Khó sanh được làm người

11/04/2020

GS: Tỳ khưu Minh Giác

Không dể duôi trong pháp

08/04/2020

GS: Đại đức Chánh Minh.

Phương pháp luyện tâm

07/04/2020

GS: Đại đức Chánh Kiến

Đạo Phật với niềm tin

06/04/2020

GS: Đại đức Chánh Định.

Tám nghệ thuật sống

05/04/2020

GS: Đại đức Thiện Minh

"Sống không giận không hờn, không oán trách....."

Bảy pháp ngủ ngầm nơi tâm

04/04/2020

GS: Đại đức Minh Giác. "Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm".

 

Hạnh phúc và đau khổ

03/04/2020

GS: Đại đức Chánh Định.

Bạn chân thật

01/04/2020

Giảng sư: Đại đức Pháp Đăng

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - phần 4/5

22/02/2020

Chủ đề: Phật giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam và Đông Nam Á.