Đại đức Giác Tuệ

Đại đức Giác Tuệ khi chưa xuất gia là Cư sĩ Đức Tài. Ông là giảng sư dạy môn Vi Diệu Pháp tại chùa Bửu Quang và có những tác phẩm về Vi Diệu Pháp.

Đại đức Giác Tuệ - giac-tue.png (812561 KB)