Đức Phật

29/12/2016

Giọng đọc: NGỌC SAN. Bản thuyết minh của nhóm diễn viên lồng tiếng TNS Online Entertainment phát tâm thực hiện dựa theo bản dịch của Huệ Quang. Đón xem tập 01 vào ngày 10.01.2017.

Xuất gia là khó

14/08/2016

Giảng sư: ĐĐ. Thiện Minh

Phương trời thong dong 2

14/08/2016

Giảng sư: TT. Thiện Minh

Vu Lan 2016

14/08/2016

Giảng sư: TT. Bửu Chánh

Hồi hướng

05/07/2016

Udetayañcakkhumā (Apetayañcakkhumā) ekarājāharissavaṇṇo paṭhavippabhāso taṃ taṃ namassāmi harissavaṇṇaṃ paṭhavippabhāsaṃ

Anattalakkhaṇasutta - Kinh tụng về tướng vô ngã

05/07/2016

Evaṃ me sutaṃ Ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane migadāye Tatra kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi:Rūpaṃ bhikkhave anattā rūpañca hidaṃ bhikkhave attā abhavissa.

Paṭiccasamuppāda - Thập nhị duyên khởi

05/07/2016

Avijjāpaccayā saṅkhārā Saṇkhārapaccayā viññāṇaṃ Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ Nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ Saḷāyatanapaccayā phasso Phassapaccayā vedanā

Dhammacakkappavattanasutta - Kinh chuyển pháp luân

04/07/2016

Evaṃ me sutaṃEkaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane migadāye. Tatra khobhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi Dveme bhikkhave antā pabbajitena nasevitabbā. Yo cāyaṃ kāmesu kāmasukhalli kānuyogo hīno gammo poṭhujjaniko anariyo anatthasañhito.

Dasapāramī - Kinh đáo bỉ ngạn (kinh thập độ)

04/07/2016

Itipi so bhagavā dāna parāmī sampanno Itipi so bhagavā dāna upapāramī sampanno Itipi so bhagavā dāna paramatthapāramī sampanno.

Khandhaparitta gāthā - Kinh rải tâm từ đến các loài rắn

04/07/2016

Virū pakkhehi me mettaṃ mettaṃ erāpathehi me chabyāputtehi me mettaṃ mettaṃ kanhāgotamakehi ca apādakehi me mettaṃ mettaṃ dipādakehi me catuppadehi me mettaṃ mettaṃ bahuppadehi me māmaṃ apādako hiṃsi māmaṃ hiṃsi dipādako māmaṃ catuppado hiṃsi māmaṃ hiṃsi bahuppado.