Cư sĩ Đức Tài

Cư sĩ Đức Tài là giáo sư Vi Diệu Pháp ở Chùa Bửu Quang

Cư sĩ Đức Tài