Tỳ khưu Nguyệt Thiên

Tỳ khưu Nguyệt Thiên, thế danh Trương Đình Dũng, xuất gia ở Việt Nam. Quốc tịch Hoa Kỳ. Hiện đang ở Tích Lan tu học và dịch Tam tạng Pali. Đã dịch hoàn thành bộ Luật tạng đã xuất bản ở Việt Nam và hiện đang tiếp tục dịch tạng Kinh và tạng Abhidhamma.

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch