" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Nghiên Cứu Phật Học

Tu Chỉnh để Phát Triển

Ngày đăng tin: 5 năm trước
(5/1)
Hiến chương từ năm 2007 đã được tu chỉnh lần thứ tư để lộ những bất cập, những hạn chế nội tại không còn hợp với bối cảnh xã hội đương đại do vậy việc tu chỉnh Hiến chương phải là mối quan tâm hàng đầu của Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc kỳ VII vào cuối năm nay
Tu Chỉnh để Phát Triển

Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là kim chỉ nam cho mọi hoạt động Phật sự và là nền tảng pháp lý cho sự phát triển bền vững của Giáo Hội. Từ khi hiệp nhất các giáo phái PG trong nước hình thành một tổ chức mang tên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN) và hiến chương Giáo Hội ra đời vào năm 1981.    

      Hiến chương từ năm 2007 đã được tu chỉnh lần thứ tư để lộ những bất cập, những hạn chế nội tại không còn hợp với bối cảnh xã hội đương đại do vậy việc tu chỉnh Hiến chương phải là mối quan tâm hàng đầu của Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc kỳ VII vào cuối năm nay.    

   

       A. Cơ sở của sự góp ý tu chỉnh:

1.      Công việc Phật sự là công việc chung của mọi công dân Phật Tử nên tu chỉnh Hiến chương được coi như là mối quan tâm chung của Chư Tôn đức, Các cấp lãnh đạo của Gíáo Hội , Tăng Ni và Phật Tử GHPGVN theo tinh thần thông tư số 089/TT/HĐTS (ngày 17/03/2012).

2.     Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cần khách quan nhìn nhận một thực tế rằng hiện nay trong hội nhập khu vực và thế giới chỉ có hai Tông phái Phật giáo chính là Phật giáo Đại Thừa (Bắc Tông) và Phật Giáo Nguyên Thủy (PGNT) (Nam Tông).  

3.     Theo lời Phật dạy là “ Nhìn rõ thực tế của sự vật như nó đang là” “chứ không bắt nó phải là.” Do vậy khi nhìn nhận về Phật Giáo Nam Tông thì ắt PGNT phải có được một chỗ đứng trong lòng dân tộc Việt cùng chung tay với Phật giáo Bắc Tông phát triển Giáo hội PGVN bên cạnh các hệ phái trong nước khác.

4.     Ngưỡng mong tăng cường công tác quản lý nhân sự, Phật sự và chỉ đạo của Giáo hội được hiệu quả cao, sâu sát khế hợp với thực tế đáp nguyện vọng của tập thể Tăng, Ni các hệ phái .  

       B. Các điểm góp ý tu chỉnh: 

Các đề nghị tu chỉnh Hiến chương tuần tự theo thứ tự như sau :

1.  Điều 5 . Chương I :

   Trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt tại chùa Quán Sứ - Hà Nội.

   đề nghị tu chỉnh:

Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam:

 + Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN - Chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ - Hà Nội .(khu vực phía Bắc Trung bộ)

 + Văn phòng 2: Trung ương GHPGVN - số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh. (khu vực phía Nam Trung bộ)

 + Văn phòng đại diện : Đề nghị nên lập thêm văn phòng đại diện tại Huế

 Giải Thích:

1.    Huế là một trong những cái nôi của Phật Giáo Việt Nam do đó Trung Ương Giáo Hội (TƯGH) nên có mối quan tâm và thiết lập thêm một văn phòng đại diện (VPĐD)tại đây.

2.    VPĐD sẽ giải quyết và giải tỏa những bức xúc nếu có đối với các nhu cầu về hành chánh và Phật sự của Tăng ni Huế và Phật giáo miền Trung thay vì vào Tp. HCM để tiết kiệm chi phí đi lại .

3.    Chỉ đạo của TƯGH sẽ sâu sát và thực tế hơn đồng thời thiết lập một trật tự tôn giáo tại Huế với tâm bình an của chư Tăng, Ni và phật tử tạo niềm tin vào Giáo Hội PGVN duy nhất .                

2.  Điều 9. Chương II:

Thành phần nhân sự các cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là những Tăng Ni và cư sĩ có năng lực, đạo hạnh và tiêu biểu của các Tổ chức, Hệ phái Phật giáo Việt Nam có công đức với đạo pháp, dân tộc và trung thành với tổ quốc.

đề nghị tu chỉnh:

Thành phần nhân sự các cấp của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam được phân bổ đều tuỳ theo tỷ lệ giữa các hệ phái từng vùng, miền gồm những Tăng Ni, Cư sĩ có năng lực, đạo hạnh, đại diện tiêu biểu trong các Tổ chức, Hệ phái Phật giáo Việt Nam có công đức với đạo pháp, phụng sự dân tộc và trung thành với tổ quốc.

   Giải Thích: Sự phân bổ nhân sự tuỳ theo tỷ lệ giữa các hệ phái theo từng vùng, miền rất có lợi cho Giáo hội vì thành phần Tăng tài học vị cao nằm trong các hệ phái rất nhiều, chưa kể đến lực lượng Chư Tăng, Ni du học nước ngoài thì Giáo Hội cần coi đây là một tiềm năng nhân sự lớn của Giáo Hội do Nhà nước gián tiếp tạo điều kiện cho Phật Giáo (cho phép được đi du học). Hãy mở rộng tầm nhìn và vòng tay. Sự chiêu hiền đãi sĩ là một trong những khẩu hiệu đã có từ trong lịch sử xa xưa thời Đinh, Lê, Lý, Trần.        

3.  Điều 14.Chương IV:

Hội đồng Chứng minh suy cử một Ban Thường trực gồm có Đức Pháp chủ, các vị Phó Pháp chủ, các vị Giám luật, một vị Chánh Thư ký, các vị Phó Thư ký. Nếu có chức vị trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh bị khuyết thì Ban Thường trực thỉnh thành viên Hội đồng Chứng minh để bổ sung trong kỳ Hội nghị gần nhất của GHPGVN và thông báo cho Hội đồng Trị sự biết để được suy tôn. Nếu là Pháp chủ, vị thay thế là quyền Pháp chủ; Nếu các chức danh khác gọi là kiêm nhiệm.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh có nhiệm vụ:

a.     Chứng minh các Hội nghị Trung Ương và Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam .

b.     Hướng dẫn và giám sát các hoạt động của Giáo hội về mặt đạo pháp và giới luật.

c.     Phê chuẩn tấn phong chức vị giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư của Giáo hội PGVN .

d.     Ban hành Thông điệp về Phật Đản, Thư chúc tết và tình hình GHPGVN trong những tình huống đặc biệt.

             đề nghị tu chỉnh:

 Hội đồng Chứng minh suy cử một Ban Thường trực gồm có Đức Tăng thống, các vị Phó Tăng thống, các vị Giám luật, một vị Chánh Thư ký, các vị Phó Thư ký. Nếu có chức vị trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh bị khuyết thì Ban Thường trực thỉnh thành viên Hội đồng Chứng minh để bổ sung trong kỳ Hội nghị gần nhất của GHPGVN và thông báo cho Hội đồng Trị sự biết để được suy tôn. Nếu là Tăng thống, vị thay thế là quyền Tăng thống; Nếu các chức danh khác gọi là kiêm nhiệm.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh có nhiệm vụ:

a.     Chứng minh các Hội nghị Trung Ương và Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam .

b.     Hướng dẫn và giám sát các hoạt động của Giáo hội về mặt đạo pháp và giới luật.

c.     Phê chuẩn tấn phong chức vị giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư của Giáo hội PGVN .

d.     Ban hành Thông điệp về Phật Đản, Thư chúc tết và tình hình GHPGVN trong những tình huống đặc biệt.

             Giái Thích: thay từ Pháp Chủ thành Tăng Thống vì từ Pháp chủ trong

             tự điển Anh Việt cũng như trong tự điển Pali không có nên khó giải thích

             với Phật giáo quốc tế trong những nghi lễ tiếp đón hay quan hệ ngoại

              giao.  

4.   Điều 21.Chương V:

Các Nghành hoạt động của Giáo hội gồm  có:

1/ Ban Tăng sự.

2/ Ban Giáo dục Tăng Ni.

3/ Ban Hướng dẫn Phật tử, gồm 2 Phân ban: 

       Phân ban Cư sĩ Phật tử .

       Phân ban Gia đình Phật tử.

 4/ Ban Hoằng pháp.

 5/ Ban Nghi lễ..

 6/ Ban Văn hoá.

 7/ Ban Kinh tế Tài chính.

 8/ Ban Từ thiện Xã hội.

 9/ Ban Phật giáo Quốc tế.

10/ Viện Nghiên  cứu Phật học Việt Nam.

11/Các Ủy viên Pháp chế.

12/ Các Ủy viên Kiểm soát.

Các Ban và Viện có thể thành lập các phân Ban, Phân Viện để phụ trách các chuyên nghành hoạt động theo nội quy riêng được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chuẩn y.       

Đề nghị tu chỉnh:

Các Nghành hoạt động của Giáo hội gồm  có:

1/ Ban Tăng sự.

2/ Ban Giáo dục Phật giáo.

3/ Ban Hướng dẫn Phật tử, gồm 2 Phân ban: 

       Phân ban Cư sĩ Phật tử .

       Phân ban Gia đình Phật tử.

 4/ Ban Hoằng pháp.

 5/ Ban Nghi lễ..

 6/ Ban Văn hoá.

 7/ Ban Kinh tế Tài chính.

 8/ Ban Từ thiện Xã hội.

 9/ Ban Phật Giáo Nam Tông

                  10/ Ban Phật giáo Quốc tế.

                  11/ Viện Nghiên  cứu Phật học Việt Nam.

