" />
phatgiaonguyenthuy.com
xuan2017

 A-B-C-D

 • Bát thánh đạo Bát thánh đạo
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  “Bát Thánh đạo” là phương pháp tu hành chơn chánh cao thượng đúng theo qui tắc Phật giáo mà đức Thế Tôn đã có lời ngợi khen là quí trọng hơn tất cả con đường tu hành, là con đường không thẳng cũng không dùn, không tham vui cũng không khắc khổ, vừa thành tựu các điều lợi ích đầy đủ đến hành giả, hiệp theo trình độ của mọi người.

 • Chú giải Bổn sanh kinh Chú giải Bổn sanh kinh
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Một hôm, vào ngày rằm, Đức Bồ tát thọ bát quan trai giới (uposathasīla). Ngài có ý định thuyết pháp, bèn cho bố cáo tựu hội quần chúng tại hoàng điện, Ngài phán rằng: Này! Hỡi các nhân dân! Trẫm sẽ thuyết một ít pháp đáng sợ, một ít pháp không đáng lo, các ngươi hãy chú tâm và thành kính nghe.

 • Đường đi Niết-bàn Đường đi Niết-bàn
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Tiếng “đường” có hai nghĩa là: pakaṭimaggo: Thông thường đạo tức là đường bộ và đường thủy; paṭipadāmaggo: hướng dẫn đạo tức là đường dìu dắt làm tội hoặc làm phước, là nói về nghiệp, thân, khẩu, ý.

 • Cấp Cô Độc - khuyến dụ kinh Cấp Cô Độc - khuyến dụ kinh
  Ngày đăng tin: 2 tháng trước

  Bài kinh này dạy chúng ta phải học tập kỹ càng rồi trong mỗi đêm, sau khi ngồi thiền, nhứt là trong cơn bệnh nặng, chú tâm quán tưởng “10 phép luyện tập”, hẳn sẽ thấy phát tâm phỉ lạc, có thể làm cho bệnh hoạn được thuyên giảm, mà nếu phải chết, nhất định sẽ thọ sanh trong nhàn cảnh.

 • Cư sĩ vấn đáp Cư sĩ vấn đáp
  Ngày đăng tin: 3 tháng trước

  Hỏi đáp

 • 38 Pháp Hạnh Phúc 38 Pháp Hạnh Phúc
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  Giảng giải bài Hạnh phúc kinh

 • Đường đến Niết-bàn Đường đến Niết-bàn
  Ngày đăng tin: 5 tháng trước

  Trong khi hành giả du-dà thời xưa tham thiền về thực tại cùng tột của họ là Isvara hay đấng Thượng đế thì người Phật tử có những đề mục như màu sắc và tứ đại trên những hình tròn hay hình chữ nhựt hoặc những đề mục như hư vô, hay thức, hay không không.... Đường đến Niết-bàn, một tác phẩm về đề mục hành thiền theo dõi phồng-xẹp

 • Đức Phật Gotama - Tối thượng Y vương Đức Phật Gotama - Tối thượng Y vương
  Ngày đăng tin: 6 tháng trước

  Một trong các sắc thái của Phật giáo là chữa bịnh tâm. Nếu có điều bất hạnh xảy ra làm ta bất mãn, thế thường ta đổ là tại ngoại cảnh, tại kẻ khác. Nhưng lắm khi chính vì tại quan kiến ta lệch lạc, nhận định sai lầm, thấy sự vật không đúng, chớ không phải tại ngoại cảnh. Đức Phật vạch một đường lối tư tưởng chánh đáng mà bài viết sau đây sẽ nêu ra nhiều thí dụ.

 • Đại lễ dâng y casa – kaṭhina Đại lễ dâng y casa – kaṭhina
  Ngày đăng tin: 9 tháng trước

  Vấn: Cái chi gọi là Kathina? Đáp: Theo trong bộ Parivāra giải rằng:Tất cả các pháp trong công việc của lễ dâng y, kể từ tỳ khưu nhập hạ trước cho đến khi hoan hỷ thọ lãnh, nào là danh pháp, nào là sắc pháp, sự gom lại, sự thực hành đồng đều, đặt tên gọi ra tên, hình tướng tất cả các pháp này gồm lại kêu là Kaṭhina.

 • Cư sĩ thực hành Cư sĩ thực hành
  Ngày đăng tin: 9 tháng trước

  Quyển kinh này Bần tăng trích lục trong quyển “Gihipatipatti” của Đại đức Vimalappañña, quyển “The Mior of the Dhamma” của Đại đức Narada và trong kinh Paritta,

Lên đầu trang