cho những độc giả hờ hững với Giáo pháp. Mục đích của quyển sách này là dành cho những ai muốn hiểu biết cặn kẽ về Giáo pháp mà Đức Phật đã giải thích rõ ràng.

 • Kinh Vô Ngã Tướng Kinh Vô Ngã Tướng
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Bậc Thinh Văn thánh quả Đã đặng nghe pháp nầy, Nên chán tất cả uẩn Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức

 • Kinh thiền định Kinh thiền định
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Giáo lý của Đức Phật về môn Thiền Định nhằm vào mục đích xây dựng một tâm thần hoàn toàn khỏe mạnh, thản nhiên và yên lặng.

 • Luân lý Phật giáo và xã hội Luân lý Phật giáo và xã hội
  Ngày đăng tin: 4 tuần trước

  Lời của Phât dạy trước đây hơn 25 thế kỷ vẫn còn hợp thời, hợp cảnh. Chúng tôi ước mong đồng bào thân mến lấy đó làm kim chỉ nam để chung lo tạo lập một xã hội thanh bình no ấm.

 • Kinh tụng chư tăng Kinh tụng chư tăng
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  Kinh tụng nhật hành và các buổi lễ

 • Lễ bái Tam bảo Lễ bái Tam bảo
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  Kinh tụng

 • Lịch sử Phật Pháp Lịch sử Phật Pháp
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  Thuở ấy cũng đã có ba mặt đạo, như đạo Tri-vê-đa (Triveda) mà người Bà-la-môn phần đông hoan nghênh và đạo Je-ná (Jena) của người ngoại đạo. Thuở Phật còn tại thế những người tu Phật chỉ lấy Tam qui (Phật Pháp Tăng) làm gốc.

 • Luật xuất gia tóm tắt - Quyển hạ Luật xuất gia tóm tắt - Quyển hạ
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Tứ thanh tịnh giới

 • Luật xuất gia tóm tắt - Quyển thượng Luật xuất gia tóm tắt - Quyển thượng
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Người thông hiểu giới luật ví như cha mẹ, như nơi nương nhờ của tất cả hạng người tín ngưỡng Phật pháp. Những người đã thọ Sa di¸ hoặc Tỳ khưu giới thực hành theo điều trọng và điều khinh và biết rõ nơi nào nên tới lui, hoặc không nên tới lui , cũng đều nương theo người thông hiểu “giới luật” ấy.

Lên đầu trang