Tỳ khưu Phước Định

Đại đức là Thạc sỹ Phật học- Ấn Độ. Hiện là cộng tác viên của tạp chí Phật giáo Nguyên thủy

Đại đức Phước Định