Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) giọng Thái Lan

27/07/2018

Chư Tăng Thái Lan tụng kinh Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta)

Bài kinh hộ trì Atānātiya

10/07/2018

Làm sao để né ÁC PHI NHÂN? Trong Trường Bộ Kinh, bài Atānātiya được lấy làm kinh paritta được tụng đọc để có được sự hộ trì, tránh khỏi những ác phi nhân quấy phá. Trong phần chánh kinh, Đức Thế Tôn tuyên bố: Này các Tỷ-kheo, hãy học Hộ Kinh Atānātiyā này, hãy thuộc lòng Kinh Atānātiyā này. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ được che chở, được hộ trì, được ngăn khỏi ai làm hại, được sống thoải mái hạnh phúc.

Lễ bái Tam bảo

10/03/2017

Kinh tụng Lễ bái Tam bảo