Phỏng vấn HT Minh Châu

phatgiaonguyenthuy.com In trang

Bài phòng vấn thực hiện vào năm 1981

Phatgiaonguyenthuy Theravada sưu tầm