Bảy pháp ngủ ngầm nơi tâm

phatgiaonguyenthuy.com In trang

GS: Đại đức Minh Giác. "Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm".

 

https://www.youtube.com/channel/UC7azkC0Fi04ESkmvl73aphw?view_as=subscriber