HT Thích Giác Toàn

Hòa thượng Thích Giác Toàn có nhiều tác phẩm văn thơ hay đã xuất bản trước và sau năm 1975.