" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Đ

Đường đến Niết-bàn

Ngày đăng tin: 1 năm trước
(5/1)
Trong khi hành giả du-dà thời xưa tham thiền về thực tại cùng tột của họ là Isvara hay đấng Thượng đế thì người Phật tử có những đề mục như màu sắc và tứ đại trên những hình tròn hay hình chữ nhựt hoặc những đề mục như hư vô, hay thức, hay không không.... Đường đến Niết-bàn, một tác phẩm về đề mục hành thiền theo dõi phồng-xẹp
Đường đến Niết-bàn

Phra Udom Vijanana Mahathera (Jodok)

tức

Phra Raja Sidhimuni Mahathera

Tốt nghiệp Quốc gia Cao đẳng Pāli tại Thái Lan

 

 

 

 

ĐƯỜNG ĐẾN NIẾT-BÀN

 

 

Bản này đã được

 Phra Plimaladhamma Asabha Mahathera

duyệt y và chấp nhận

 

Dịch giả

Phạm Kim Khánh

 

 

 

Ngày 18 – 7 – 1971

PL.2515


 

Danh từ “Con đường”, “Đạo” (Magga) có hai nghĩa.

Nghĩa đầu tiên là “pakati maggo”, tức con đường, theo lối hiểu thông thường, như ta nói đường bộ, đường thủy, để cho người và thú đi trên đó. Một nghĩa khác, “paipadā maggo” là đường lối xử sự, lối sống, hay tác phong, tốt hay xấu, nhìn xuyên qua hành động, lời nói và tư tưởng (thân, khẩu, ý), chỉ áp dụng cho người mà thôi.

Con đường paipadā maggo chia ra làm năm chi nhánh hay năm nẻo nhỏ là:

1.    Con đường đi xuống Bốn Cảnh Giới Bất Hạnh (apāya bhūmi), là lối sống căn cứ trên tham, sân, si, lối sống nghịch với giới luật (sīla), tức là ngược chiều với thập thiện nghiệp.

2.    Con đường vào Cảnh Người (manussa bhūmi), là ngũ giới hay thập thiện nghiệp.

3.    Con đường vào Sáu Cảnh Trời Dục Giới (Kamāvacara) gồm tám loại tâm thiện (mahākusala citta) trong ấy tâm sở hổ thẹn (hiri) và sợ tội lỗi (ottappa) chiếm phần lớn. Tám loại tâm thiện này đưa đến những hành động như bố thí, nghe pháp, kiến tạo chùa chiền, xây cất trường học, bịnh viện cho các bậc xuất gia và hàng cư sĩ.

4.    Con đường vào Hai Mươi Cảnh Phạm Thiên (Brahma loka) là thực hành thiền (samatha bhāvanā) bằng cách trụ tâm vào một trong bốn mươi khái niệm (paññatti), xem như đề mục hành thiền (ārammana) là mười “kasina”, mười “asubha” (đề mục tử thi), mười “anussati” (đề mục tùy niệm), bốn “Brahma vihāra” (tứ vô lượng tâm”, một “āhārepaikūla sañña” (đề mục về tri giác), một “catudhātu vavahāna” (đề mục về phân biện) và bốn “arūpakammaṭṭhāna” (đề mục vô sắc).

5.    Con đường đưa đến Niết-Bàn là thực hành thiền Minh sát (Vipassanā bhāvanā) lấy thực tế cùng tột tức Danh-Sắc, hay trạng thái tinh thần và vật chất, làm đề mục hành thiền.

Trong tất cả năm chi nhánh của con đường, ta hãy quan sát chi nhánh số năm là con đường an tịnh, cũng được gọi là “ekāyana magga”. Gọi như vậy vì những lý do sau đây:

a)    Đó là con đường đi một chiều, không còn chia thêm ra ngã rẽ nào khác.

b)   Đó là con đường cá nhơn, chỉ đi từng người, những người bỏ đám đông thân thuộc lại phía sau và rút vào nơi vắng vẻ để hành thiền một mình.

c)    Đó là con đường của Đức Thế Tôn tức Đức Phật mà thôi, vì chính Ngài đã tìm ra con đường ấy do sự cố gắng của riêng Ngài.

d)   Đó là con đường duy nhứt bởi vì chỉ có trong Phật giáo, không có ở tôn giáo nào khác.

e)    Đó là con đường chỉ đưa đến một cứu cánh Niết-Bàn, như trong kinh điển Pāli có đoạn:

“Cattārome bhikkhave satipaṭṭhānā bhāvitā bahulīkata ekantanibbitāya virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati” “Này chư tỳ khưu! Pháp Tứ Niệm Xứ (Satipaihāna) này, khi được thực hành đầy đủ, làm cho hành giả nhàm chán tham ái để đến tự do, hoàn toàn siêu thoát, hạnh phúc tuyệt hảo, đến mức giác ngộ, đến Niết-Bàn”.

“Seyyathāpi bhikkhave gamgana dīpācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbārā evamevakho bhikkhave cattāro satipaṭṭhāne bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoo nibbānapabbhāro” “Này chư tỳ khưu! Nước sông Hằng trôi đi, cuộn chảy, và ào ạt kéo về hướng Đông. Cũng như thế ấy, vị tỳ khưu thực hành Tứ Niệm Xứ đi về hướng Niết-Bàn giống như vậy”.


Mha.

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang