phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Thư viện PGNT

Ấn tống sách: Sổ tay nghiên cứu Vô tỷ Pháp và Minh giải nhập tức xuất tức niệm

Ngày đăng tin: 2 năm trước
(8/2)
Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách: Sổ tay nghiên cứu Vô tỷ Pháp và Minh giải nhập tức xuất tức niệm. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).
Ấn tống sách: Sổ tay nghiên cứu Vô tỷ Pháp và Minh giải nhập tức xuất tức niệm

SỔ TAY NGHIÊN CỨU VÔ TỶ PHÁP

(ABHIDHAMMA)

Biên soạn: Bhikkhu Visischaysuvan

&

VÔ TỶ PHÁP LÀ PHẬT NGÔN

Biên soạn: Bhikkhu Gandhasārābhivaṃsa

Việt dịch: Bhikkhu Abhisidhi - TK Siêu Thành

Hướng dẫn phiên dịch và hiệu đính:

Achan Maggabujjhano – Thầy Ngộ Đạo

--------

Mục Lục

SỔ TAY NGHIÊN CỨU

VÔ TỶ PHÁP

Vô Tỷ Pháp Là Gì?

Ý Nghĩa Của Pháp Siêu Lý 

Ý Nghĩa Của Pháp Chế Định

Pháp Siêu Lý Là Pháp Vượt Trội Hơn Sự Định Đặt Chế Định 

Lịch Sử Của Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma)

Diệu Pháp Lý Hợp Là Gì ? 

Tụng Vô Tỷ Pháp Trong Nghi Thức Tang Lễ

Lợi Ích Từ Việc Nghiên Cứu Vô Tỷ Pháp 

VÔ TỶ PHÁP LÀ PHẬT NGÔN

Vô Tỷ Pháp là Phật Ngôn

Ý Nghĩa Của Vô Tỷ Pháp

Sự Hình Thành Của Abhidhamma - Vô Tỷ Pháp

Những câu chuyên liên quan đến Vô Tỷ Pháp gặp trong Kinh và Luật.

Việc Nói Phản Đối Vô Tỷ Pháp Không Phải Là Phật Ngôn

Chương kết

----------------

Lời dẫn

Khi nói tới danh từ Vô Tỷ Pháp cũng thường luôn bị hỏi Vô Tỷ Pháp là chi? Học Vô Tỷ Pháp liên quan đến những gì? Ai là người soạn ra Vô Tỷ Pháp? Học Vô Tỷ Pháp được những lợi ích gì? Phần lớn người ta sẽ hiểu, nhưng hiểu Vô Tỷ Pháp là đọc tụng trong nghi thức tang lễ, hay có người chưa từng nghe biết vấn đề, ngay cả chính nhiều người tụng cũng không biết.

Vô Tỷ Pháp là phần cốt lõi đề cập về đến pháp cao siêu. Pháp cao siêu ở đây là nói về bốn điều như là Tâm (Citta), Sở Hữu (Cetasika), Sắc (Rūpa) và Níp-bàn (Nibbāna). Vô Tỷ Pháp là cốt lõi của đạo Phật, có ý nghĩa vi tế, sâu xa, dẫn đến sự biết, sự hiểu về pháp bản thể của cuộc sống, vấn đề của nghiệp và sự trổ quả của nghiệp, vấn đề về các cõi khác nhau, vấn đề của vòng luân hồi sanh tử và vấn đề của sự thực hành pháp cho được thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Đó là mục đích tối thượng trong đạo Phật.

Tất cả các môn học trên thế giới mà chúng ta đã từng học, từng nghe và từng đọc qua không phải chỉ trong kiếp này hay trong những kiếp trước mà ở quanh quẩn trong vòng sanh tử vô số kiếp cho tới khi đếm không chính xác. Có lẽ chúng ta cũng từng được học, từng nghe và từng đọc nhiều lắm rồi, nhưng cũng không làm cho ta thoát ra khỏi sự khổ, thoát ra sự khó khăn hay thoát khỏi phiền não. Nay cũng trình bày cho thấy là những chuyên môn ấy không làm cho chúng ta sanh khởi trí tuệ cho đúng đắn về bản chất thật, mà chỉ biết được con đường hiệp thế để sử dụng, tự mình duy trì mạng sống chỉ trong thế giới này, kiếp này mà thôi.

Hơn nữa là để cho sanh khởi tri kiến, sự thấu hiểu trong phần cơ bản liên quan đến lịch sử có mặt và ý nghĩa chính của Vô Tỷ Pháp. Vô Tỷ Pháp sẽ dẫn chúng ta đến sự nghiên cứu vi tế sâu xa, sự tu tiến để cho sanh trí tuệ, hiểu thấu đáo trạng thái pháp theo bản chất thật kế tiếp của chính chúng ta. Vì thế quyển sách này được tập hợp và soạn lại cho dễ hiểu nhất là liên quan đến Vô Tỷ Pháp.

