" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 A-B-C-D

 • Bồ tát đạo và mười pháp ba-la-mật Bồ tát đạo và mười pháp ba-la-mật
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Ta cũng nên nổ-lực tích-cự lập công bồi đức để tạo sự an-lành cho ta và cho kẻ khác. Và ta cũng nên chọn lấy lý-tưởng phục-vụ cao cả và toàn thiện để làm mục-phiêu cho đời sống ta.

 • Di huấn tối hậu của Đức Phật Di huấn tối hậu của Đức Phật
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Xuất tam thiền Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền Ngài nhập sơ thiền. Xuất sơ thiền Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, và tức khắc sau đó Đức Phật cuối cùng nhập diệt.

 • Bản chất đời sống Bản chất đời sống
  Ngày đăng tin: 2 tuần trước

  Trong tập kinh nhỏ bé này gồm có hai phần. Phần đầu do vị Đại Đức ở Mã Lai viết, phần thứ hai do vị Đại Đức ở Tích Lan viết. Cả hai đều hướng về hạnh phúc của con người, tuy là hai đường lối có phần khác nhau.

 • Đời sống của Đức Phật Đời sống của Đức Phật
  Ngày đăng tin: 3 tuần trước

  Tôn giáo anh là gì? _Tôn giáo tôi là Phật giáo. Phật giáo là gì? _Phật giáo là giáo lý của Đức Phật. Đức Phật là ai? _Đức Phật là bậc toàn giác.

 • Cấp Cô Độc - Kinh Từ Bi Cấp Cô Độc - Kinh Từ Bi
  Ngày đăng tin: 3 tuần trước

  Người sáng lập ngôi chùa Jetavanārāma (Kỳ Viên Tịnh Xá) tại thành Savatthi (Xá Vệ) là Ông Anātha Pindika (Cấp Cô Độc). Ông là một vị thương gia giàu có muôn hộ.

 • Bốn con rắn Bốn con rắn
  Ngày đăng tin: 3 tuần trước

  Trong truyện ngụ ngôn kể trên, ông vua tượng trưng cho Nghiệp. Tên trộm là chúng sanh. Bốn con rắn tượng trưng bốn yếu tố (tứ đại) cấu thành thành phần vật chất của con người.

 • Bồ tát đản sanh, thành đạo và Phật nhập Niết bàn Bồ tát đản sanh, thành đạo và Phật nhập Niết bàn
  Ngày đăng tin: 4 tuần trước

  Nhân dịp nầy, tôi xin thành kính thắp nén hương lòng, long trọng lật lại từng trang lịch sử và xin mượn những giòng chữ kém sắc sảo cũng như lời văn kém điêu luyện ghi lại đây ba đoạn đời của đức Giáo chủ có tánh cách liên quan mật thiết với ngày rằm tháng tư; gọi là để tỏ tất lòng tri ân Tam Bảo.

 • Con đường giải thoát Con đường giải thoát
  Ngày đăng tin: 4 tuần trước

  Cũng như tập “Luân Lý Phật Giáo và Xã Hội” đã trích dịch trong quyển “Giáo Lý Của Đức Phật” của một triết gia người Tích Lan, Đại Đức Walpola Rahula, tập “Con Đường Giải Thoát” này là phần thứ nhì, ấn tống vào ngày đại lễ kỷ niệm Đức Phật (Vesak thứ 2509) nhằm rằm tháng tư năm Ất Tỵ (15.05.56).

 • Bát thánh đạo Bát thánh đạo
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  “Bát Thánh đạo” là phương pháp tu hành chơn chánh cao thượng đúng theo qui tắc Phật giáo mà đức Thế Tôn đã có lời ngợi khen là quí trọng hơn tất cả con đường tu hành, là con đường không thẳng cũng không dùn, không tham vui cũng không khắc khổ, vừa thành tựu các điều lợi ích đầy đủ đến hành giả, hiệp theo trình độ của mọi người.

 • Chú giải Bổn sanh kinh Chú giải Bổn sanh kinh
  Ngày đăng tin: 4 tháng trước

  Một hôm, vào ngày rằm, Đức Bồ tát thọ bát quan trai giới (uposathasīla). Ngài có ý định thuyết pháp, bèn cho bố cáo tựu hội quần chúng tại hoàng điện, Ngài phán rằng: Này! Hỡi các nhân dân! Trẫm sẽ thuyết một ít pháp đáng sợ, một ít pháp không đáng lo, các ngươi hãy chú tâm và thành kính nghe.

Lên đầu trang