Tỳ khưu Thiện Tâm

Ngài là vị giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhà lãnh đạo cao cấp của Phật giáo Nguyên Thủy