Tỳ khưu Định Phúc

Chùa Siêu Lý - Vĩnh Long
Tăng sinh hiện đang tu học tại Chùa Siêu Lý - Vĩnh Long
Bình luận
| Mới nhất