                  12/ Các Ủy viên Pháp chế.

                  13/ Các Ủy viên Kiểm soát.

Các Ban và Viện có thể thành lập các phân Ban, Phân Viện để phụ trách các chuyên nghành hoạt động theo nội quy riêng được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chuẩn y . 

                2 đề nghị tu chỉnh sau:

    1. Đổi tên Ban Giáo Dục Tăng Ni thành Ban Giáo Dục Phật giáo

        Giải Thích :Hiện nay trên thực tế việc nghiên cứu và học tập Phật

        Pháp chính quy hay từ xa đều mở rộng đến mọi đối tượng ngoài tăng

        sĩ đến cư sĩ  hay người thường muốn nghiên cứu Phật pháp đều có

        thể tham gia. Do vậy nhất thiết cần đổi tên thành Ban Giáo Dục Phật

        Giáo thì hợp hơn.

     2. Tăng thêm một Ban lấy tên là Ban Phật Giáo Nam Tông

         trong số các ngành hoạt động của Giáo hội

        Giải Thích: lý do đề xuất việc thành lập Ban Phật Giáo Nam Tông

        như sau:

1.     Phật giáo quốc tế và các nước khu vực Đông Nam Á đa phần là Phật giáo Nam Truyền được quốc tế công nhận là một trong 2 tông phái chính của Phật Giáo . 

2.    Thừa nhận rằng Phật  Giáo Nam Tông ở Việt Nam không phải là hệ phái tự phát trong nước mà là truyền thừa từ Ấn Độ như Tông phái Bắc Tông.

3.     Giáo Lý và giới luật, kinh kệ cùng nghi thức hành lễ so với Phật Giáo Đại thừa có nhiều khác biệt kể cả danh xưng đối với ni chúng phật giáo Nam Tông.

4.    Hiện nay số chư tăng Phật Giáo Nam Tông trong HĐTS cả chính thức lẫn dự khuyết đều rất đông so với tỷ lệ các tỉnh thành. Các vị có chức nhưng chưa đóng góp cụ thể gì nhiều cho Giáo Hội PGVN, lý do là Giáo hội không phân bổ công việc cụ thể. Việc thành lập Ban Phật Giáo Nam Tông, Giáo Hội cử một Trưởng Ban và chính vị này kết hợp với số chư tăng PGNT trong HĐTS thực hiện các công tác Giáo dục, văn hóa và quản lý nhân sự , tham mưu cho Giáo Hội PGVN về mọi mặt sinh hoạt đặc trưng của Phật giáo Nam Tông.  

 

Thuận Lợi của việc thành lập Ban Phật Giáo Nam Tông thuộc  ngành hoạt động của GHPGVN: 

1.    PGNT giúp cho  GHPGVN thuận lợi trong việc giao lưu với các nước quốc độ là PGNT như Thái Lan; Myanmar; Srilanka; Cambodia và Lào v..v nhất là trong các hội nghị quốc tế và lễ Vesak Liên Hiệp Quốc.

2.    Phật Giáo Quốc Tế sẽ có một hiểu biết đúng đắn và không lệch lạc về Phật Giáo tại Việt Nam. Được hiểu rằng Phật Giáo Việt Nam là do Phật Giáo Bắc Tông và Phật Giáo Nam Tông lãnh đạo .

3.    Phật Giáo NamTông sẽ tham gia tích cực trong đà phát triển chung của Phật giáo Việt Nam , nhất là trong việc giáo dục Tăng và tu nữ PGNT.Vì chư Tăng thuộc Phật Giáo Nam Tông lại đi học giáo lý toàn phần theo chương trình của Phật giáo Bắc Tông là không hợp lý.

4.     Tăng sĩ và tu nữ của Phật Giáo Nam Tông được học hành ngay tại trong nước với những tăng tài PGNT mà không cần ra nước ngoài, tránh chẩy máu chất xám .

5.     Tham mưu giúp cho Giáo hội trong việc quản lý nhân sự : quản lý và cấp tăng tịch cho chư Tăng và tu nữ PGNT. Không giống như Phật giáo Bắc Tông, Phật Giáo Nam Tông không có danh xưng Ni mà chỉ có tu nữ (theo giáo lý biệt truyền) do vậy nên tu nữ được coi như chư Ni trong Phật giáo Bắc Tông . Đề nghi Giáo Hội chấp nhận danh xưng tu nữ  Nam Tông và họ nên được cấp thẻ tu nữ để dễ quản lý tại các tự viện PGNT và tu nữ trở thành thành viên chính thức trong cộng đồng PGVN có quyền lợi và nghĩa vụ như chư Ni  các hệ phái  của PGVN

6.     Giáo hội sẽ thu hút nhiều tăng tài PGNT đang hoằng pháp tại nước ngoài về phục vụ Phật Giáo Việt Nam trong nhiều lãnh vực tâm linh đa dạng .

"Còn tiếp"

 1  2 » Trang cuối Phần 1/2

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang