Một số hình ảnh Lễ Tang TT Thiện Minh

30/08/2018

Buổi lễ di quan nhục thể TT Thiện Minh về an táng tại Thiền viện Thiện Minh - Vĩnh Long ngày 26/7/2018 (nhằm ngày 15/6 Mậu Tuất)

Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) giọng Thái Lan

27/07/2018

Chư Tăng Thái Lan tụng kinh Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta)