Người thi ân và kẻ báo ân

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Thiểu dục tri túc

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Hôn nhân hạnh phúc

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Kinh Ratthapala

27/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Đức tính nhẫn nhục và nhẫn nại

26/12/2018

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh

Chuyển hóa cảm xúc trong kinh Tứ niệm xứ

14/12/2018

ĐĐ Minh Tấn thuyết giảng tại Khóa tu thiền Tứ niệm xứ lần thứ 28 tại chùa Giác Ngộ

Lãnh Đạo Theo Quan Điểm Phật Giáo

15/09/2018

Bài pháp "Lãnh Đạo Theo Quan Điểm Phật Giáo" - Thượng Tọa Thích Thiện Minh - Khóa tu Một ngày an lạc tại Tu viện Tường Vân (25/11/2012)

Nghệp-quả

15/09/2018

Sinh hoạt của đạo tràng Giác Bảo Hoa kỳ 9, ngày 20/3/2011

Năm Bính Thân nói chuyện khỉ

15/09/2018

Bài pháp "Năm Bính Thân nói chuyện khỉ" - Thượng Tọa Thích Thiện Minh tại khóa tu Phật thất - chùa Hoằng Pháp

Ấn Độ Xứ Phật tình quê

15/09/2018

Bài pháp "Ấn Độ Xứ Phật tình quê" - Thượng Tọa Thích Thiện Minh -Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 48 tại tu viện Tường Vân (14/12/2014)