Với phước thiện nào phát sanh qua việc tập hợp và biên soạn lại cho đến khi thành tựu quyển sách này, tôi xin cúng dường đến Tam bảo, nhà chú giải và giáo thọ sư, tất cả được thừa hưởng gia tài Pháp bảo quí giá này được truyền lại cho đến tận bây giờ.

Và xin cho bình yên, là người có trí tuệ thấu triệt trong pháp lõi, là lời dạy của bậc Chánh đẳng Chánh giác, sự che chở phát sanh đến toàn thể chúng sanh đang luân hồi trong 31 cõi và xin cho thành tựu trên mọi lĩnh vực, nhất là con đường tu tập.

Bhikkhu Visischaysuvan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĀNĀPĀNADĪPANĪ

MINH GIẢI

NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM

(CÁCH TU TIẾN NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM)

Biên soạn: Trưởng lão Ñāṇadhaja (Ledi Sayadaw)

Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi – TK Siêu Thành

Hướng dẫn dịch thuật và hiệu đính:

Achaan Maggabujjhano – thầy Ngộ Đạo

---

LỜI GIỚI THIỆU

Đại địa thiết lập Phật giáo vững chắc và hiện bày cơ nghiệp kế thừa phát triển tiếp nối nhau không chỉ ở quốc độ Thái Lan mà những quốc gia lân cận như Miến Điện. Theo như sự hiểu biết thì có rất nhiều vị trưởng lão người Miến có tiếng tăm lừng lẫy về pháp học và cả pháp hành. Trong kỉ nguyên Phật giáo thứ 24 có một vị trưởng lão nổi tiếng là ngài trưởng lão Ñāṇadhaja mà người dân Miến biết đến với tên Ledi sayadaw (ngài giáo thọ sư chùa Ledi) cố trụ trì chùa Ledi (chùa tạo ruộng) tỉnh Mon Dao. Ngài là vị chuyên trì giới trong tu tiến, truyền bá giáo pháp bằng việc biên soạn những quyển sách tiếng Pāḷi và tiếng Miến hơn trăm bộ, cùng với thuyết pháp cho hàng đệ tử theo với ý nguyện của họ mà không nhận bất cứ vật dụng phát sanh nào từ việc thuyết pháp cho riêng mình, chỉ để lại cúng dường cho chùa, nơi mà ngài đi thuyết pháp.

Một lần nọ Ngài nhận sự thỉnh mời của ông Yakinvun, người trông coi kinh thành Lekaye đến thuyết pháp tại kinh đô Mandalay năm Phật lịch 2446. Trong lần ấy Ngài thuyết pháp về sự tu tiến Ānāpānasatikammaṭṭhāna (đề mục nhập tức, xuất tức niệm) cho chúng phật giáo đồ đến hội họp nghe pháp. Vào đêm đó tại dinh thự của vị quan cai quản kinh thành, Khi ông Yakinvun nghe hết thời pháp không thể kiềm chế được nước mắt mà rơi hai dòng, giữa hội chúng ngài thốt lên rằng “tôi nhớ đến đức vua Min Don, vị vua trị vì vương pháp của chúng ta, vị đã ủng hộ rất nhiều cho giáo pháp mà

không được nghe pháp đong đầy pháp chỉ và pháp quán như vậy, nên tôi cũng nghĩ đến vị cố vương mong cho vị cố vương được nghe nữa”.

Người dịch thấy rằng quyển sách này có ý nghĩa không nhiều lắm nhưng lại giải thích đầy đủ về cách tu tiến là chính, làm cho người đọc có thể bắt tay tự mình thực hành. Vì vậy cũng dịch ra và chỉnh sửa lại, truyền bá cho chúng Phật giáo đồ Thái, và dẫn thêm ý nghĩa về ngữ pháp, pháp nền tảng cho phù hợp bằng cách nương lời giải thích từ tạng kinh về cách tu tiến đề mục nhập tức, xuất tức niệm, bộ chú giải, sớ giải, và bộ saddāvisesa cả Pāḷi.

Do năng lực pháp quả phát sanh từ việc phiên dịch và chỉnh sửa quyển sách này xin cho vị thí chủ làm việc in ấn và chỉnh sửa quyển sách được sự an vui, tấn hóa, gặp những điều thành tựu trong cuốc sống, luôn tiến hóa trong giáo pháp của bậc thánh.

Tỳ khưu Gandhasārābhivaṃsa

Chùa Thamao

Mh.

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang