X.Quyền song

Phần X trong bộ Song Đối - Abhidhamma.

BỘ THỨ SÁU
BỘ SONG ĐỐI(YAMAKA)
QUYỂN HẠ
PHẦN X. QUYỀN SONG
---
CẢO BẢN
Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt
Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

 

QUYỀN SONG.. 471

Phần Án Trí (Paññattivāra) 471

Xiển Thuật (Uddesa) 471

Phần Xiển Minh (Niddesa) 479

Phần Hành Vi (Pavattivāra) 502

Phần Hành Vi Sanh. 502

Phần Chu Tường (Pariññāvāra) 660

QUYỀN SONG

(Indrīyayamaka)

 

PHẦN ÁN TRÍ (PAÑÑATTIVĀRA)

 1.  

Nhị thập nhị quyền: 1. Nhãn quyền – Cakkhundrīya ; 2. Nhĩ quyền – Sotindrīya ; 3. Tỷ quyền – Ghānindrīya ; 4. Thiệt quyền – Jīvhindrīya ; 5. Thân quyền – Kāyindrīya ; 6. Ý quyền – Manindrīya ; 7. Nữ quyền – Itthindrīya ; 8. Nam quyền – Purisindrīya ; 9. Mạng quyền – Jīvitindrīya ; 10. Lạc quyền – Sukhindrīya ; 11. Khổ quyền – Dukkhindrīya ; 12. Hỷ quyền – Somanassindrīya ; 13. Ưu quyền – Domanassindrīya ; 14. Xả quyền – Upekkhindrīya ; 15. Tín quyền – Saddhindrīya ; 16. Cần quyền – Viriyindrīya ; 17. Niệm quyền – Satindrīya ; 18. Định quyền – Samādhindrīya ; 19. Trí quyền – Paññindrīya ; 20. Tri dị tri quyền – Anaññataññassāmītindrīya ; 21. Tri dĩ tri quyền – Aññindrīya ; 22. Tri cụ tri quyền – Aññātāvindrīya.

 

Xiển Thuật (Uddesa)

380.

 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền là nhãn phải chăng?
 • Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ quyền là nhĩ phải chăng?
 • Tỷ là tỷ quyền phải chăng? Tỷ quyền là tỷ phải chăng?
 • Thiệt là thiệt quyền phải chăng? Thiệt quyền là thiệt phải chăng?
 • Thân là thân quyền phải chăng? Thân quyền là thân phải chăng?
 • Ý là ý quyền phải chăng? Ý quyền là ý phải chăng?
 • Nữ là nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là nữ phải chăng?
 • Nam là nam quyền phải chăng? Nam quyền là nam phải chăng?
 • Mạng là mạng quyền phải chăng? Mạng quyền là mạng phải chăng?
 • Lạc là lạc quyền phải chăng? Lạc quyền là lạc phải chăng?
 • Khổ là khổ quyền phải chăng? Khổ quyền là khổ phải chăng?
 • Hỷ là hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền là hỷ phải chăng?
 • Ưu là ưu quyền phải chăng? Ưu quyền là ưu phải chăng?
 • Xả là xả quyền phải chăng? Xả quyền là xả phải chăng?
 • Tín là tín quyền phải chăng? Tín quyền là tín phải chăng?
 • Cần là cần quyền phải chăng? Cần quyền là cần phải chăng?
 • Niệm là niệm quyền phải chăng? Niệm quyền là niệm phải chăng?
 • Định là định quyền phải chăng? Định quyền là định phải chăng?
 • Trí là trí quyền phải chăng? Trí quyền là trí phải chăng?
 • Tri dị tri là tri dị tri quyền phải chăng? Tri dị tri quyền là tri dị tri phải chăng?
 • Tri dĩ tri là tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền là tri dĩ tri phải chăng?
 • Tri cụ tri là tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền là tri cụ tri phải chăng?

381.

 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi nhãn quyền là phi nhãn phải chăng?
 • Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phi nhĩ quyền là phi nhĩ phải chăng?
 • Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phi tỷ quyền là phi tỷ phải chăng?
 • Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phi thiệt quyền là phi thiệt phải chăng?
 • Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phi thân quyền là phi thân phải chăng?
 • Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phi ý quyền là phi ý phải chăng?
 • Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Phi nữ quyền là phi nữ phải chăng?
 • Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Phi nam quyền là phi nam phải chăng?
 • Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phi mạng quyền là phi mạng phải chăng?
 • Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phi lạc quyền là phi lạc phải chăng?
 • Phi khổ là phi khổ quyền phải chăng? Phi khổ quyền là phi khổ phải chăng?
 • Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phi hỷ quyền là phi hỷ phải chăng?
 • Phi ưu là phi ưu quyền phải chăng? Phi ưu quyền là phi ưu phải chăng?
 • Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phi xả quyền là phi xả phải chăng?
 • Phi tín là phi tín quyền phải chăng? Phi tín quyền là phi tín phải chăng?
 • Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phi cần quyền là phi cần phải chăng?
 • Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phi niệm quyền là phi niệm phải chăng?
 • Phi định là phi định quyền phải chăng? Phi định quyền là phi định phải chăng?
 • Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phi trí quyền là phi trí phải chăng?
 • Phi tri dị tri là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phi tri dị tri quyền là phi tri dị tri phải chăng?
 • Phi tri dĩ tri là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phi tri dĩ tri quyền là phi tri dĩ tri phải chăng?
 • Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phi tri cụ tri quyền là phi tri cụ tri phải chăng?

382.

 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là nhĩ quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là tỷ quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là thiệt quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là thân quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là ý quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là nữ quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là nam quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là mạng quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là lạc quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là khổ quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là hỷ quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là ưu quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là xả quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là tín quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là cần quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là niệm quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là định quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là trí quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là tri dị tri quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là tri dĩ tri quyền phải chăng?
 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?
 • Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Tỷ là tỷ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?...
 • Tỷ là tỷ quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Thiệt là thiệt quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Thân là thân quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Ý là ý quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Nữ là nữ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Nam là nam quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Mạng là mạng quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Lạc là lạc quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Khổ là khổ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Hỷ là hỷ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Ưu là ưu quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Xả là xả quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Tín là tín quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Cần là cần quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Niệm là niệm quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Định là định quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Trí là trí quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Tri dị tri là tri dị tri quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Tri dĩ tri là tri dĩ tri quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Tri cụ tri là tri cụ tri quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?

383.

 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi thân quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi ý quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi nữ quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi nam quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi lạc quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi khổ quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi ưu quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi xả quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi tín quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi cần quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi niệm quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi định quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi trí quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phi quyền là nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi khổ là phi khổ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi ưu là phi ưu quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi tín là phi tín quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi định là phi định quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi tri dị tri là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi tri dĩ tri là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?

384.

 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?
 • Nhĩ là quyền phải chăng? Quyền là nhĩ quyền phải chăng?
 • Tỷ là quyền phải chăng? Quyền là tỷ quyền phải chăng?
 • Thiệt là quyền phải chăng? Quyền là thiệt quyền phải chăng?
 • Thân là quyền phải chăng? Quyền là thiệt quyền phải chăng?
 • Ý là quyền phải chăng? Quyền là ý quyền phải chăng?
 • Nữ là quyền phải chăng? Quyền là nữ quyền phải chăng?
 • Nam là quyền phải chăng? Quyền là nam quyền phải chăng?
 • Mạng là quyền phải chăng? Quyền là mạng quyền phải chăng?
 • Lạc là quyền phải chăng? Quyền là lạc quyền phải chăng?
 • Khổ là quyền phải chăng? Quyền là khổ quyền phải chăng?
 • Hỷ là quyền phải chăng? Quyền là hỷ quyền phải chăng?
 • Ưu là quyền phải chăng? Quyền là ưu quyền phải chăng?
 • Xả là quyền phải chăng? Quyền là xả quyền phải chăng?
 • Tín là quyền phải chăng? Quyền là tín quyền phải chăng?
 • Cần là quyền phải chăng? Quyền là cần quyền phải chăng?
 • Niệm là quyền phải chăng? Quyền là niệm quyền phải chăng?
 • Định là quyền phải chăng? Quyền là định quyền phải chăng?
 • Trí là quyền phải chăng? Quyền là trí quyền phải chăng?
 • Tri dị tri là quyền phải chăng? Quyền là tri dị tri quyền phải chăng?
 • Tri dĩ tri là quyền phải chăng? Quyền là tri dĩ tri quyền phải chăng?
 • Tri cụ tri là quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?

385.

 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?
 • Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng?
 • Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng?
 • Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng?
 • Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phi quyền là phi thân quyền phải chăng?
 • Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phi quyền là phi ý quyền phải chăng?
 • Phi nữ là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi nữ quyền phải chăng?
 • Phi nam là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi nam quyền phải chăng?
 • Phi mạng là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng?
 • Phi lạc là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi lạc quyền phải chăng?
 • Phi khổ là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi khổ phải chăng?
 • Phi hỷ là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng?
 • Phi ưu là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi ưu quyền phải chăng?
 • Phi xả là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi xả quyền phải chăng?
 • Phi tín là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi tín quyền phải chăng?
 • Phi cần là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi cần quyền phải chăng?
 • Phi niệm là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi niệm quyền phải chăng?
 • Phi định là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi định quyền phải chăng?
 • Phi trí là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi trí quyền phải chăng?
 • Phi tri dị tri là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng?
 • Phi tri dĩ tri là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng?
 • Phi tri cụ tri là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?

386.

 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là nhĩ quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tỷ quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là thiệt quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là thân quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là ý quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là nữ quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là nam quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là mạng quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là lạc quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là khổ quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là hỷ quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là ưu quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là xả quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tín quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là cần quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là niệm quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là định quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là trí quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tri dị tri quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tri dĩ tri quyền phải chăng?
 • Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Nhĩ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Tỷ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Thiệt là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Thân là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Ý là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Nữ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Nam là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Mạng là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Lạc là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Khổ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Hỷ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Ưu là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Xả là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Tín là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Cần là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Niệm là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Định là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Trí là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Tri dị tri là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Tri dĩ tri là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Tri cụ tri là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng?

387.

 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi thân quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi ý quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi nữ quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi nam quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi mạng quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi lạc quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi khổ quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi ưu quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi xả quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tín quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi cần quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi niệm quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi định quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi trí quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng?
 • Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi nhĩ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi tỷ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi thiệt là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi thân là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi ý là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi nữ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi nam là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi mạng là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi lạc là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi khổ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi hỷ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi ưu là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi xả là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi tín là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi cần là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi niệm là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi định là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi trí là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi tri dị tri là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi tri dĩ tri là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?
 • Phi tri cụ tri là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng?

Dứt phần xiển thuật

---

 

Phần Xiển Minh (Niddesa)

388.

 • Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhãn quyền. Nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.

Nhãn quyền gọi nhãn phải chăng? Phải rồi.

 • Nhĩ gọi nhĩ quyền phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ gọi nhĩ mà phi nhĩ quyền. Còn nhĩ quyền gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải.

Nhĩ quyền gọi nhĩ phải chăng? Phải rồi.

 • Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi.

Tỷ quyền gọi tỷ phải chăng? Phải rồi.

 • Thiệt gọi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi.

Thiệt quyền gọi thiệt phải chăng? Phải rồi.

 • Thân gọi thân quyền phải chăng? Phải rồi.

Trừ ra thân quyền, thân ngoài ra gọi thân mà phi thân quyền. Còn thân quyền gọi thân cũng phải và gọi thân quyền cũng phải.

Thân quyền gọi thân phải chăng? Phải rồi.

 • Ý gọi ý quyền phải chăng? Phải rồi.

Ý quyền gọi ý phải chăng? Phải rồi.

389.

 • Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải.

Nữ quyền gọi nữ phải chăng? Không phải.

 • Nam gọi nam quyền phải chăng? Không phải.

Nam quyền gọi nam phải chăng? Không phải.

 • Mạng gọi mạng quyền phải chăng? Phải rồi.

Mạng quyền gọi mạng phải chăng? Phải rồi.

390.

 • Lạc gọi lạc quyền phải chăng? Phải rồi.

Lạc quyền gọi lạc phải chăng? Phải rồi.

 • Khổ gọi khổ quyền phải chăng? Phải rồi.

Khổ quyền gọi khổ phải chăng? Phải rồi.

 • Hỷ gọi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi.

Hỷ quyền gọi hỷ phải chăng? Phải rồi.

 • Ưu gọi ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

Ưu quyền gọi ưu phải chăng? Phải rồi.

 • Xả gọi xả quyền phải chăng? Phải rồi.

Trừ ra xả quyền, xả ngoài ra gọi xả mà không gọi xả quyền. Còn xả quyền gọi xả cũng phải và gọi xả quyền cũng phải.

Xả quyền gọi xả phải chăng? Phải rồi.

391.

 • Tín gọi tín quyền phải chăng? Phải rồi.

Tín quyền gọi tín phải chăng? Phải rồi.

 • Cần gọi cần quyền phải chăng? Phải rồi.

Cần quyền gọi cần phải chăng? Phải rồi.

 • Niệm gọi niệm quyền phải chăng? Phải rồi.

Niệm quyền gọi niệm phải chăng? Phải rồi.

 • Định gọi định quyền phải chăng? Phải rồi.

Định quyền gọi định phải chăng? Phải rồi.

 • Trí gọi trí quyền phải chăng? Phải rồi.

Trí quyền gọi trí phải chăng? Phải rồi.

392.

 • Tri dị tri gọi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Tri dị tri quyền gọi tri dị tri phải chăng? Phải rồi.

 • Tri dĩ tri gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Tri dĩ tri quyền gọi tri dĩ tri phải chăng? Phải rồi.

 • Tri cụ tri gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Tri cụ tri quyền gọi tri cụ tri phải chăng? Phải rồi.

393.

 • Phi nhãn gọi phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi nhãn quyền gọi phi nhãn phải chăng? Phải rồi.

Thiên nhãn, tuệ nhãn là phi nhãn quyền mà còn gọi là nhãn. Còn trừ ra nhãn và nhãn quyền, quyền ngoài ra đó gọi phi nhãn cũng phải và phi nhãn quyền cũng phải.

 • Phi nhĩ gọi phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi nhĩ quyền gọi phi nhĩ phải chăng? Phải rồi.

Thiên nhĩ, ái nhĩ là phi nhĩ quyền mà còn gọi là nhĩ. Còn trừ ra nhĩ và nhĩ quyền, ngoài ra mới gọi phi nhĩ và phi nhĩ quyền.

 • Phi tỷ gọi phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi tỷ quyền gọi phi tỷ phải chăng? Phải rồi.

 • Phi thiệt gọi phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi thiệt quyền gọi phi thiệt phải chăng? Phải rồi.

 • Phi thân gọi phi thân quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi thân quyền gọi phi thân phải chăng? Phải rồi.

Trừ ra thân quyền, không gọi thân quyền mà còn gọi là thân. Còn trừ ra thân và thân quyền, mới gọi phi thân và phi thân quyền.

 • Phi ý gọi phi ý quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi ý quyền gọi phi ý phải chăng? Phải rồi.

394.

 • Phi nữ gọi phi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là phi nữ mà còn gọi là nữ quyền. Còn trừ ra nữ và nữ quyền, quyền ngoài ra mới gọi phi nữ và phi nữ quyền.

Phi nữ quyền gọi phi nữ phải chăng? Nữ là phi nữ quyền mà còn gọi là nữ. Nếu trừ ra nữ và nữ quyền, (quyền ngoài ra) mới gọi phi nữ và phi nữ quyền.

 • Phi nam gọi phi nam quyền phải chăng? Nam quyền không gọi là nam mà còn gọi là nam quyền. Nếu trừ ra nam và nam quyền, (quyền ngoài ra) mới gọi phi nam và phi nam quyền.

Phi nam quyền gọi phi nam phải chăng? Nam không gọi nam quyền mà gọi là nam. Nếu trừ ra nam và nam quyền, (quyền ngoài ra) mới gọi phi nam và phi nam quyền.

 • Phi mạng gọi phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi mạng quyền gọi phi mạng phải chăng? Phải rồi.

395.

 • Phi lạc gọi phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi lạc quyền gọi phi lạc phải chăng? Phải rồi.

 • Phi khổ gọi phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi khổ quyền gọi phi khổ phải chăng? Phải rồi.

 • Phi hỷ gọi phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi hỷ quyền gọi phi hỷ phải chăng? Phải rồi.

 • Phi ưu gọi phi ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi ưu quyền gọi phi ưu phải chăng? Phải rồi.

 • Phi xả gọi phi xả quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi xả quyền gọi phi xả phải chăng?

Trừ ra xả quyền, (quyền ngoài ra) không đặng gọi xả quyền mà chỉ gọi là xả. Nếu trừ ra xả và xả quyền mới gọi phi xả và phi xả quyền.

396.

 • Phi tín gọi phi tín quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi tín quyền gọi phi tín phải chăng? Phải rồi.

 • Phi cần gọi phi cần quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi cần quyền gọi phi cần phải chăng? Phải rồi.

 • Phi niệm gọi phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi niệm quyền gọi phi niệm phải chăng? Phải rồi.

 • Phi định gọi phi định quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi định quyền gọi phi định phải chăng? Phải rồi.

 • Phi trí gọi phi trí quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi trí quyền gọi phi trí phải chăng? Phải rồi.

397.

 • Phi tri dị tri gọi phi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi tri dị tri quyền gọi phi tri dị tri phải chăng? Phải rồi.

 • Phi tri dĩ tri gọi phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi tri dĩ tri quyền gọi phi tri dĩ tri phải chăng? Phải rồi.

 • Phi tri cụ tri gọi phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Phi tri cụ tri quyền gọi phi tri cụ tri phải chăng? Phải rồi.

398.

 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ quyền gọi nhĩ cũng phải, gọi nhĩ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó, gọi là quyền mà phi nhĩ quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi tỷ quyền phải chăng? Tỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tỷ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó, chỉ gọi là quyền mà phi tỷ quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi thiệt quyền phải chăng? Thiệt quyền gọi quyền cũng phải và gọi thiệt quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không đặng gọi thiệt quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi thân quyền phải chăng? Thân quyền gọi quyền cũng phải và gọi thân quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà không gọi thân quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi là nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi ý quyền phải chăng? Ý quyền gọi quyền cũng phải và gọi ý quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không đặng gọi ý quyền.

399.

 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nữ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà không gọi nữ quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi nam quyền phải chăng? Nam quyền gọi quyền cũng phải và gọi nam quyền cũng phải. Còn quyền mà ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà phi nam quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi mạng quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyền cũng phải và gọi mạng quyền cũng phải. Còn quyền mà ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà phi mạng quyền.

400.

 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi lạc quyền phải chăng? Lạc quyền gọi quyền cũng phải và gọi lạc quyền cũng phải. Còn quyền mà ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà phi lạc quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi khổ quyền phải chăng? Khổ quyền gọi quyền cũng phải và gọi khổ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi khổ quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi hỷ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi hỷ quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi ưu quyền phải chăng? Ưu quyền gọi quyền cũng phải và gọi ưu quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà phi ưu quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi xả quyền phải chăng? Xả quyền gọi quyền cũng phải và gọi xả quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi xả quyền.

401.

 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi tín quyền phải chăng? Tín quyền gọi quyền cũng phải và gọi tín quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không đặng gọi tín quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi cần quyền phải chăng? Cần quyền gọi quyền cũng phải và gọi cần quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi cần quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi niệm quyền phải chăng? Niệm quyền gọi quyền cũng phải và gọi niệm quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi niệm quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi định quyền phải chăng? Định quyền gọi quyền cũng phải và gọi định quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà phi định quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi tuệ quyền phải chăng? Tuệ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tuệ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà không gọi tuệ quyền.

402.

 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi tri dị tri quyền phải chăng? Tri dị tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dị tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không đặng gọi tri dị tri quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi tri dĩ tri quyền.
 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi tri cụ tri quyền.

403.

 • Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ gọi là nhĩ mà phi nhĩ quyền. Còn nhĩ quyền gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Nhĩ gọi nhĩ quyền phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ gọi là nhĩ mà phi nhĩ quyền. Còn nhĩ quyền gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi tri cụ tri quyền.

404.

 • Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi là nhãn quyền.
 • Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi tri cụ tri quyền.

405.

 • Thiệt gọi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi nhãn quyền.
 • Thiệt gọi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

406.

 • Thân gọi thân quyền phải chăng? Trừ thân quyền, thân ngoài ra chẳng phải thân quyền. Còn thân quyền gọi thân cũng phải và gọi thân quyền cũng phải.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Thân gọi thân quyền phải chăng? Trừ thân quyền, thân ngoài ra gọi thân mà không gọi thân quyền. Còn thân quyền gọi thân cũng phải và gọi thân quyền cũng phải.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

407.

 • Ý gọi ý quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Ý gọi ý quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà không gọi tri cụ tri quyền (aññātāvindrīya).

408.

 • Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi nhãn quyền.
 • Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi tri cụ tri quyền.

409.

 • Nam gọi nam quyền phải chăng? Không phải.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Nam gọi nam quyền phải chăng? Không phải.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

410.

 • Mạng gọi mạng quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Mạng gọi mạng quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

411.

 • Lạc gọi lạc quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Khổ gọi khổ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Hỷ gọi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Ưu gọi ưu quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Xả gọi xả quyền phải chăng? Trừ xả quyền ra rồi, xả ngoài ra chỉ gọi xả mà phi xả quyền. Còn xả quyền gọi xả cũng phải và gọi xả quyền cũng phải.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Xả gọi xả quyền phải chăng? Trừ xả quyền ra rồi, xả ngoài ra chỉ gọi xả mà phi xả quyền. Còn xả quyền gọi xả cũng phải và gọi xả quyền cũng phải.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

412.

 • Tín gọi tín quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Cần gọi cần quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Niệm gọi niệm quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Định gọi định quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Trí gọi trí quyền phải chăng? Phải rồi.

413.

 • Tri dị tri gọi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Tri dĩ tri gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Tri cụ tri gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhãn quyền.
 • Tri cụ tri gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi tri dĩ tri quyền.

414.

 • Phi nhãn, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi.

415.

 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nữ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nam quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi.

416.

 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi ưu quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi.

417.

 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi định quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi.

418.

 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

419.

 • Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

420.

 • Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

421.

 • Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

422.

 • Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

423.

 • Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

424.

 • Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là phi nữ mà còn gọi nữ quyền. Còn trừ ra nữ và nữ quyền, (quyền) ngoài ra mới gọi phi nữ và phi nữ quyền.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là phi nữ mà còn gọi nữ quyền. Nếu trừ ra nữ và nữ quyền, (quyền) ngoài ra là phi nữ và phi nữ quyền.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

425.

 • Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Nam quyền là phi nam mà còn gọi nam quyền. Nếu trừ ra nam và nam quyền, (quyền) ngoài ra là phi nam và phi nam quyền.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Nam quyền là phi nam mà còn gọi nam quyền. Còn trừ ra nam và nam quyền, (quyền) ngoài ra là phi nam và phi nam quyền.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

426.

 • Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

427.

 • Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

428.

 • Phi khổ là phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi khổ là phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

429.

 • Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

430.

 • Phi ưu là phi ưu quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi ưu là phi ưu quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

431.

 • Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

432.

 • Phi tín là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tín là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

433.

 • Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

434.

 • Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

435.

 • Phi định là phi định quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi định là phi định quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

436.

 • Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

437.

 • Phi tri dị tri là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tri dị tri là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

438.

 • Phi tri dĩ tri là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tri dĩ tri là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

439.

 • Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

440.

 • Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Nhĩ gọi nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ nào thuộc về quyền, nhĩ ấy gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. Còn nhĩ ngoài ra gọi là nhĩ mà phi nhĩ quyền.
 • Quyền gọi nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhĩ quyền.
 • Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tỷ quyền phải chăng? Tỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tỷ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi tỷ quyền.
 • Thiệt gọi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi thiệt quyền phải chăng? Thiệt quyền gọi quyền cũng phải và gọi thiệt quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà không gọi thiệt quyền.
 • Thân gọi thân quyền phải chăng? Thân nào thuộc về quyền, thân ấy gọi thân cũng phải và gọi thân quyền cũng phải. Còn thân ngoài ra gọi là thân mà phi thân quyền.
 • Quyền gọi thân quyền phải chăng? Thân quyền gọi quyền cũng phải và gọi thân quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi thân quyền.
 • Ý gọi ý quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi ý quyền phải chăng? Ý quyền gọi quyền cũng phải và gọi ý quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi ý quyền.

441.

 • Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải.
 • Quyền gọi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nữ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi nữ quyền.
 • Nam gọi nam quyền phải chăng? Không phải.
 • Quyền gọi nam quyền phải chăng? Nam quyền gọi quyền cũng phải và gọi nam quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi nam quyền.
 • Mạng gọi mạng quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi mạng quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyền cũng phải và gọi mạng quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi mạng quyền.

442.

 • Lạc gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi lạc quyền phải chăng? Lạc quyền gọi quyền cũng phải và gọi lạc quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi lạc quyền.
 • Khổ gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi khổ quyền phải chăng? Khổ quyền gọi quyền cũng phải và gọi khổ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi khổ quyền.
 • Hỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi hỷ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền chứ không đang gọi hỷ quyền.
 • Ưu gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi ưu quyền phải chăng? Ưu quyền gọi quyền cũng phải và gọi ưu quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi ưu quyền.
 • Xả gọi xả quyền phải chăng? Xả nào thuộc quyền, thì xả ấy mới gọi quyền. Còn xả ngoài ra chỉ gọi xả mà phi xả quyền.
 • Quyền gọi xả quyền phải chăng? Xả quyền gọi quyền cũng phải và gọi xả quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi xả quyền.

443.

 • Tín gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tín quyền phải chăng? Tín quyền gọi quyền cũng phải và gọi tín quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi tín quyền.
 • Cần gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi cần quyền phải chăng? Cần quyền gọi quyền cũng phải và gọi cần quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi cần quyền.
 • Niệm gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi niệm quyền phải chăng? Niệm quyền gọi quyền cũng phải và gọi niệm quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi niệm quyền.
 • Định gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi định quyền phải chăng? Định quyền gọi quyền cũng phải và gọi định quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi định quyền.
 • Trí gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi trí quyền phải chăng? Trí quyền gọi quyền cũng phải và gọi trí quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi trí quyền.

444.

 • Tri dị tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri dị tri quyền phải chăng? Tri dị tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dị tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi tri dị tri quyền.
 • Tri dĩ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi tri dĩ tri quyền.
 • Tri cụ tri quyền gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi tri cụ tri quyền.

445.

 • Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ ra nhãn, quyền ngoài ra là phi nhãn mà chỉ gọi là quyền. Nếu trừ ra nhãn và quyền, ngoài ra là phi nhãn và phi quyền.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhĩ là phi quyền phải chăng? Trừ ra nhĩ, còn quyền ngoài ra chẳng phải nhĩ mà chỉ gọi là quyền. Nếu trừ ra nhĩ và quyền, ngoài ra là phi nhĩ và phi quyền.
 • Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tỷ là phi quyền phải chăng? Trừ tỷ ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi là tỷ mà chỉ gọi là quyền. Nếu trừ ra tỷ và quyền, ngoài ra là phi tỷ và cũng phi quyền.
 • Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi thiệt là phi quyền phải chăng? Trừ ra thiệt, còn quyền ngoài ra không đặng gọi thiệt mà chỉ gọi là quyền. Nếu trừ ra thiệt và quyền, ngoài ra là phi thiệt và cũng phi quyền.
 • Phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi thân là phi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi ý là phi quyền phải chăng? Trừ ý ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi ý mà chỉ gọi là quyền. Nếu trừ ra ý và quyền, ngoài ra là phi ý và phi quyền.
 • Phi quyền là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi.

446.

 • Phi nữ là phi quyền phải chăng? Trừ nữ ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi nữ mà gọi là quyền. Nếu trừ nữ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nữ và phi quyền.
 • Phi quyền là phi nữ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nam là phi quyền phải chăng? Trừ nam ra rồi, còn quyền ngoài ra đó là phi nam mà còn gọi là quyền. Nếu trừ nam và quyền, ngoài ra đó mới gọi phi nam và phi quyền.
 • Phi quyền là phi nam quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi mạng là phi quyền phải chăng? Trừ mạng ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi mạng mà còn gọi là quyền. Nếu trừ ra mạng và quyền, ngoài ra đó mới gọi phi mạng và phi quyền.
 • Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi.

447.

 • Phi lạc là phi quyền phải chăng? Trừ lạc ra rồi, còn quyền ngoài ra gọi phi lạc mà còn gọi là quyền. Nếu trừ lạc và quyền, ngoài ra mới gọi phi lạc và phi quyền.
 • Phi quyền là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi khổ là phi quyền phải chăng? Trừ khổ ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi khổ mà còn gọi là quyền. Nếu trừ ra khổ và quyền, ngoài ra đó mới gọi phi khổ và phi quyền.
 • Phi quyền là phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi hỷ là phi quyền phải chăng? Trừ hỷ ra rồi, còn quyền ngoài ra gọi phi hỷ mà còn gọi là quyền. Nếu trừ hỷ và quyền, ngoài ra mới gọi phi hỷ và phi quyền.
 • Phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi ưu là phi quyền phải chăng? Trừ ưu ra rồi, quyền ngoài ra là phi ưu mà còn gọi là quyền. Nếu trừ ra ưu và quyền, ngoài ra đó mới gọi phi ưu và phi quyền.
 • Phi quyền là phi ưu quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi xả là phi quyền phải chăng? Trừ xả ra rồi, còn quyền ngoài ra gọi phi xả mà còn gọi là quyền. Nếu trừ xả và quyền, ngoài ra đó mới gọi phi xả và phi quyền.
 • Phi quyền là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi.

448.

 • Phi tín là phi quyền phải chăng? Trừ tín ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi là tín mà còn gọi là quyền. Nếu trừ ra tín và quyền, ngoài ra mới gọi phi tín và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi cần là phi quyền phải chăng? Trừ cần ra rồi, quyền ngoài ra không gọi là cần mà còn gọi là quyền. Nếu trừ ra cần và quyền, ngoài ra mới gọi phi cần và phi quyền.
 • Phi quyền là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi niệm là phi quyền phải chăng? Trừ niệm ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi niệm mà còn gọi là quyền. Nếu trừ niệm và quyền, ngoài ra mới gọi phi niệm và phi quyền.
 • Phi quyền là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi định là phi quyền phải chăng? Trừ định ra rồi, quyền ngoài ra là phi định mà còn gọi là quyền. Nếu trừ định và quyền, ngoài ra mới gọi phi định và phi quyền.
 • Phi quyền là phi định quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi trí là phi quyền phải chăng? Trừ trí ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi trí mà còn gọi là quyền. Nếu trừ trí và quyền, ngoài ra mới gọi phi trí và phi quyền.
 • Phi quyền là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi.

449.

 • Phi tri dị tri là phi quyền phải chăng? Trừ ra tri dị tri (anaññātaññassāmītin), còn quyền ngoài ra chẳng phải tri dị tri mà còn gọi là quyền. Nếu trừ ra tri dị tri và quyền, ngoài ra mới gọi phi tri dị tri và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tri dĩ tri là phi quyền phải chăng? Trừ ra tri dĩ tri, còn quyền ngoài ra chẳng gọi là tri dĩ tri mà còn gọi là quyền. Nếu trừ tri dĩ tri và quyền, ngoài ra mới gọi phi tri dĩ tri và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tri cụ tri là phi quyền phải chăng? Trừ tri cụ tri ra (aññātāvī), còn quyền ngoài ra không gọi là tri cụ tri mà còn gọi là quyền. Nếu trừ tri cụ tri và quyền, ngoài ra mới gọi phi tri cụ tri và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

450.

 • Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền là nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhĩ quyền.
 • Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền là tỷ quyền phải chăng? Tỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tỷ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi tỷ quyền.
 • Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền là thiệt quyền phải chăng? Thiệt quyền gọi quyền cũng phải và gọi thiệt quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi thiệt quyền.
 • Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi thân quyền phải chăng? Thân quyền gọi quyền cũng phải và gọi thân quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi thân quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi ý quyền phải chăng? Ý quyền gọi quyền cũng phải và gọi ý quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà không gọi ý quyền.

451.

 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nữ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nữ quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nam quyền phải chăng? Nam quyền gọi quyền cũng phải và gọi nam quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nam quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi mạng quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyền cũng phải và gọi mạng quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi mạng quyền.

452.

 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi lạc quyền phải chăng? Lạc quyền gọi quyền cũng phải và gọi lạc quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi lạc quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi khổ quyền phải chăng? Khổ quyền gọi quyền cũng phải và gọi khổ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi khổ quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi hỷ quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi hỷ quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi ưu quyền phải chăng? Ưu quyền gọi quyền cũng phải và gọi ưu quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi ưu quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi xả quyền phải chăng? Xả quyền gọi quyền cũng phải và gọi xả quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi xả quyền.

453.

 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tín quyền phải chăng? Tín quyền gọi quyền cũng phải và gọi tín quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tín quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi cần quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyền cũng phải và gọi cần quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi cần quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi niệm quyền phải chăng? Niệm quyền gọi quyền cũng phải và gọi niệm quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi niệm quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi định quyền phải chăng? Định quyền gọi quyền cũng phải và gọi định quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi định quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi trí quyền phải chăng? Trí quyền gọi quyền cũng phải và gọi trí quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi trí quyền.

454.

 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri dị tri quyền phải chăng? Tri dị tri quyền (anaññātaññassāmītindrīya) gọi quyền cũng phải và gọi tri dị tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi tri dị tri quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri dĩ tri quyền.
 • Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền (aññātāvindrīya) gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

455.

 • Nhĩ gọi quyền phải chăng? Nhĩ nào gọi quyền, nhĩ ấy gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. Còn nhĩ ngoài ra gọi là nhĩ mà không gọi là quyền.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Nhĩ gọi quyền phải chăng? Nhĩ nào là quyền, nhĩ đó gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. Còn nhĩ ngoài ra gọi là nhĩ mà không gọi là quyền.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền (aññātāvindrīya) gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà không đặng gọi là tri cụ tri quyền.

456.

 • Tỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhãn quyền.
 • Tỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

457.

 • Thiệt gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền là nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhãn quyền.
 • Thiệt gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi tri cụ tri quyền.

458.

 • Thân là quyền phải chăng? Thân nào là quyền, thân ấy gọi thân cũng phải và quyền cũng phải. Còn thân ngoài ra chỉ gọi thân mà không gọi là quyền.
 • Quyền là nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhãn quyền.
 • Thân là quyền phải chăng? Thân nào là quyền, thân đó gọi thân cũng phải và gọi quyền cũng phải. Còn thân ngoài ra gọi thân mà không gọi quyền.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi tri cụ tri quyền.

459.

 • Ý gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Ý gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

460.

 • Nữ gọi quyền phải chăng? Không phải.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Nữ gọi quyền phải chăng? Không phải.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

461.

 • Nam gọi quyền phải chăng? Không phải.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Nam gọi quyền phải chăng? Không phải.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

462.

 • Mạng gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Mạng gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền không gọi phi tri cụ tri quyền.

463.

 • Lạc gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà không gọi nhãn quyền.
 • Lạc gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.
 • Khổ gọi quyền phải chăng? Phải rồi…
 • Hỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi…
 • Ưu gọi quyền phải chăng? Phải rồi…
 • Xả gọi quyền phải chăng? Xả nào gọi quyền, xả ấy gọi xả cũng phải và gọi quyền cũng phải. Còn xả ngoài ra là phi quyền.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhãn quyền.
 • Xả gọi quyền phải chăng? Xả nào gọi quyền, xả ấy gọi xả cũng phải và gọi quyền cũng phải. Còn xả ngoài ra là phi quyền.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.

464.

 • Tín gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Cần gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Niệm gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Định gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Trí gọi quyền phải chăng? Phải rồi.

465.

 • Tri dị tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Tri dĩ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền.
 • Tri cụ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền.
 • Tri cụ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri dĩ tri quyền.

466.

 • Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ nhãn ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nhãn mà còn gọi là quyền. Nếu trừ nhãn và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nhãn và phi quyền.
 • Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ nhãn, quyền ngoài ra không gọi nhãn mà còn gọi là quyền. Nếu trừ nhãn và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nhãn và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ nhãn ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nhãn mà chỉ gọi là quyền. Nếu trừ nhãn và quyền, mới gọi là phi nhãn và cũng gọi phi quyền.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

467.

 • Phi nhĩ là phi quyền phải chăng? Trừ nhĩ ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nhĩ mà còn gọi là quyền. Nếu trừ nhĩ và quyền, ngoài ra mới phi nhĩ và cũng phi quyền.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi…
 • Phi nhĩ là phi quyền phải chăng? Trừ nhĩ ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nhĩ mà còn gọi là quyền. Nếu trừ nhĩ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nhĩ và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi…

468.

 • Phi tỷ là phi quyền phải chăng? Trừ tỷ, còn quyền ngoài ra không gọi tỷ mà còn gọi là quyền. Nếu trừ tỷ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi tỷ và phi quyền.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi…
 • Phi tỷ là phi quyền phải chăng? Trừ tỷ, còn quyền ngoài ra không gọi là tỷ mà còn gọi là quyền. Nếu trừ tỷ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi tỷ và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi…

469.

 • Phi thiệt là phi quyền phải chăng? Trừ thiệt, còn quyền ngoài ra không gọi thiệt mà chỉ gọi là quyền. Nếu trừ thiệt và quyền, ngoài ra mới gọi là phi thiệt và phi quyền.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi…
 • Phi thiệt là phi quyền phải chăng? Trừ thiệt, quyền ngoài ra không gọi thiệt mà gọi quyền. Còn trừ thiệt và quyền, ngoài ra mới gọi là phi thiệt và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi…

470.

 • Phi thân, phi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi thân, phi quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

471.

 • Phi ý, phi quyền phải chăng? Trừ ý, còn quyền ngoài ra không đặng gọi ý mà còn gọi là quyền. Trừ ý và quyền, ngoài ra mới gọi là phi ý và phi quyền.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi ý, phi quyền phải chăng? Trừ ý, còn quyền ngoài ra không gọi ý mà gọi quyền. Trừ ý và quyền, ngoài ra mới gọi là phi ý và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

472.

 • Phi nữ, phi quyền phải chăng? Trừ nữ, quyền ngoài ra không gọi nữ mà gọi quyền. Nếu trừ nữ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nữ và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nữ là phi quyền phải chăng? Trừ nữ, quyền ngoài ra không gọi nữ mà gọi quyền. Còn trừ nữ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nữ và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

473.

 • Phi nam là phi quyền phải chăng? Trừ nam, quyền ngoài ra không gọi nam mà gọi quyền. Còn trừ nam và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nam và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nam, phi quyền phải chăng? Trừ nam ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nam mà gọi quyền. Nếu trừ nam và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nam và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

474.

 • Phi mạng là phi quyền phải chăng? Trừ mạng, quyền ngoài ra không gọi mạng mà gọi là quyền. Nếu trừ mạng và quyền, ngoài ra mới gọi là phi mạng và phi quyền.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi mạng là phi quyền phải chăng? Trừ mạng, còn quyền ngoài ra không gọi mạng mà gọi quyền. Trừ mạng và quyền, ngoài ra mới gọi là phi mạng và phi quyền.
 • Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

475.

 • Phi lạc là phi quyền phải chăng? Trừ lạc, quyền ngoài ra là phi lạc mà còn gọi là quyền. Nếu trừ lạc và quyền, ngoài ra mới gọi phi lạc và phi quyền.
 • Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi lạc là phi quyền phải chăng? Trừ lạc, quyền ngoài ra không gọi lạc mà còn gọi quyền. Nếu trừ lạc và quyền, ngoài ra mới gọi phi lạc và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

476.

 • Phi khổ, phi quyền phải chăng? Trừ khổ, quyền ngoài ra không gọi khổ mà gọi quyền. Nếu trừ khổ và quyền, ngoài ra mới gọi phi khổ và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi khổ là phi quyền phải chăng? Trừ khổ, còn quyền ngoài ra không gọi là khổ mà còn gọi là quyền. Trừ khổ và quyền, ngoài ra mới gọi phi khổ và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

477.

 • Phi hỷ, phi quyền phải chăng? Trừ hỷ, còn quyền ngoài ra là phi hỷ mà còn gọi là quyền. Nếu trừ hỷ và quyền, ngoài ra mới gọi phi hỷ và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi hỷ, phi quyền phải chăng? Trừ hỷ, còn quyền ngoài ra là phi hỷ mà còn gọi là quyền. Nếu trừ hỷ và quyền, ngoài ra mới gọi phi hỷ và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

478.

 • Phi ưu, phi quyền phải chăng? Trừ ưu, còn quyền ngoài ra là phi ưu mà còn gọi là quyền. Nếu trừ ưu và quyền, ngoài ra mới gọi là phi ưu và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi ưu, phi quyền phải chăng? Trừ ưu, còn quyền ngoài ra là phi ưu mà gọi là quyền. Nếu trừ ưu và quyền, ngoài ra mới gọi phi ưu và cũng phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

479.

 • Phi xả, phi quyền phải chăng? Trừ xả, còn quyền ngoài ra là phi xả mà còn gọi là quyền. Trừ xả và quyền, ngoài ra mới gọi phi xả và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi xả, phi quyền phải chăng? Trừ xả, còn quyền ngoài ra là phi xả mà còn gọi là quyền. Nếu trừ xả và quyền, ngoài ra mới gọi phi xả và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

480.

 • Phi tín, phi quyền phải chăng? Trừ tín, còn quyền ngoài ra là phi tín mà còn gọi quyền. Nếu trừ tín và quyền, ngoài ra mới gọi là phi tín và cũng gọi phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tín, phi quyền phải chăng? Trừ tín, quyền ngoài ra là phi tín mà còn gọi là quyền. Trừ tín và quyền, ngoài ra mới gọi phi tín và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

481.

 • Phi cần, phi quyền phải chăng? Trừ cần, quyền ngoài ra là phi cần mà còn gọi là quyền. Nếu trừ cần và quyền, ngoài ra mới gọi phi cần và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi cần, phi quyền phải chăng? Trừ cần, còn quyền ngoài ra là phi cần mà còn gọi là quyền. Trừ cần và quyền, ngoài ra đó là phi cần và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

482.

 • Phi niệm, phi quyền phải chăng? Trừ niệm, quyền ngoài ra gọi phi niệm mà còn gọi quyền. Nếu trừ niệm và quyền, ngoài ra mới gọi phi niệm và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi niệm, phi quyền phải chăng? Trừ niệm, quyền ngoài ra không gọi niệm mà gọi quyền. Trừ niệm và quyền, ngoài ra mới gọi phi niệm và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

483.

 • Phi định, phi quyền phải chăng? Trừ định ra rồi, quyền ngoài ra là phi định mà còn gọi quyền. Nếu trừ định và quyền, ngoài ra là phi định và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi định, phi quyền phải chăng? Trừ định, còn quyền ngoài ra là phi định mà còn gọi quyền. Nếu trừ định và quyền, ngoài ra là phi định và cũng phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

484.

 • Phi trí, phi quyền phải chăng? Trừ trí, quyền ngoài ra là phi trí mà gọi là quyền. Còn trừ trí và quyền, ngoài ra là phi trí và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi trí, phi quyền phải chăng? Trừ trí, còn quyền ngoài ra là phi trí mà còn gọi là quyền. Trừ trí và quyền, ngoài ra mới gọi phi trí và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

485.

 • Phi tri dị tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri dị tri, còn quyền ngoài ra là phi tri dị tri mà gọi là quyền. Nếu trừ tri dị tri và quyền, ngoài ra là phi tri dị tri và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tri dị tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri dị tri, quyền ngoài ra là phi tri dị tri mà còn gọi là quyền. Nếu trừ tri dị tri và quyền, ngoài ra là phi tri dị tri và cũng phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

486.

 • Phi tri dĩ tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri dĩ tri (añña), quyền ngoài ra là phi tri dĩ tri mà còn gọi là quyền. Trừ tri dĩ tri và quyền, ngoài ra là phi tri dĩ tri và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tri dĩ tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri dĩ tri, quyền ngoài ra là phi tri dĩ tri mà còn gọi là quyền. Nếu trừ tri dĩ tri và quyền, ngoài ra mới gọi phi tri dĩ tri và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

487.

 • Phi tri cụ tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri cụ tri (aññātāvī), quyền ngoài ra là phi tri cụ tri mà còn gọi là quyền. Nếu trừ tri cụ tri và quyền, ngoài ra mới gọi phi tri cụ tri và phi quyền.
 • Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tri cụ tri,phi quyền phải chăng? Trừ tri cụ tri, quyền ngoài ra là phi tri cụ tri mà còn gọi là quyền. Nếu trừ tri cụ tri và quyền, ngoài ra mới gọi là phi tri cụ tri và phi quyền.
 • Phi quyền, phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Dứt xiển minh (niddhesavāra)

Hết phần án trí (paññattivāra)

---

 

PHẦN HÀNH VI (PAVATTIVĀRA)

Phần Hành Vi Sanh

488.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang sanh. Nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng đang sanh.

Hay là nhĩ quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh. Nhĩ quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn, nhĩ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

489.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh. Nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh. Tỷ quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

490.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn phi nữ đang sanh. Nhãn quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ hữu nhãn đang sanh, nhãn quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

Hay là nữ quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ vô nhãn đang sanh. Nữ quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ hữu nhãn sanh ra, nữ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

491.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn phi nam sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

Hay là nam quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam vô nhãn sanh ra, nam quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu nhãn sanh ra, nam quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

492.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, mạng quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

493.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn sanh ra trừ hỷ. Nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu hỷ sanh ra, nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

494.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn sanh ra trừ xả. Nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả vô nhãn sanh ra, xả quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả hữu nhãn sanh ra, xả quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

495.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân, hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân, hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhân, vô nhãn sanh ra, tín quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân, hữu nhãn sanh ra, tín quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

496.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người bất tương ưng trí hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra, nhãn quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người tương ưng trí vô nhãn sanh ra, trí quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí, hữu nhãn sanh ra, trí quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

497.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm, vô nhãn sanh ra, ý quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, ý quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

498.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ, phi nữ sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ, hữu tỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

Hay là nữ quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ, vô tỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ hữu tỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

499.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ, phi nam sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

Hay là nam quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, nam quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra, nam quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

500.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

501.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh trừ hỷ. Tỷ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ vô tỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ hữu tỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

502.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả hữu tỷ đang sanh ra trừ xả. Tỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả vô tỷ đang sanh ra, xả quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả hữu tỷ đang sanh ra, xả quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

503.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhân vô tỷ đang sanh ra, tín quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ đang sanh ra, tín quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

504.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ bất tương ưng trí đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ tương ưng trí đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người tương ưng trí vô tỷ đang sanh ra, trí quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí hữu tỷ đang sanh ra, trí quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

505.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm, vô tỷ đang sanh ra, ý quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ra, ý quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

506.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải.

Hay là nam quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải.

507.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nữ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

508.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ đang sanh ra trừ hỷ. Nữ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ hỷ đang sanh ra, nữ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ phi nữ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ hỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

509.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ đang sanh ra trừ xả. Nữ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ thuộc xả đang sanh ra, nữ quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả phi nữ đang sanh ra, xả quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ thuộc xả đang sanh ra, xả quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

510.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ vô nhân đang sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ hữu nhân đang sanh ra, nữ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhân phi nữ đang sanh ra, tín quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ hữu nhân đang sanh ra, tín quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

511.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ bất tương ưng trí đang sanh ra, nữ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ tương ưng trí đang sanh ra, nữ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nữ tương ưng trí đang sanh ra, tuệ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ tương ưng trí đang sanh ra, tuệ quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

512.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm phi nữ đang sanh ra, ý quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ đang sanh ra, ý quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

513.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nam đang sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh ra, mạng quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

514.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam đang sanh ra trừ hỷ. Nam quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hỷ đang sanh ra, nam quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ phi nam đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

515.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam đang sanh ra trừ xả. Nam quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam thuộc xả đang sanh ra, nam quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nam thuộc xả đang sanh ra, xả quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam thuộc xả đang sanh ra, xả quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

516.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam vô nhân đang sanh ra, nam quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu nhân đang sanh ra, nam quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhân phi nam đang sanh ra, tín quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu nhân đang sanh ra, tín quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

517.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam bất tương ưng trí đang sanh ra, nam quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam tương ưng trí đang sanh ra, nam quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nam tương ưng trí đang sanh ra, trí quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam tương ưng trí đang sanh ra, trí quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

518.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm phi nam đang sanh ra, ý quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh ra, ý quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

519.

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ đang sanh ra trừ hỷ. Mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng hỷ, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

520.

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả đang sanh ra trừ xả, mạng quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng xả hiện hành, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

521.

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín hiện hành, mạng quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng tín lúc bình nhựt (pavattikāla), mạng quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

522.

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người bất tương ưng trí đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, mạng quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh, trong sát-na sanh tâm tương ưng trí lúc bình nhựt, mạng quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

523.

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh ra, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm thời bình nhựt (pavattikāla), mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng đang sanh.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

524.

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải.

525.

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ vô nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hợp hỷ, bất tương ưng tín. Hỷ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm hợp hỷ, tương ưng tín lúc bình nhựt, hỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhân ly hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín, bất tương ưng hỷ khi bình nhựt (pavatti). Tín quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng tín hợp hỷ khi bình nhựt, tín quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

526.

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ bất tương ưng trí đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hợp hỷ, bất tương ưng trí lúc bình nhựt. Hỷ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ tương ưng trí sanh ra, trong sát-na sanh tâm hợp hỷ, tương ưng trí thời bình nhựt, hỷ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người tương ưng trí ly hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí, ly hỷ thời bình nhựt, trí quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ tương ưng trí đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí hợp hỷ thời bình nhựt, trí quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

527.

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm ly hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ lúc bình nhựt. Ý quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm hợp hỷ thời bình nhựt, ý quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

528.

Xả quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả vô nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hợp xả, bất tương ưng tín lúc bình nhựt, xả quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả hữu nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm hợp xả, tương ưng tín thời bình nhựt, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ xả đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín, bất tương ưng xả thời bình nhựt. Tín quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả hữu nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng tín hợp xả thời bình nhựt, tín quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

529.

Xả quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả bất tương ưng trí sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hợp xả, ly trí. Xả quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả tương ưng trí đang sanh ra hiện hành, trong sát-na sanh tâm tương ưng xả hiệp trí thời bình nhựt, xả quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ xả đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hiệp trí ly xả thời bình nhựt. Trí quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả tương ưng trí đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng trí hiệp xả thời bình nhựt, trí quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

530.

Xả quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ xả đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất hợp xả. Ý quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh tâm hợp xả, ý quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

531.

Tín quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhân bất tương ưng trí đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm hợp tín, ly trí. Tín quyền đang sanh mà tuệ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân tương ưng trí đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh tâm hợp tín tương ưng trí, tín quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

532.

Tín quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tâm đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm ly tín. Ý quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh tâm hợp tín, ý quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

533.

Trí quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm bất tương ưng trí đang sanh ra trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí thời bình nhựt. Ý quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh ra trong sát-na sanh tâm tương ưng trí, ý quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

534.

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

535.

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì thiệt quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

536.

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nhãn quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

Hay là nam quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

537.

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng và Vô sắc, mạng quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, mạng quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

538.

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

539.

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, xả quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, xả quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

540.

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, ý quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, ý quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

541.

Tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

542.

Tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

543.

Tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, hỷ quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

544.

Tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

545.

Tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

546.

Nữ quyền đang sanh với cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

547.

Nam quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

548.

Nam quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, hỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

549.

Nam quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền đang sanh với cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

550.

Nam quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

551.

Mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

552.

Mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng đang sanh.

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

553.

Hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

554.

Xả quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

555.

Tín quyền đang sanh với cõi nào, thì trí quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là trí quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

556.

Tín quyền đang sanh với cõi nào, thì ý quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

557.

Tuệ quyền đang sanh với cõi nào, thì ý quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì trí quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

558.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng đang sanh.

Hay là nhĩ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn sanh ra, nhĩ quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn sanh ra với cõi ấy, nhĩ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

559.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ, hữu nhãn sanh ra với cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

560.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

Hay là nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng?  Người nữ vô nhãn sanh ra, nữ quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu nhãn sanh ra với cõi ấy, nữ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

561.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

Hay là nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam vô nhãn sanh ra, nam quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu nhãn sanh ra với cõi ấy, nam quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

562.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với cõi ấy, mạng quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

563.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ hỷ sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

564.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ xả đang sanh, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả vô nhãn sanh ra, xả quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người xả hữu nhãn sanh ra, xả quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh với người ấy cõi ấy.

565.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhân sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn hữu nhân sanh ra, nhãn quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân vô nhãn đang sanh, tín quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhân hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

566.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tuệ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn bất tương ưng trí sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tuệ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn tương ưng trí sanh ra với cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tuệ quyền cũng đang sanh.

Hay là tuệ quyền đang sanh với người nào cõi nào thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn tương ưng trí sanh ra, tuệ quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn tương ưng trí sanh ra với cõi ấy, tuệ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

567.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm vô nhãn sanh ra, ý quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn sanh ra với cõi ấy, ý quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

568.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ hữu tỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

Hay là nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ vô tỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, nữ quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

569.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ phi nam sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

Hay là nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, nam quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, nam quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

570.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tỷ sanh ra, mạng quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, mạng quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

571.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ trừ hỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ vô tỷ sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

572.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ trừ xả sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả vô tỷ sanh ra, xả quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, xả quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

573.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân vô tỷ sanh ra, tín quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, tín quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

574.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ bất tương ưng trí sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tỷ tương ưng trí sanh ra, trí quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, trí quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

575.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm vô tỷ sanh ra, ý quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, ý quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

576.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

Hay là nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

577.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ sanh ra với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

578.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ trừ hỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu hỷ sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ phi nữ sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu hỷ sanh ra với cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

579.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ trừ xả sanh ra, nữ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu xả sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả phi nữ sanh ra, xả quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu xả sanh ra với cõi ấy, xả quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

580.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng?Người nữ vô nhân sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu nhân sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân phi nữ sanh ra, tín quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu nhân sanh ra với cõi ấy, tín quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

581.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ bất tương ưng trí sanh ra, nữ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ tương ưng trí sanh ra, trí quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ tương ưng trí sanh ra với cõi ấy, trí quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

582.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm phi nữ sanh ra, ý quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ sanh ra với những cõi ấy, ý quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

583.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam sanh ra với cõi ấy, mạng quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

584.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam trừ hỷ sanh ra, nam quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu hỷ sanh ra với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ phi nam sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu hỷ sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

585.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam trừ xả sanh ra, nam quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu xả sanh ra với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả phi nam sanh ra, xả quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu xả sanh ra với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

586.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng?Người nam vô nhân sanh ra, nam quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu nhân sanh ra với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân phi nam sanh ra, tín quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu nhân sanh ra với cõi ấy, tín quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

587.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam bất tương ưng trí sanh ra, nam quyền đang sanh mà tuệ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam tương ưng trí sanh ra, trí quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, trí quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

588.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm phi nam sanh ra, ý quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam sanh ra với những cõi ấy, ý quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh.

589.

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ thời bình nhựt trừ hỷ sanh ra, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ hiện hành sanh ra trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

590.

 • Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả thời bình nhựt trừ xả sanh ra, mạng quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả sanh ra trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả bình nhựt (pavatti) với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thời mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy? Phải rồi.

591.

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhân sanh ra, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín thời bình nhật, mạng quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhân sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín thời bình nhật, mạng quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

592.

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tuệ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, mạng quyền đang sanh mà tuệ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người tương ưng trí sanh ra, vào sát-na sanh của tâm tương ưng trí thời bình nhật, mạng quyền đang sanh và tuệ quyền cũng đang sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là tuệ quyền đang sanh với người nào cõi nào thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

593.

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tâm sanh ra, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu tâm sanh ra, vào sát-na sanh của tâm thời bình nhật, với cõi ấy, mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng đang sanh.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 1.  

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

595.

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ, bất tương ưng tín hiện hành, hỷ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ, tương ưng tín đang hiện hành với những cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ hỷ đang sanh trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín, bất tương ưng hỷ đang hiện hành, tín quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

596.

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ, bất tương ưng trí, hỷ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ, tương ưng trí với những cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí, bất tương ưng hỷ, trí quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí, tương ưng hỷ với những cõi ấy, trí quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

597.

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, ý quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ với những cõi ấy, ý quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

598.

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả vô nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả, bất tương ưng tín, xả quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả, tương ưng tín với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín, bất tương ưng xả, tín quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu nhân sanh ra hiện hành sanh ra trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín, tương ưng xả với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

599.

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả, bất tương ưng trí, xả quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả, tương ưng trí với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí, bất tương ưng xả, trí quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí, tương ưng xả với cõi ấy, trí quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

600.

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, ý quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả với những cõi ấy, ý quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh.

601.

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín, tín quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín, tương ưng trí với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

602.

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tâm sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, ý quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín với cõi ấy, ý quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh.

603.

Tuệ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, ý quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí với cõi ấy, ý quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh.

604.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nhĩ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nhĩ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn sanh ra, nhĩ quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ sanh ra, nhĩ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

605.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô tỷ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô nhãn sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

606.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng?Người nữ vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nữ hữu nhãn sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô nhãn sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

607.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

608.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

609.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

610.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn trừ xả sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

611.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhân sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhân vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân hữu nhãn sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhân vô nhãn sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

612.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn tương ưng trí sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn bất tương ưng trí sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

613.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

614.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nữ hữu tỷ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô tỷ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

615.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

616.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

617.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ hỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

618.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ xả sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

619.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhân sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô nhân sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tỷ sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhân vô tỷ sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

620.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ tương ưng trí sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ bất tương ưng trí sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

621.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

622.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam phi nữ sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

623.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, nữ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

624.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ hỷ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

625.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ xả sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

626.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nữ hữu nhân sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô nhân sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ vô nhân sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô nhân sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

627.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nữ tương ưng trí sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ bất tương ưng trí sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

628.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

629.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, nam quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

630.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ hỷ sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

631.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ xả sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

632.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nam hữu nhân sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam vô nhân sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam vô nhân sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhân phi nam sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

633.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nam tương ưng trí sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam bất tương ưng trí sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

634.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người phi nam hữu tâm sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

635.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

636.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, xả quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, xả quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

637.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tín quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, tín quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

638.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, trí quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, trí quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

639.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Người vô tâm sanh ra, ý quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, ý quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

640.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, xả quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, xả quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

641.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng?

Người hữu nhân trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, tương ưng tín, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tương ưng hỷ. Tín quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bất tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

642.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, tương ưng trí, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng hỷ, trí quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

643.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

644.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, tương ưng tín, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bất tương ưng tín, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả vô nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tương ưng xả, tín quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

645.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, tương ưng trí, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người xả bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng xả, trí quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

646.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, ý quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

647.

Tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhân bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng tín, trí quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

648.

Tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tâm sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tín quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

649.

Trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, trí quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

650.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

651.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

652.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

653.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

654.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

655.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

656.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

657.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

658.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

659.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

660.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

661.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

662.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

663.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

664.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

665.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

666.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

667.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh.

668.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh.

669.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

670.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

671.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

672.

Tín quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì trí quyền... ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

673.

Trí quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

674.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nhĩ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nhĩ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn sanh ra, nhĩ quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhĩ vô nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhĩ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

675.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô nhãn sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

676.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ hữu nhãn sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

677.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn phi nam sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn phi nam sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

678.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

679.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

680.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn trừ xả sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn trừ xả sanh ra với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

681.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhân đang sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô nhân sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhân hữu nhãn sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhân vô nhãn sanh ra với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

682.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn tương ưng trí sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

683.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

684.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ hữu tỷ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

685.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam hữu tỷ sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

686.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng?Người vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

687.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

688.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ xả sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ xả sanh ra với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

689.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhân sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô nhân sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tỷ sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhân vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

690.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tỷ tương ưng trí sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

691.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

692.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam phi nữ sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam phi nữ sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

693.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

694.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

695.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ xả sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ xả sanh ra với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

696.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ hữu nhân sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô nhân sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ vô nhân sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô nhân sanh ra với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

697.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ tương ưng trí sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

698.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

699.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

700.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

701.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ xả sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ xả sanh ra với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

702.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam hữu nhân sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam vô nhân sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam vô nhân sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhân phi nam sanh ra với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

703.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam tương ưng trí sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

704.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam hữu tâm sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

705.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trừ hỷ sanh ra và sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ hiện hành, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

706.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trừ xả sanh ra và sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả hiện hành, xả quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

707.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhân sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín hiện hành, tín quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

708.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người bất tương ưng trí sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí hiện hành, trí quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

709.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm sanh ra, ý quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

710.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất tương ưng xả và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành, xả quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

711.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ hỷ sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, tương ưng tín hiện hành, tín quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tương ưng hỷ, tín quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bất tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

712.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ hỷ sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, tương ưng trí hiện hành, tín quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ bất tương ưng trí sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng hỷ hiện hành, trí quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

713.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ hỷ sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ hiện hành, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

714.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ xả sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, tương ưng tín hiện hành, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tất cả tâm, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bất tương ưng tín và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả vô nhân sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tương ưng xả hiện hành, tín quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bất tương ưng xả và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

715.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ xả sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, tương ưng trí hiện hành, tín quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả bất tương ưng trí sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng xả hiện hành, trí quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

716.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ xả sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả hiện hành, xả quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

717.

Tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân bất tương ưng trí sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng tín hiện hành, trí quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả, trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bất tương ưng tín và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

718.

Tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tâm sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín hiện hành, tín quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

719.

Trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm bất tương ưng trí sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí hiện hành. Trí quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

720.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nhĩ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

721.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

722.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nữ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

723.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

724.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

725.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

726.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

727.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền... Trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

728.

Tỷ quyền... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, hỷ quyền, xả quyền, tín quyền, trí quyền từng sanh với người nào, thì ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

729.

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

730.

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà nhĩ quyền chẳng phải từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

Hay là tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

731.

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh.

Hay là nam quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

732.

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, Vô sắc, mạng quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, mạng quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh.

733.

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

734.

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Cõi Vô sắc, xả quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, xả quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh.

735.

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Cõi Vô sắc, ý quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, ý quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh.

736.

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

737.

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

738.

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, hỷ quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

739.

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

740.

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì tín quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tín quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tín quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, tín quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

741.

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì trí quyền... ý quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

742.

Nữ quyền từng sanh với cõi nào, thì nam quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

743.

Nam quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì nam quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh.

744.

Nam quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì nam quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, hỷ quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh.

745.

Nam quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì nam quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh.

746.

Mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh.

Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

747.

Mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng?Cõi Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà ý quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền từng sanh và ý quyền cũng từng sanh.

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

748.

Hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

749.

Hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

750.

Xả quyền từng sanh với cõi nào, thì tín quyền..., trí quyền, ý quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

751.

Tín quyền từng sanh với cõi nào, thì trí quyền... ý quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì tín quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

752.

Trí quyền từng sanh với cõi nào, thì ý quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì trí quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

753.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

754.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

755.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh.

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

756.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với người ấy với cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh.

757.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

758.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Vô Sắc giới, xả quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh.

759.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Vô Sắc giới, ý quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh.

760.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

761.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

762.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

763.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

764.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

765.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tín quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, tín quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, tín quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

766.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

767.

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

768.

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh.

769.

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh.

770.

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh.

771.

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên nơi Tịnh cư và người Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tứ uẩn và ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

772.

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà xả quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và xả quyền cũng từng sanh.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

773.

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà trí quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương tứ uẩn và ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và trí quyền cũng từng sanh.

Hay là trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

774.

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương tứ uẩn và ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và ý quyền cũng từng sanh.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

775.

Hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bậc Tịnh cư, xả quyền từng sanh mà hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tứ uẩn và ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh.

776.

Hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành Tịnh cư, ý quyền từng sanh mà hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương tứ uẩn và ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh.

777.

Xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

778.

Tín quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

779.

Trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

780.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì nhĩ quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là nhĩ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

781.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tỷ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

782.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì nữ quyền... nam quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là nam quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

783.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì mạng quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

784.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì hỷ quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

785.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì xả quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là xả quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

786.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

787.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào, thì nữ quyền... nam quyền, mạng quyền, hỷ quyền, xả quyền, tín quyền, trí quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

788.

Trí quyền không từng sanh với người nào, thì ý quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì trí quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

789.

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

790.

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Cõi Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà nhãn quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền không từng sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

791.

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyền không từng sanh mà nhãn quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyền không từng sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

792.

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh

Hay là mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

793.

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

794.

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà xả quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh.

Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

795.

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà ý quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng sanh.

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

796.

Tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

797.

Tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

798.

Tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà hỷ quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh.

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

799.

Tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà xả quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh.

Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

800.

Tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà ý quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng sanh.

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

801.

Nữ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

802.

Nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

803.

Nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyền không từng sanh mà hỷ quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc, nam quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh.

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

804.

Nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà xả quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh.

Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

805.

Nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà ý quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng sanh.

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

806.

Mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

807.

Mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

808.

Hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

809.

Hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

810.

Xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

811.

Tín quyền không từng sanh với cõi nào, thì trí quyền... ý quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

812.

Trí quyền không từng sanh với cõi nào, thì ý quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì trí quyền không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

813.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

814.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

815.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, nam quyền không từng sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

816.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng và Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh.

Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

817.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

818.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Vô Sắc giới, nhãn quyền chẳng phải từng sanh mà xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh.

Hay là xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

819.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Vô Sắc giới, nhãn quyền không từng sanh mà ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng sanh.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

820.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

821.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

822.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh.

Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

823.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh.

Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

824.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh.

Hay là xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

825.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng sanh.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

826.

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

827.

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh.

Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

828.

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, nam quyền không từng sanh mà hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh.

Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

829.

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng và Tịnh cư với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh.

Hay là xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

830.

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và Vô tưởng với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng sanh.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

831.

Mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, hỷ quyền không từng sanh mà mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh của tâm sanh lên Tịnh cư với những cõi ấy, hỷ quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh.

832.

Mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng, ý quyền không từng sanh mà mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh của tâm sanh lên Tịnh cư với những cõi ấy, ý quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh.

833.

Hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của nơi Tịnh cư (Suddhavasa), hỷ quyền không từng sanh mà ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng sanh.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng?

834.

Xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

835.

Tín quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

836.

Trí quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

837.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

838.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

839.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh đến Sắc giới rồi viên tịch và người nào sanh ra mỗi đời thành nam luôn cho đến viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

840.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh đến Sắc giới rồi viên tịch và người nào sanh ra mỗi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

841.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh.

842.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người xả hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

843.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sanh lên Vô sắc rồi viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh.

844.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh.

845.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh ra mỗi đời thành nam luôn cho đến viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

846.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

847.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên cõi Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

848.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người xả hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch luôn, tỷ quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người nào sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

849.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người nào sanh Sắc giới, Vô sắc giới rồi viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

850.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người nào sanh Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

851.

Nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi đời đều nữ luôn cho đến viên tịch, nữ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi đời đều nam luôn cho đến viên tịch, nam quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

852.

Nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch luôn hay người nào tục sinh mỗi đời thành nam luôn cho đến viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

853.

Nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi đời thành nữ luôn và người xả sanh ra rồi viên tịch, nữ quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch luôn hay người hỷ nào tục sinh mỗi đời thành nam rồi viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

854.

Nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ nào sanh ra mỗi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, nữ quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới luôn cho đến viên tịch hay người xả nào sanh ra mỗi đời thành nam rồi viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

855.

Nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch luôn hay người nào sanh mỗi đời thành nam luôn cho đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

856.

Nam quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch luôn hay người nào tục sinh mỗi kiếp thành nữ luôn cho đến viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

857.

Nam quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người xả nào sanh ra mỗi kiếp thành nam cho đến viên tịch, nam quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới rồi viên tịch, hay người hỷ nào sanh ra mỗi kiếp thành nữ luôn cho đến viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

858.

Nam quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ nào sanh ra mỗi kiếp thành nam luôn cho đến viên tịch, nam quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch hay người xả nào tục sinh mỗi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

859.

Nam quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch hay người nào tục sinh mỗi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

860.

Mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nơi tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, mạng quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

861.

Mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người không xen hở của tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, mạng quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, Mạng quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

862.

Mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

863.

Hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, xả quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

864.

Hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, ý quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

865.

Xả quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, ý quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

866.

Tín quyền sẽ sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

867.

Trí quyền sẽ sanh với người nào, thì ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì trí quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

868.

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

869.

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nhãn quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

870.

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nhãn quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

871.

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng và Vô sắc, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, mạng quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh.

872.

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

873.

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, xả quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh.

874.

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, ý quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh.

875.

Tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

876.

Tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

877.

Tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

878.

Tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

879.

Tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

880.

Nữ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

881.

Nữ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

882.

Nữ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

883.

Nữ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

884.

Nữ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

885.

Nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

886.

Nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

887.

Nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

888.

Nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

889.

Mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, mạng quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng?

890.

Mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, mạng quyền sẽ sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền sẽ sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

891.

Hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

892.

Xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

893.

Tín quyền sẽ sanh với cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

894.

Trí quyền sẽ sanh với cõi nào, thì ý quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì trí quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

895.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

896.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, nhãn quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

897.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới hay người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn đến viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

898.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới hay người nữ nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn đến viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

899.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng và Vô sắc, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh.

900.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả nào hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

901.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ nào hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Người Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh.

902.

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh.

903.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam nào sanh luôn mỗi kiếp đều thành nam cho đến viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

904.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn cho đến lúc viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

905.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

906.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả nào hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

907.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ nào hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

908.

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

909.

Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn đến viên tịch, nữ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh luôn mỗi kiếp đều thành nam cho đến viên tịch, nam quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

910.

Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Người Sắc giới và Vô sắc giới hay người nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn đến tịch diệt, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó, với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

911.

Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào sanh ra mỗi kiếp đều thành nữ và người xả sanh ra rồi viên tịch, nữ quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới hay người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn đến viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

912.

Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ sanh ra cho đến lúc viên tịch, nữ quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn đến viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

913.

Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới hay người nam nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

914.

Nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới hay người nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn đến viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

915.

Nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam cho đến khi viên tịch, nam quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới hay người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn đến khi viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

916.

Nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam cho đến khi viên tịch, nam quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn đến viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

917.

Nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới hay người nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

918.

Mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người Vô tưởng, mạng quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

919.

Mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và bậc Vô tưởng, mạng quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

920.

Mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng, mạng quyền sẽ sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tứ uẩn và ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

921.

Hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào trong tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào trong cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, xả quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

922.

Hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, ý quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

923.

Xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, ý quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

924.

Tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

925.

Trí quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

926.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

927.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên Sắc giới rồi viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

928.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sanh lên cõi Sắc giới sẽ viên tịch và người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

929.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sanh cõi Sắc giới sẽ viên tịch và người nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn đến khi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

930.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sanh cõi Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi

931.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

932.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

933.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

934.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn cho đến khi viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh Sắc giới và Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

935.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn đến khi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

936.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi

937.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

938.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi. Còn người kiếp chót và người hỷ sanh lên Sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người hỷ sanh lên Sắc giới rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

939.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

940.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người nào sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

941.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

942.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh Sắc giới rồi viên tịch và người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch và người xả nào mỗi kiếp tục sinh luôn đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn cho đến khi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch và người xả nào mỗi kiếp tục sinh luôn đều thành nam sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

943.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người hỷ nào mỗi kiếp tục sinh luôn đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người hỷ nào mỗi kiếp tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

944.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi

945.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

946.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh Sắc giới rồi sẽ viên tịch và người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch và người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người xả nào tục sinh mỗi kiếp luôn đều là nam rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

947.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người hỷ nào mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

948.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

949.

Mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nơi tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

950.

Mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nơi tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

951.

Mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

952.

Hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

953.

Hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

954.

Xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

955.

Tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

956.

Trí quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

957.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

958.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

959.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

960.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

961.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

962.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

963.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

964.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

965.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

966.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

967.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

968.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

969.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

970.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

971.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

972.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

973.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

974.

Mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

975.

Mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền.. tín quyền, trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

976.

Hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

977.

Xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền, trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

978.

Tín quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì trí quyền... ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

979.

Trí quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì trí quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

980.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

981.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót trong cõi Ngũ uẩn, người Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

982.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và người nào tục sinh mỗi kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót trong cõi Ngũ uẩn, người Vô tưởng và bậc Vô sắc với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

983.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và người nào tục sinh mỗi kiếp thành nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót trong cõi Ngũ uẩn, bậc Vô tưởng và người Vô sắc với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

984.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng và bậc Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

985.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nơi cõi Ngũ uẩn, người Vô tưởng và bực Vô sắc với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

986.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc giới, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

987.

Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc giới, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

988.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh thành nam luôn mỗi kiếp rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót trong Dục giới và người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

989.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh luôn mỗi kiếp thành nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương Dục giới và người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

990.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

991.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương ngũ uẩn, người Vô tưởng và bực Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương ngũ uẩn, người Vô tưởng và bực Vô sắc với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

992.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực kiếp chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

993.

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

994.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương cõi Dục giới và người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương Dục giới và người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

995.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới và người nào tục sinh luôn mỗi kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

996.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, người Vô tưởng và Vô sắc với người xả nào tục sinh mỗi kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương ngũ uẩn, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả nào tục sinh mỗi kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

997.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh mỗi kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót, bậc Vô tưởng và người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ nào sanh ra là nữ luôn mỗi kiếp rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót bậc Vô tưởng và người hỷ nào sanh ra là nam luôn mỗi kiếp rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

998.

Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh ra mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót, người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

999.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới và người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1000.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và người hỷ nào mỗi kiếp sanh ra đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, bậc Vô tưởng, người Vô sắc và người xả nào khi sanh ra đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả nào sanh ra mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương ngũ uẩn, bậc Vô tưởng, Vô sắc và người xả nào sanh ra mỗi kiếp đều là Nữ luôn rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

1001.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh mỗi kiếp thành nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, bậc Vô tưởng và người hỷ nào mỗi kiếp sánh ra đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ sanh ra mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót, người Vô tưởng và người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp sanh ra đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

1002.

Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới và người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót, người Vô tưởng với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1003.

Mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

1004.

Mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nơi tâm kế chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

1005.

Mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng, ý quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

1006.

Hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nơi tâm kế chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót những người vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

1007.

Hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1008.

Xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và tín quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1009.

Xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nơi tâm kế chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1010.

Tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1011.

Trí quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1012.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1013.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, tỷ quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1014.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, nam quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, nam quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1015.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, mạng quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, mạng quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1016.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, xả quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, xả quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1017.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, ý quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, ý quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1018.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, nam quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, nam quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1019.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, mạng quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, mạng quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1020.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, xả quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, xả quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1021.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, ý quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1022.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ sanh ra, nam quyền từng sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, nam quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1023.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ sanh ra, mạng quyền từng sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, mạng quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1024.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền, tín quyền, trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ sanh ra, ý quyền từng sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, ý quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1025.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam sanh ra, mạng quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam sanh ra, mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1026.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền, tín quyền, trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam sanh ra, ý quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam sanh ra, ý quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1027.

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành (pavatti), hỷ quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, hỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1028.

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành (pavatti), ý quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, ý quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1029.

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành, xả quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

1030.

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành, ý quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

1031.

Xả quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tín quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành, tín quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh.

1032.

Xả quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành, ý quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh.

1033.

Tín quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là trí quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành, trí quyền từng sanh và tín quyền cũng đang sanh.

1034.

Tín quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành, ý quyền từng sanh và tín quyền cũng đang sanh.

1035.

Trí quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền từng sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí hiện hành, ý quyền từng sanh và trí quyền cũng đang sanh.

1036.

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào…

1037.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc sanh lên nơi Tịnh cư, nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng từng sanh.

Hay là nhĩ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn sanh ra nơi Dục giới, nhĩ quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhĩ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1038.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh ra nơi Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn sanh ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi Dục giới và người Dục giới vô nhãn sanh ra, tỷ quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1039.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và quyền cũng từng sanh.

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi Dục giới và người Dục giới vô nhãn sanh ra, nam quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1040.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và mạng quyền cũng từng sanh.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, mạng quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1041.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng từng sanh.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn sanh ra, hỷ quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1042.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng từng sanh.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn sanh ra và bậc Vô sắc, xả quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1043.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tín quyền cũng từng sanh.

Hay là tín quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn sanh ra và người Vô sắc, tín quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, tín quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1044.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn sanh ra và người Vô sắc, ý quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1045.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi Dục giới và người Dục giới vô tỷ sanh ra, nữ quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1046.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi Dục giới và người Dục giới vô tỷ sanh ra, nam quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1047.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, mạng quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1048.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ sanh ravà người Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1049.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1050.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1051.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang sanh, nam quyền từng sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1052.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1053.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy ở cõi ấy phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi Dục giới, người cõi Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà nữ quyền thì không đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang tái sanh, hỷ quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

 1.  

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi Dục giới, người cõi Sắc giới, người cõi vô Sắc giới, xả quyền từng sanh mà nữ quyền không đang sanh với người ấy cõi ấy; còn đối với người nữ đang tái sanh thì với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

 1.  

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tín quyền... tuệ quyền... ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi Dục giới, người cõi Sắc giới, người cõi vô Sắc giới, ý quyền từng sanh mà nữ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang tái sanh, ý quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

 1.  

Nam quyền đang sanh với người nào thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào ở cõi nào thì nam quyền đang sanh với người ấy ở cõi ấy phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nam đang tái sanh cõi Dục giới, người cõi Sắc giới, người cõi vô Sắc giới, mạng quyền từng sanh mà nam quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn người nam đang tái sanh, mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1057.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang sanh và người Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1058.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1059.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1060.

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm sanh lên nơi Tịnh cư và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng từng sanh.

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, hỷ quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1061.

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Tịnh cư đang sanh và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng từng sanh.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành (pavatti), xả quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sanh ra nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1062.

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc sanh lên nơi Tịnh cư và người sanh lên Vô tưởng, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, ý quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1063.

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, xả quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

1064.

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, ý quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

1065.

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh lên cõi Tịnh cư, xả quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh ngoài ra đó, và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng từng sanh.

Hay là tín quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, tín quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, tín quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh.

1066.

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Tịnh cư đang sanh, xả quyền đang sanh mà trí quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh mà ngoài ra đó, và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và trí quyền cũng từng sanh.

Hay là trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, trí quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, trí quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh.

1067.

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư (suddhāvāsa), xả quyền đang sanh mà ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh mà ngoài ra đó, và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, ý quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh.

1068.

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư, tín quyền đang sanh mà trí quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra mà ngoài ra đó, và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và trí quyền cũng từng sanh.

Hay là trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, trí quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, trí quyền từng sanh và tín quyền cũng đang sanh.

1069.

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư, tín quyền đang sanh mà ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra mà ngoài ra đó, và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, ý quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và tín quyền cũng đang sanh.

1070.

Trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư, trí quyền đang sanh mà ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh ra mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí hiện hành với những cõi ấy, trí quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh.

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng?Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, ý quyền từng sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và trí quyền cũng đang sanh.

1071.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là nhĩ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

1072.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là tỷ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

1073.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền... nam quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là nam quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

1074.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

1075.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là xả quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

1076.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

1077.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót sanh ra nơi cõi Ngũ uẩn và người nào sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1078.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót sanh ra nơi cõi Ngũ uẩn và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, tỷ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1079.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót sanh ra nơi cõi Ngũ uẩn và người Sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi sẽ viên tịch và người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn mà ngoài ra đó đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, nữ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, nữ quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1080.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người Sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi sẽ viên tịch và người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nam quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, nam quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1081.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền đang sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, mạng quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1082.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót sanh ra nơi cõi Ngũ uẩn, người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, hỷ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, hỷ quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1083.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người Hỹ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra mà ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, xả quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1084.

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ, nhãn quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh, nhãn quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, ý quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1085.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người Sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi sẽ viên tịch và người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, nữ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, nữ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1086.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người Sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi sẽ viên tịch và người sanh ra mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, nam quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, nam quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1087.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1088.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1089.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, xả quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1090.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tín quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, tín quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1091.

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, ý quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1092.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi sẽ viên tịch và người tục sinh mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch và người nữ đang sanh ra, nữ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nam quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, nam quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1093.

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng?Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy; còn đối với người nữ sanh ra, mạng quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1094.

Nữ quyền đang sanh với người nào thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1095.

Nữ quyền đang sanh với người nào thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh, xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1096.

Nữ quyền đang sanh với người nào thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, tín quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, tín quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1097.

Nữ quyền đang sanh với người nào thì tuệ quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh, ý quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1098.

Nam quyền đang sanh với người nào thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người phi nam đang sanh, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nam đang sanh, mạng quyền sẽ sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1099.

Nam quyền đang sanh với người nào thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, người nam hữu xả sanh ra rồi viên tịch, nam quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người phi nam đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nam đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1100.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch và người nam đang sanh ra, nam quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh, xả quyền sẽ sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1101.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, tín quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh, tín quyền sẽ sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1102.

Nam quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh, ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1103.

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm kiếp chót và người trong sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người đang sanh ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, hỷ quyền sẽ sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh tất cả và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, hỷ quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1104.

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót và người trong sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, mạng quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người đang sanh mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, xả quyền sẽ sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh tất cả và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, xả quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1105.

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người đang sanh mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, ý quyền sẽ sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt (pavatti), ý quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1106.

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ và người trong sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng hỷ, hỷ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng hỷ, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

1107.

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, hỷ quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng hỷ, hỷ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng hỷ, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

1108.

Xả quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu xả đang sanh mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt (pavatti) tương ưng xả, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng xả, tín quyền sẽ sanh và xả quyền cũng đang sanh.

1109.

Xả quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người xả đang sanh mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng xả, xả quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt (pavatti) tương ưng xả, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng đang sanh.

1110.

Tín quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, tín quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhân sanh ra mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng tín, tín quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền sẽ sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng tín, ý quyền sẽ sanh và tín quyền cũng đang sanh.

1111.

Trí quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, trí quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng trí, trí quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền sẽ sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng trí, ý quyền sẽ sanh và trí quyền cũng đang sanh.

1112.

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào…

1113.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn đang sanh, nhĩ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1114.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người đang sanh nơi cõi Sắc giới, nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người vô nhãn đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1115.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Dục giới kiếp chót đang sanh, người Sắc giới đang sanh và người mỗi đời sanh ra đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, người đang sanh, nhãn quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô nhãn đang sanh, nữ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1116.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Dục giới kiếp chót đang sanh, người Sắc giới đang sanh, người mỗi kiếp sanh ra đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch và người đang sanh, nhãn quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô nhãn đang sanh, nam quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1117.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền đang sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1118.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người xả hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch và người ấy đang sanh, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang sanh nơi cõi Dục giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1119.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch và người ấy đang sanh, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn đang sanh và người Vô sắc, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1120.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn Nhãn quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn đang sanh và người vô sắc, tín quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1121.

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn, người Dục giới vô nhãn đang sanh và người Vô sắc, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh.

1122.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người tục sinh mỗi kiếp đều thành nam rồi sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh, nữ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1123.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh, nam quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1124.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1125.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1126.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1127.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1128.

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh.

1129.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn rồi sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, nữ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang sanh, nam quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1130.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang sanh, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1131.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nữ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang sanh, người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1132.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nữ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1133.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1134.

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh.

1135.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1136.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nam quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang sanh, người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1137.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nam quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1138.

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót là nam đang sanh, nam quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng đang sanh.

1139.

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, người trong sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt (pavatti) với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt của tâm bình nhựt, hỷ quyền sẽ sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1140.

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, người trong sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt của tâm bình nhựt, xả quyền sẽ sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1141.

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt của tâm bình nhựt, ý quyền sẽ sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh.

1142.

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ và người trong sát-na sanh của tâm liên tiếp với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu hỷ ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ bình nhựt với những cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, xả quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

1143.

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, hỷ quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu hỷ ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành với những cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, ý quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang sanh.

1144.

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu xả ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, tín quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và xả quyền cũng đang sanh.

1145.

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu xả ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, ý quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng đang sanh.

1146.

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm chót, tín quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân (sahetuka) ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và trí quyền cũng sẽ sanh.

Hay là trí quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, trí quyền sẽ sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, trí quyền sẽ sanh và tín quyền cũng đang sanh.

1147.

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm chót, tín quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na diệt của tâm tất cả và trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, ý quyền sẽ sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và tín quyền cũng đang sanh.

1148.

Trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm chót, trí quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí hiện hành với những cõi ấy, trí quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na diệt của tâm tất cả và trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, ý quyền sẽ sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí hiện hành với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và trí quyền cũng đang sanh.

1149.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang tử sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nhĩ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn đang sanh và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nhĩ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang tử sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhĩ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1150.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang tử sanh lên cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người nào sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người đang sanh ấy, tỷ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang tử sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1151.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền chẳng phải sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người nào sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, những người ấy đang sanh, nữ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, những người ấy đang tử, nữ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1152.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền chẳng phải sẽ sanh.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người nào sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, những người ấy đang sanh, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người tục sinh luôn mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1153.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, mạng quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, mạng quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1154.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, hỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1155.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, xả quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1156.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, tín quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, tín quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1157.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền.. Ý quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, ý quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, ý quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1158.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền chẳng phải sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người nào sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, những người ấy đang sanh, nữ quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người đang sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nữ quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1159.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền chẳng phải sẽ sanh.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người sanh ra mỗi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người sanh ra mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1160.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, mạng quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1161.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, hỷ quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1162.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, xả quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1163.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người Vô tưởng đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, ý quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1164.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người sanh ra mỗi kiếp nào cũng đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền sẽ không sanh.

Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nữ sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người sanh ra mỗi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, người đang sanh ấy, nam quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người nào mỗi kiếp sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nam quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1165.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, mạng quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1166.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nữ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1167.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ nào sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang sanh ấy, xả quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, xả quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1168.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1169.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, nam quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, mạng quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1170.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, nam quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang sanh ấy, hỷ quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1171.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, nam quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang sanh ấy, xả quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, xả quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1172.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, nam quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1173.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người sát-na diệt của tâm bình nhựt (pavatti), mạng quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, mạng quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1174.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người sát-na diệt của tâm bình nhựt (pavatti), mạng quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, mạng quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1175.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người sát-na diệt của tâm bình nhựt, mạng quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, mạng quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1176.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả và người trong sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ và sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả và người trong sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1177.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn (samaṅgi) tâm chót tương ưng xả, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, tín quyền sẽ không sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ và người tề toàn tâm chót tương ưng xả, tín quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1178.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, ý quyền sẽ không sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả, ý quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1179.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ, xả quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, tín quyền sẽ không sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả và bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ, tín quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1180.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ, xả quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, ý quyền sẽ không sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ, ý quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1181.

Tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, tín quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là trí quyền sẽ không sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, trí quyền sẽ không sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, trí quyền sẽ không sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1182.

Tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, tín quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1183.

Trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, trí quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1184.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào... tóm tắt…

1185.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang sanh nơi cõi Dục giới, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nhĩ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, nhĩ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1186.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới và người đang tử nơi cõi Sắc giới, Vô sắc giới, và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người đang sanh nơi cõi Sắc giới, tỷ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người đang tử nơi cõi Sắc giới và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1187.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới và người đang tử nơi cõi Sắc giới, người Vô tưởng, bực Vô sắc và người tục sinh mỗi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là nữ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người đang sanh nơi cõi Sắc giới và người mỗi kiếp sanh ra cũng là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nữ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người đang tử nơi cõi Sắc giới, bậc Vô tưởng, Vô sắc và người mỗi kiếp sanh ra đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nữ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1188.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới và người tử nơi cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người mỗi kiếp nào khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy Nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người đang sanh nơi cõi Sắc giới và người mỗi kiếp nào khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nam quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người đang tử nơi cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người mỗi kiếp sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nam quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1189.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc với những người ấy cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót nương cõi Vô sắc với những người ấy cõi ấy, mạng quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1190.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn và người Vô tưởng, Vô sắc và người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1191.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn đang sanh và bậc Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, người Vô tưởng và người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, bậc Vô tưởng và người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1192.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn, người Dục giới vô nhãn đang sanh và người Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, tín quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1193.

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn, người Dục giới vô nhãn đang sanh và người Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, ý quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1194.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người Sắc giới, Vô sắc giới và người mỗi kiếp nào khi sanh ra đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là nữ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người mỗi đời, kiếp nào khi sanh ra đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nữ quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc Sắc giới và Vô sắc giới, người mỗi kiếp sanh ra đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nữ quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1195.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và người mỗi kiếp nào khi sanh ra đều là nữ luôn cho đến viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người mỗi kiếp sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh với những cõi ấy, nam quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và người mỗi kiếp nào khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nam quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1196.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch cõi Dục giới và bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, mạng quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới và người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1197.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh, và bậc Sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1198.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1199.

Tỷ Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và bậc Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tín quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1200.

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và bậc Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót hữu tỷ đang sanh, ý quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp trước nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1201.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ đang sanh, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và người mỗi kiếp nào khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người kiếp nào khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nam quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc Sắc giới và Vô sắc giới và người mỗi kiếp khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nam quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1202.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, mạng quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1203.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ đang sanh, và người Sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1204.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1205.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ đang sanh và bậc Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót là nữ đang sanh, tín quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1206.

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp trước nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1207.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nam đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót là nam đang sanh, mạng quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1208.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nam đang sanh, và người Sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người nam hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, bậc Vô tưởng, Vô sắc và người nam xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1209.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nam đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, bậc Vô tưởng và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1210.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nam đang sanh, bậc nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, tín quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1211.

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nam đang sanh, bậc nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1212.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt của tâm bình nhựt, mạng quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót và người trong sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người đang tử nơi cõi Vô tưởng với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, người trong sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người Vô tưởng đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót và người trong sát-na diệt của tâm kết tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người đang tử nơi cõi Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1213.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt của tâm bình nhựt, mạng quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót và người trong sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người đang tử nơi cõi Vô tưởng với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người đang sanh lên cõi Vô tưởng, xả quyền sẽ không sanh mà Mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót, sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người đang tử nơi cõi Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1214.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt của tâm bình nhựt (pavatti), mạng quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người đang tử nơi cõi Vô tưởng với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và người Vô tưởng đang sanh, tín quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1215.

Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và sát-na diệt của tâm bình nhựt, mạng quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và người Vô tưởng đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1216.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót bất tương ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả, sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ và sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả, sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1217.

Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền…Trí quyền, ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, ý quyền sẽ không sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bực tề toàn tâm chót tương ưng xả và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1218.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, tín quyền sẽ không sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bực tề toàn tâm chót tương ưng hỷ và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1219.

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, xả quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, ý quyền sẽ không sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bực tề toàn tâm chót tương ưng hỷ và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1220.

Tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tín quyền chẳng phải đang sanh mà tuệ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là trí quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, trí quyền sẽ không sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền sẽ không sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1121.

Tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tín quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1222.

Trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, trí quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh.

1223.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và nhĩ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1124.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà tỷ quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1125.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mỗi kiếp nào cũng thành nam rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà nữ quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1126.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mỗi kiếp nào cũng đều hiện bày là nữ rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1127.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, nhãn quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1128.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1129.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1230.

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, nhãn quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1231.

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mỗi đời kiếp nào cũng đều thành nam rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1232.

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mỗi đời kiếp nào khi tục sinh đều hiện bày là nữ rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1133.

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, tỷ quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1234.

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1135.

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc kiếp chót và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1236.

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc kiếp chót, tỷ quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1237.

Nữ quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc kiếp chót, người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mỗi đời kiếp nào đều hiện bày là nữ rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1238.

Nữ quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, nữ quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1239.

Nữ quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1240.

Nữ quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc kiếp chót và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1241.

Nữ quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng?Bậc kiếp chót, nữ quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1242.

Nam quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, nam quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1243.

Nam quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nam quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1244.

Nam quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc kiếp chót và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nam quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1245.

Nam quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, nam quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1246.

Nam quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, nam quyền từng sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1247.

Mạng quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót và người tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, mạng quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1248.

Mạng quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót và người tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, mạng quyền từng sanh mà xả quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1249.

Mạng quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, mạng quyền từng sanh mà tín quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1250.

Mạng quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, mạng quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1251.

Hỷ quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót và người tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền từng sanh mà xả quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1252.

Hỷ quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền.. Trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, hỷ quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1253.

Xả quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, xả quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1254.

Tín quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tín quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tín quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1255.

Trí quyền từng sanh với người nào, thì ý quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, trí quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, trí quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1256.

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào…

1257.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền từng sanh mà nhĩ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và nhĩ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1258.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và bậc Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà tỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1259.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, bậc Sắc giới và người mỗi đời kiếp nào khi sinh ra đều hiện bày nam cho đến khi viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà nữ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1260.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người Sắc giới và người mỗi đời kiếp nào khi sinh ra đều hiện bày nữ cho đến khi viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà nam quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1261.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền từng sanh mà mạng quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng, Vô sắc, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng từng sanh.

1262.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1263.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà xả quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng từng sanh.

1264.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền từng sanh mà tín quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, tín quyền sẽ sanh mà nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng từng sanh.

1265.

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng từng sanh.

1266.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi đời kiếp nào khi sinh ra đều hiện bày nam rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nữ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1267.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi đời kiếp nào cũng hiện bày thành nữ cho đến khi viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1268.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, tỷ quyền từng sanh mà mạng quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

1269.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

1270.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

1271.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, tỷ quyền từng sanh mà tín quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

1272.

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, tỷ quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng từng sanh.

1273.

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi đời kiếp nào khi sinh ra đều hiện bày nữ cho đến khi viên tịch, nữ quyền từng sanh mà nam quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1274.

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nữ quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng từng sanh.

1275.

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng từng sanh.

1276.

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng từng sanh.

1277.

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nữ quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng từng sanh.

1278.

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nữ quyền từng sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng từng sanh.

1279.

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nam quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh.

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nam quyền cũng từng sanh.

1280.

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nam quyền từng sanh mà hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng từng sanh.

1281.

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nam quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nam quyền cũng từng sanh.

1282.

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nam quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và nam quyền cũng từng sanh.

1283.

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nam quyền từng sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng từng sanh.

1284.

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tâm không gián đoạn với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh nơi cõi Tịnh cư, hỷ quyền sẽ sanh mà mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng từng sanh.

1285.

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh lên nơi cõi Tịnh cư, xả quyền sẽ sanh mà mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng từng sanh.

1286.

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót và người Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà tín quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh lên nơi cõi Tịnh cư, tín quyền sẽ sanh mà mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng từng sanh.

1287.

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót và người Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh lên nơi cõi Tịnh cư, ý quyền sẽ sanh mà mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng từng sanh.

1288.

Hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền từng sanh mà xả quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, xả quyền sẽ sanh mà hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng từng sanh.

1289.

Hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, hỷ quyền từng sanh mà tín quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh.

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, tín quyền sẽ sanh mà hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng từng sanh.

1290.

Hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, hỷ quyền từng sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, ý quyền sẽ sanh mà hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng từng sanh.

1291.

Xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, xả quyền từng sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, ý quyền sẽ sanh mà xả quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng từng sanh.

1292.

Tín quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tín quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, tín quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, ý quyền sẽ sanh mà tín quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và tín quyền cũng từng sanh.

1293.

Trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, trí quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, trí quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh.

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, ý quyền sẽ sanh mà trí quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và trí quyền cũng từng sanh.

1294.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

1295.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì tỷ quyền... Nữ quyền, nam quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

1296.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

1297.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

1298.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

1299.

Thiệt quyền... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, hỷ quyền, xả quyền, tín quyền, trí quyền không từng sanh với người nào, thì ý quyền sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì trí quyền không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

1300.

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào…

1301.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, nhĩ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

1302.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người Sắc giới, tỷ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

1303.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nữ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, người Sắc giới và người mỗi đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nương Tịnh cư, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nữ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

1304.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, người Sắc giới và người mỗi đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều hiện bày nữ luôn cho đến khi viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nam quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

1305.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng, Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, mạng quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư và người kiếp chót nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, mạng quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

1306.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn và người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

1307.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn và người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

1308.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và tín quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, tín quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

1309.

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, ý quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh.

1310.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh.

1311.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh.

1312.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, mạng quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh.

1313.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh.

1314.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh.

1315.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và tín quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, tín quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh.

1316.

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, ý quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh.

1317.

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh.

1318.

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền không từng sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nữ quyền không từng sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, mạng quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh.

1319.

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, nữ quyền không từng sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nữ quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh.

1320.

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền không từng sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ quyền không từng sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh.

1321.

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, ý quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh.

1322.

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, mạng quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng không từng sanh.

1323.

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, nam quyền không từng sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng không từng sanh.

1324.

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng không từng sanh.

1325.

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, ý quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng không từng sanh.

1326.

Mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh (uppajjissati)…

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh (uppajjittha)…

1327.

Mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

1328.

Hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, hỷ quyền không từng sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền không từng sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh.

1329.

Hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, hỷ quyền không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, ý quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh.

1330.

Xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, xả quyền không từng sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền không từng sanh và tín quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tín quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng không từng sanh.

1331.

Xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, xả quyền không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, ý quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng không từng sanh.

1332.

Tín quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, tín quyền không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, ý quyền chẳng phải sẽ sanh mà tín quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải sẽ sanh và tín quyền cũng không từng sanh.

1333.

Trí quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, trí quyền không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, ý quyền chẳng phải sẽ sanh mà trí quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải sẽ sanh và trí quyền cũng không từng sanh.

Dứt phần hành vi (pavattivāra)

---

 

PHẦN CHU TƯỜNG (PARIÑÑĀVĀRA)

1334.

Người nào đã chu tường nhãn quyền, thì người ấy đang chu tường nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đang chu tường nhĩ quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1335.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1336.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1337.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1338.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang làm rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1339.

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? Không phải.

1340.

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ hai đang tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đang trừ ưu quyền. Còn bực tề toàn đạo Bất lai đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đang trừ ưu quyền.

1341.

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? Không phải.

1342.

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Không phải.

1343.

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải.

1344.

Người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang tiến hóa tri cụ tri quyền, thì người ấy đang làm cho rõ thấu tri dị tri quyền phải chăng? Không phải.

1345.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà đang trừ ưu quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo thứ hai, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyền.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo thứ hai, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền.

1346.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang chu tường (parijānāti) nhãn quyền mà người ấy đang tiến hóa (bhāveti) tri dị tri quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo thứ hai, còn người ngoài ra đó, chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo thứ hai, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền.

1347.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1348.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người làm cho rõ thấu quả chí thượng, người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo chí thượng và La-hán quả rồi, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo chí thượng và La-hán quả rồi, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền.

1349.

Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đang tiến hóa tri dị tri quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo thứ hai rồi, còn người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền mà đang trừ ưu quyền. Nếu trừ ra bực tề toàn đạo thứ hai, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyền.

1350.

Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo thứ ba, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

1351.

Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người nào đang làm cho rõ thấu quả chí thượng, người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo Bất lai và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà người ấy đang trừ ưu quyền. Nếu trừ ra bực tề toàn đạo Bất lai và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyền.

1352.

Người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo thứ ba chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền mà đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo thứ tư, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đang tiến hóa tri dị tri quyền. Nếu trừ ra bực tề toàn đạo thứ tư, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền.

1353.

Người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Nếu trừ ra người thứ tám và La-hán quả, còn người ngoài ra đó mới chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang tiến hóa tri dị tri quyền. Nếu trừ người thứ tám và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền.

1354.

Người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Nếu trừ bực tề toàn đạo thứ ba và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo thứ ba chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. Nếu trừ ra bực tề toàn đạo thứ ba và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền.

1355.

Người nào từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy từng trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Người thứ hai đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải đã từng trừ nhãn quyền. Còn bậc La Hán đã từng trừ ưu quyền và cũng đã từng chu tường nhãn quyền.

1356.

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Người thứ sáu đang tiến hóa tri dị tri quyền đã chẳng phải đã chu tường nhãn quyền. Còn bậc La Hán đã tiến hóa tri dị tri quyền và cũng đã chu tường nhãn quyền.

1357.

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1358.

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền mà chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền và cũng đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào đã làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1359.

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ tư đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải đã từng trừ ưu quyền. Còn người thứ ba đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng đã từng trừ ưu quyền.

1360.

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Người thứ hai đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn chư La Hán đã từng trừ ưu quyền và cũng đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

1361.

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người thứ ba đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn chư La Hán đã từng trừ ưu quyền và cũng đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

1362.

Người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng?Người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn chư La Hán đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

1363.

Người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người thứ bảy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn chư La Hán đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

1364.

Người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người nào đã từng làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người nào sẽ làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

1365.

Người nào chẳng phải đã chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải đã từng trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền mà đã từng trừ ưu quyền. Còn người thứ sáu chẳng phải đã chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải đã trừ ưu quyền.

Hay là người nào chẳng phải đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đã chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1366.

Người nào chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải đã từng tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1367.

Người nào chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1368.

Người nào chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Người nào đang làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ấy chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đã từng chu tường nhãn quyền. Còn người thứ tám chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyền.

1369.

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tư không từng trừ ưu quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ hai không từng trừ ưu quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

1370.

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ hai hay người không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đã từng trừ ưu quyền. Còn người thứ sáu hay người không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng trừ ưu quyền.

1371.

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ ba... không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, mà đã từng trừ ưu quyền. Còn người thứ sáu mới không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng trừ ưu quyền.

1372.

Người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền (aññindrīya) mà từng tiến hóa tri dị tri quyền (anaññataññassāmītindrīya). Còn người thứ hai không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị tri quyền.

1373.

Người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ bảy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ hai mới không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng làm cho tiến hóa tri dị tri quyền.

1374.

Người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng làm cho tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Những người đang làm cho rõ thấu quả chí thượng, người ấy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền (aññatāvindrīya) mà đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ tám không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền.

1375.

Người nào sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ hai sẽ chu tường nhãn quyền mà chẳng phải sẽ trừ ưu quyền. Còn người thứ năm mới sẽ chu tường nhãn quyền và cũng sẽ trừ ưu quyền.

Hay là người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1376.

Người nào sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu sẽ chu tường nhãn quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. Còn phàm phu nào sẽ đắc đạo sẽ chu tường nhãn quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1377.

Người nào sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1378.

Người nào sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền. Còn người thứ bảy mới sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng sẽ chu tường nhãn quyền.

1379.

Người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tư sẽ trừ ưu quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. Còn phàm phu nào sẽ đắc đạo mới sẽ trừ ưu quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

1380.

Người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ hai sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải sẽ trừ ưu quyền. Còn người thứ năm sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng sẽ trừ ưu quyền.

1381.

Người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ ba sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải sẽ trừ ưu quyền. Còn người thứ năm sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng sẽ trừ ưu quyền.

1382.

Người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. Còn phàm phu nào sẽ đắc đạo mới sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dị tri quyền.

1383.

Người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người phàm phu nào sẽ đắc đạo mới sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dị tri quyền.

1384.

Người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền.

1385.

Người nào chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải sẽ trừ ưu quyền mà sẽ chu tường nhãn quyền. Còn người thứ ba mới chẳng phải sẽ trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền.

1386.

Người nào chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? Người thứ sáu chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà sẽ chu tường nhãn quyền. Còn người thứ ba mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền.

1387.

Người nào chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1388.

Người nào chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1389.

Người nào chẳng phải sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ tư chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà sẽ trừ ưu quyền. Còn người thứ năm mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ trừ ưu quyền.

1390.

Người nào chẳng phải sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải sẽ trừ ưu quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ ba mới chẳng phải sẽ trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

1391.

Người nào chẳng phải sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người thứ ba mới chẳng phải sẽ trừ ưu quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng phải sẽ trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

1392.

Người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Người thứ sáu chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ ba mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

1393.

Người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người thứ bảy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền (anaññataññassāmītindrīya) mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền (aññātāvindrīya). Còn người thứ hai mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

1394.

Người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

1395.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Người thứ hai từng trừ ưu quyền mà chẳng phải đang chu tường nhãn quyền. Còn bậc tề toàn đạo chí thượng mới đã trừ ưu quyền và cũng đang chu tường nhãn quyền.

1396.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải đang chu tường nhãn quyền. Còn bậc tề toàn đạo chí thượng đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng đang chu tường nhãn quyền.

1397.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1398.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1399.

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải đang trừ ưu quyền. Còn bậc tề toàn đạo Bất lai đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng đang trừ ưu quyền.

1400.

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? Không phải.

1401.

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đã làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? Không phải.

1402.

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Không phải.

1403.

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Không phải.

1404.

Người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải.

1405.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy không từng trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà từng trừ ưu quyền. Còn người thứ sáu mới chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng không từng trừ ưu quyền.

Hay là người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1406.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ hai chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1407.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Chư La-hán quả chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ bảy mới chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng (aggamaggasamaṅgī) không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn người thứ bảy mới không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền.

1408.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Chư La-hán quả chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ tám mới chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn người thứ tám mới không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền.

1409.

Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn những người thứ hai mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

1410.

Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Chư La Hán chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn những người thứ bảy mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đang trừ ưu quyền. Còn người thứ bảy mới không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyền.

1411.

Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Chư La Hán chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ tám mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang trừ ưu quyền. Còn người thứ tám mới không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyền.

1412.

Người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Chư La Hán chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền mà đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ bảy mới chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đang tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ bảy mới không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền.

1413.

Người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Chư La Hán chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền mà đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ tám chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ bảy mới không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền.

1414.

Người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Chư La-hán quả chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ năm chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Ba hạng người tề toàn đạo chí thượng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ năm mới không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền.

1415.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1416.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1417.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1418.

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải đang chu tường nhãn quyền. Còn người tề toàn đạo chí thượng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng đang chu tường nhãn quyền.

1419.

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? Không phải.

1420.

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ sáu sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đang trừ ưu quyền. Còn người tề toàn đạo Bất lai sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đang trừ ưu quyền.

1421.

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? Không phải.

Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải đang trừ ưu quyền. Còn người tề toàn đạo Bất lai sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng đang trừ ưu quyền.

1422.

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ tám mới sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đang tiến hóa tri dị tri quyền.

1423.

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ tám sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng đang tiến hóa tri dị tri quyền.

1424.

Người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Người thứ năm sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn bực tề toàn đạo chí thượng và người thứ ba mới sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng đang tiến hóa tri dĩ tri quyền.

1425.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ năm chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà sẽ trừ ưu quyền. Còn người thứ tư mới chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ trừ ưu quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ trừ ưu quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn những người thứ tư mới chẳng phải sẽ trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền.

1426.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phàm phu nào sẽ đắc đạo mới chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ tám mới chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn người thứ tám mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền.

1427.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Người thứ bảy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn người thứ hai mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền.

1428.

Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người thứ bảy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ hai mới chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.

1429.

Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phàm phu nào sẽ đắc đạo đó, chẳng phải đang trừ ưu quyền mà sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. Còn những người thứ tám mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà đang trừ ưu quyền. Còn những người thứ tám mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyền.

1430.

Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Những người thứ sáu chẳng phải đang trừ ưu quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn những người thứ ba mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

1431.

Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người thứ bảy chẳng phải đang trừ ưu quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ hai mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi.

1432.

Người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Những người thứ sáu chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn những người thứ ba mới chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

1433.

Người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ bảy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ hai mới chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi.

1434.

Người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ năm chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ hai mới chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi.

1435.

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1436.

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1437.

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1438.

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Không phải.

1439.

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải chăng? Không phải.

1440.

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Những người thứ hai đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn quả Bất lai đã từng trừ ưu quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ sáu sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đã từng trừ ưu quyền. Còn quả Bất lai sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đã từng trừ ưu quyền.

1441.

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? La-hán quả đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ hai đã từng trừ ưu quyền và cũng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải chăng? Những người thứ sáu sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải đã từng trừ ưu quyền. Còn những người thứ hai sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng đã từng trừ ưu quyền.

1442.

Người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Những người thứ hai đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn những người thứ năm đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Những người thứ hai sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn những người thứ năm sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đã từng tiến hóa tri dị tri quyền.

1443.

Người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Chư La-hán quả đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Những người thứ hai sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn những người thứ sáu mới sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng đã từng tiến hóa tri dị tri quyền.

1444.

Người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Không phải.

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải.

1445.

Người nào không từng chu tường nhãn quyền thì người ấy sẽ không trừ ưu quyền phải chăng? Những người thứ năm, không từng chu tường nhãn quyền mà sẽ trừ ưu quyền; những người thứ ba không từng chu tường nhãn quyền và cũng sẽ không trừ ưu quyền.

Hay là người nào sẽ không trừ ưu quyền thì người ấy không từng chu tường nhãn quyền phải chăng? La-hán quả sẽ không trừ ưu quyền mà chẳng phải không từng chu tường nhãn quyền; những người thứ ba sẽ không trừ ưu quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyền.

1446.

Người nào không từng chu tường nhãn quyền thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hoá tri dị tri quyền phải chăng? Hạng phàm phu mà sẽ đắc đạo không từng chu tường nhãn quyền mà sẽ tiến hoá tri dị tri quyền; những người thứ tám không từng chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hoá tri dị tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hoá tri dị tri quyền thì người ấy không từng chu tường nhãn quyền phải chăng? La-hán quả sẽ không tiến hoá tri dị tri quyền mà chẳng phải không từng chu tường nhãn quyền; những người thứ tám chẳng phải sẽ tiến hoá tri dị tri quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyền.

1447.

Người nào không từng chu tường nhãn quyền thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hoá tri dĩ tri quyền phải chăng? Những người thứ bảy không từng chu tường nhãn quyền mà sẽ tiến hoá tri dĩ tri quyền; những người thứ hai không từng chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hoá tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng chu tường nhãn quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đã từng chu tường nhãn quyền. Còn những người thứ hai mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyền.

1448.

Người nào không từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ tám không từng chu tường nhãn quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới không từng chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng chu tường nhãn quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đã từng chu tường nhãn quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó, mới chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyền.

1449.

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phàm phu nào sẽ đắc đạo đó không từng trừ ưu quyền mà sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. Còn những người thứ sáu không từng trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng trừ ưu quyền phải chăng? Những người thứ ba chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà đã từng trừ ưu quyền. Còn những người thứ sáu chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và cũng không từng trừ ưu quyền.

1450.

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Những người thứ sáu không từng trừ ưu quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó không từng trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng trừ ưu quyền phải chăng? Những người thứ hai chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đã từng trừ ưu quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng trừ ưu quyền.

1451.

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ sáu chẳng phải từng trừ ưu quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới chẳng phải từng trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng trừ ưu quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đã từng trừ ưu quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng trừ ưu quyền.

1452.

Người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Những người thứ hai không từng tiến hóa tri dị tri quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới không từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Những người thứ hai chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị tri quyền.

1453.

Người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ hai không từng tiến hóa tri dị tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới không từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị tri quyền.

1454.

Người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ tám không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền.

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền.

 

Dứt quyển song phần thứ 10

---

Bình luận
| Mới nhất