phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 A-Ă-Â

Ân đức Pháp bảo và Tăng bảo

Ngày đăng tin: 2 năm trước
(5/1)
Vấn: Tiếng nói “Pháp” (Dhamma) có ý nghĩa ra sao? Và có ân đức như thế nào?
Ân đức Pháp bảo và Tăng bảo

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

THERAVĀDA

-----

 

 

 

ÂN ĐỨC PHÁP BẢO (DHAMMA GUṆA)
ÂN ĐỨC TĂNG BẢO
(SAṄGHA GUṆA)

---

 

Phiên dịch

Đại Trưởng lão Bửu Chơn

(Nāga Mahā Thera)

 

---

 

Tác phẩm 5 trong quyển

Toàn tập

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN

(NĀGA MAHĀ THERA)

 

Xuất bản năm Dl. 2016 – Pl.2559

 


 

Phi Lộ

Người Phật tử thuần thành là hiểu rõ Ân đức Tam bảo, mới có đức tin trong sạch ăn sâu vào ngôi Tam bảo được. Vì vậy, nên bần tăng nhận thấy ân đức Tam bảo rất cần thiết cho người tu Phật, xuất gia cũng như tại gia.

Ân đức Phật bảo được xuất bản lâu rồi, nhưng chỉ còn hai Ân đức Pháp bảo và Ân đức Tăng bảo chưa có dịp phiên dịch mà thôi.

Nay mặc dù bận nhiều Phật sự, nhưng do yêu cầu của nhiều Phật tử nên mới cố gắng phiên dịch thêm cho đủ ba ân đức quan trọng của Tam bảo.

Do công đức phiên dịch này, bần tăng hồi hướng đến thầy tổ và song thân đã quá vãng, cầu xin oai lực pháp thí này cho các ngài được tăng trưởng nhiều sự an vui nơi nhàn cảnh. Và cũng cầu cho oai lực pháp thí này sẽ đem lại sự an vui cho tất cả chúng sanh trên thế giới nhứt là cho dân tộc Việt Nam được sớm thanh bình, an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Rất mong thay!

Đại Trưởng Lão Bửu Chơn (Nāga Mahā Thera)

Cố vấn Tinh thần Phật giáo Thế giới.

 

http://phatgiaonguyenthuy.net/muc-3-65/an-duc-phap-bao-va-tang-bao/chua-buu-quang.html

Mh.

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang