Sổ tay nghiên cứu Vô Tỷ Pháp

04/11/2019

Vô Tỷ Pháp là phần cốt lõi đề cập về đến pháp cao siêu. Pháp cao siêu ở đây là nói về bốn điều như là Tâm (Citta), Sở Hữu (Cetasika), Sắc (Rūpa) và Níp-bàn (Nibbāna). Vô Tỷ Pháp là cốt lõi của đạo Phật, có ý nghĩa vi tế, sâu xa, dẫn đến sự biết, sự hiểu về pháp bản thể của cuộc sống, vấn đề của nghiệp và sự trổ quả của nghiệp, vấn đề về các cõi khác nhau, vấn đề của vòng luân hồi sanh tử và vấn đề của sự thực hành pháp cho được thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Đó là mục đích tối thượng trong đạo Phật.

Vi diệu pháp vấn đáp

08/03/2019

Vi diệu pháp là pháp tinh vi nhỏ nhặt, rất khó hiểu đối với hàng sơ cơ học Phật, nên chi quyển kinh này ra đời mong giúp ích chư quí tín đồ bắt đầu mộ đạo cao thâm, cho dễ bề nghiên cứu thêm Phật lý.

Bảng nêu chi pháp

05/03/2019

Bảng nêu 121 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp, Níp-bàn

Vô tỷ Pháp tập yếu

17/12/2018

Quyển sách gồm 9 chương dạy về Vi diệu pháp.

  • 1
  • 2

  • Trang 2/2