Như Trí dịch

Một dịch giả có triển vọng lớn trong tương lai