VII. Tùy miên song

Phần VII trong bộ Song Đối - Abhidhamma.

BỘ THỨ SÁU
BỘ SONG ĐỐI(YAMAKA)
QUYỂN THƯỢNG
PHẦN VIII. TÙY MIÊN SONG
---
CẢO BẢN
Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt
Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

VII. TÙY MIÊN SONG.. 238

Phần Tùy Miên (Anusayavāra) 238

Phần Tự Y Tùy Miên (Sanusayavāra) 270

Phần Trừ Tùy Miên (Pajahanavāra) 298

Phần Đạt Trừ (Pariññavara) 329

Phần Đã Trừ (Pahinavara) 359

Phần Vẫn Sanh (Uppajjanavara) 387

Phần Giới (Dhatuvara) 387

TÙY MIÊN SONG

(Anusaya yamaka)

Thất tùy miên: Dục ái tùy miên (kāmarāgānusaya), phẫn nhuế tùy miên (paṭighānusaya), ngã mạn tùy miên (mānānusaya), tà kiến tùy miên (diṭṭhānusaya), hoài nghi tùy miên (vicikicchānusaya), hữu ái tùy miên (bhavarāgānusaya), vô minh tùy miên (avijjānusaya).

1221.
 • Dục ái tùy miên ngủ theo chỗ nào? Dục ái tùy miên ngủ theo chỗ này là nhị thọ trong Dục giới.
 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo chỗ nào? Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo nơi đây là khổ thọ.
 • Ngã mạn tùy miên ngủ theo chỗ nào? Ngã mạn tùy miên ngủ theo nơi đây là nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.
 • Tà kiến tùy miên ngủ theo chỗ nào? Tà kiến tùy miên ngủ theo nơi đây là pháp liên quan trong tất cả thân.
 • Hoài nghi tùy miên ngủ theo chỗ nào? Hoài nghi tùy miên ngủ theo chỗ này là pháp liên quan trong tất cả thân.
 • Hữu ái tùy miên ngủ theo chỗ nào? Hữu ái tùy miên ngủ theo chỗ này là trong Sắc giới và Vô sắc giới.
 • Vô minh tùy miên ngủ theo chỗ nào? Vô minh tùy miên ngủ theo nơi đây là pháp liên quan trong tất cả thân.

---

 

PHẦN TÙY MIÊN (Anusayavāra)

1222.
 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy. Còn ba hạng người, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, dục ái tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, dục ái tùy miên ngủ theo và tà kiến tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là tà kiến tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.           

 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, dục ái tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy. Còn phàm phu, dục ái tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, hữu ái tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo.

1223.
 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, ngã mạn tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo.

 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên không ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo với người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo.

1224.
 • Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, ngã mạn tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1225.
 • Tà kiến tùy miên ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Tà kiến tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và tà kiến tùy miên cũng ngủ theo.

1226.

Hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

1227.

Hữu ái tùy miên ngủ theo người nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1228.
 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo với người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn 3 bực người, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo.

1229.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy. Còn ba hạng người vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo.

1230.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Hai hạng người, vô minh tùy miên dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên cũng ngủ theo.

1231.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Hai hạng người vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên luôn hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

1232.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo người nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Hai hạng người vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên luôn hữu ái tùy miên cũng ngủ theo.

1233.
 • Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không phải (no).

Hay là phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không phải (no).

 • Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên không ngủ theo những cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới (kamadhātu), ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ trong Sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không phải (no).

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không phải (no).

 • Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ trong Sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo.

1234.
 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không phải.

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không phải.

 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Còn cõi Khổ thọ, hoài nghi tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo.

 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không phải (no).

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không phải.

 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi Khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo.

1235.
 • Ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới những cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo.

 • Ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong Dục giới cõi này, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này ngã mạn tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ cõi này, vô minh tùy miên ngủ theo mà ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, những cõi này vô minh tùy miên ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo.

1236.
 • Tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Tam thọ trong Dục giới, nơi cõi này tà kiến tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Còn Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này tà kiến tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1237.
 • Hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Tam thọ trong Dục giới, cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này hoài nghi tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1238.

Hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Tam thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo.

1239.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không phải (no).

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo với cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy.

1240.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo với cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi nầy, hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này, hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi ngày phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên và ngã mạn ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi này vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy.

1241.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi này hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi này phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi này vô minh tùy miên phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy.

1242.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ Dục giới, cõi này dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi này phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy, nhị thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Khổ thọ, cõi này vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy.

1243.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ cõi này vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy.

1244.
 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (no).

Hay là phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải (no).

 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai, nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người trong Sắc giới, Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Hai hạng người nhị thọ trong Dục giới với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người nhị thọ trong Dục giới, dục ái tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn phàm phu nhị thọ trong Dục giới với những cõi ấy, dục ái tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn phàm phu nhị thọ trong cõi Dục giới và những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

 • Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người khổ thọ, Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người nhị thọ trong Dục giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo.

1245.
 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải (no).

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải (no).

 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người khổ thọ, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn phàm phu khổ thọ với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người khổ thọ với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo.

 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo với người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải.

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (no).

 • Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi (āmantā).

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai nương Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo.

1246.
 • Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thì tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn phàm phu nhị thọ nương Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người nhị thọ trong Dục giới và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo.

 • Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người nhị thọ trong Dục giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn hạng người trong Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Còn người nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo.

1247.

Tà kiến tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thì hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thì tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1248.
 • Hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu tam thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn những người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người trong Sắc giới và Vô sắc giới, hữu ái tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn phàm phu ở cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, hữu ái tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

 • Hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn phàm phu Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo.

1249.

Hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người tam thọ trong Dục giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn những người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo.

1250.
 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người trong Sắc giới, Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới nhị thọ, ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người khổ thọ, hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (no).

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai tam thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người trong Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người nhị thọ trong Dục giới, vô minh tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người khổ thọ, vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy.

1251.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu ở cõi Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người khổ thọ, hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải (no).

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người khổ thọ, vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy.

1252.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có.

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới, hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có!

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Hai hạng người trong Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người khổ thọ, vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người khổ thọ, vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy.

1253.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc giới, hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo. Hai hạng người Sắc giới, Vô sắc giới và những cõi ấy, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo. Người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người dục ái nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy.

1254.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo. Hai hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy.

Dứt thuận tùng

---

1255.
 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi (āmantā)..

Hay là phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi (āmantā)..

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo với người ấy. Còn hai hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1256.
 • Phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người ấy. Còn La-hán, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy. Còn hai hạng người khác hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

 • Phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1257.
 • Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

 • Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1258.

Tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi...

1259.

Hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1260.

Hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1261.
 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người ấy. Còn La-hán, dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn hai hạng người khác, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1262.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy. Bực Bất lai, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người ấy. Còn La-hán thì hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1263.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy. Bậc Bất lai, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người ấy. Còn La-hán, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo...

1264.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1265.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.

1266.
 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong cõi Dục giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn Sắc giới, Vô sắc giới và cõi bất liên quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong Dục giới, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1267.
 • Phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Cõi Khổ thọ, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn nhị thọ Dục giới và cõi bất liên quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ nơi Dục giới và cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1268.
 • Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Cõi Khổ thọ, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, ngã mạn tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, ngã mạn tùy miên không ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1269.

Tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1270.
 • Hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Tam thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 1. 1271.

Hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Tam thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1272.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy miên với dục ái tùy miên không ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ nơi cõi Dục giới, hữu ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1273.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ Dục giới, hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1274.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

1275.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên không ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo...

1276.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1277.
 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ thọ, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. Còn hai hạng người với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ trong Dục giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng người luôn những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, dục ái tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. Còn hai hạng người với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng người luôn những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người trong Sắc giới và Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai và Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người Dục giới tam thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. Còn bậc La-hán với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ trong Dục giới, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. Còn bậc La-hán với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo bậc Bất lai tam thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, dục ái tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. Còn La-hán với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1278.
 • Phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ trong Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc La-hán với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ thọ, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. Còn La-hán với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu nhị thọ nơi Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. Còn hai hạng người với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người khổ thọ, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng người với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người Dục giới tam thọ và người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, Phẩn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ thọ, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai tam thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. Bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1279.
 • Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới hoài nghi tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người nơi Dục giới nhị thọ, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo La-hán với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người khổ thọ, ngã mạn tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1280.

Tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

1281.
 • Hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người tam thọ nơi Dục giới, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu tam thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người tam thọ nơi Dục giới và bậc Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1282.

Hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người tam thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1283.
 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ thọ, ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng người với những cõi ấy...

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người khổ thọ, hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người Sắc giới, Vô sắc giới, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng người với những cõi ấy...

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai cõi Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người tam thọ nơi Dục giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy...

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ thọ, hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo.

 • Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai tam thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy...

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1284.
 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người khổ thọ, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi cõi Dục giới, hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy...

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy...

 • Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên, Phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo La-hán với những cõi ấy...

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1285.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người khổ thọ, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên không ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên không ngủ theo mà dục ái tùy miên mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nơi Sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với tà kiến tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ và người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên cũng không ngủ theo.

1286.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng người khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới với những cõi ấy, hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy...

1287.

Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy.  Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo.

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Dứt phần tùy miên (anusaya vāra).

---

 

PHẦN TỰ Y TÙY MIÊN (Sanusayavāra)

1288.
 • Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai tự y (sānusaya) ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn ba hạng người tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên.

 • Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng người tự y dục ái tùy miên chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y dục ái tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn ba hạng người tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên.

1289.
 • Người nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn ba hạng người tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng người tự y phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y phẫn nhuế tùy miên cũng tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên mà chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn ba hạng người tự y vô minh tùy miên và cũng tự y phẫn nhuế tùy miên.

1290.
 • Người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người tự y ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1291.

Người nào tự y tà kiến tùy miên thì người ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên phải chăng?

1292.

Người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người tự y vô minh tùy miên mà chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên.

1293.

Người nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1294.
 • Người nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn ba bậc người tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai bậc người tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn ba hạng người tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

1295.
 • Người nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai bậc người tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn ba bậc người tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên.

1296.

Người nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1297.

Người nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Hai hạng người tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

1298.

Người nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên, mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai bậc người tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà chẳng phải tự y tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên.

1299.
 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên.

1301.
 • Cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên mà chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên và cũng tự y phẫn nhuế tùy miên.

1301.
 • Cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên và cũng tự y ngã mạn tùy miên.

1302.

Cõi nào tự y tà kiến tùy miên thì cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1303.

Cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1304.

Cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên.

1305.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên.

1306.
 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Tự y ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà những cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1307.
 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Tự y ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1308.
 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên phải chăng? Tự y ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên.

 • Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1309.

Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên. Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên.

1310.
 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai cõi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Ba bậc người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y dục ái tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai cõi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Ba hạng người khổ thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn ba hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên.

1311.
 • Người nào cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng?

Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu khổ thọ với những cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn người khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào tự y phẫn nhuến tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y phẫn nhuế tùy miên.

1312.
 • Người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba bậc người Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Bốn bậc người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Bốn hạng người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y ngã mạn tùy miên.

1313.

Người nào cõi nào tự y tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1314.
 • Người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba bực người nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên.

 • Người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên.

1315.

Người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Bốn hạng người nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên.

1316.
 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn ba hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên.

1317.
 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy, chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên; người khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên phẫn và nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Tự y ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên. Người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1318.

Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên...

1319.
 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Phàm phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Phàm phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1320.

Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Như người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên.

Dứt Thuận tùng (anuloma).

---

1321.
 • Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi tự y dục ái tùy miên mà tự y ngã mạn tùy miên. Còn bậc La-hán phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà còn tự y dục ái tùy miên. Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên.

 • Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng?Bực Bất lai phi tự y dục ái tùy miên mà tự y vô minh tùy miên. Còn bực La-hán phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1322.
 • Người nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà tự y ngã mạn tùy miên. Còn bậc La-hán phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi tự y phẫn nhuế mà tự y vô minh tùy miên. Còn bực La-hán phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1323.
 • Người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y ngã mạn tùy miên. Còn bực La-hán phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

 • Người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1324.

Người nào phi tự y tà kiến tùy miên thì người ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1325.

Người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Ba bậc người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y vô minh tùy miên. Còn bực La-hán phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1326.

Người nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1327.
 • Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà tự y ngã mạn tùy miên. Còn La-hán phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi tự y vô minh tùy miên. Còn La-hán phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1328.
 • Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai bực người phi tự y hoài nghi tùy miên mà chẳng phải phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi tự y ngã mạn tùy miên. Còn bực La-hán phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1329.

Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi tự y ngã mạn tùy miên. Còn La-hán phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên...

1330.

Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1331.

Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1332.
 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y dục ái tùy miên mà chẳng phải phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi tự y dục ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên.

 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà chẳng phải phi tự y ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi tự y hữu ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi tự y dục ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên.

 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1333.
 • Cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1334.
 • Cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1335.

Cõi nào phi tự y tà kiến tùy miên thì cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1336.
 • Cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên.

 • Cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1337.

Cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1338.
 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y ngã mạn tùy miên mà cũng phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thời cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thời cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1339.
 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi thùy miên, thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1340.

Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi...

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi…

1341.

Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên...

1342.

Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1343.
 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. Hai hạng người và những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc Bất Lai nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, mà người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. Còn bậc La-hán và tất cả cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. Hai hạng người với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Hai hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Người khổ thọ, người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. Còn hai bực người với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Ba bậc người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc Bất lai và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục giới tam thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. Còn bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính người đó và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1344.
 • Người nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người đó và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy, tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người đó và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. Cả hai hạng người với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ, người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Cả hai hạng người với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Ba bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc Bất lai nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục giới tam thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. Còn bực La-hán với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính người đó và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1345.
 • Người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và phi tự y hoài nghi tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Bốn hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Bốn hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính người đó và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1346.

Người nào cõi nào phi tự y tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1347.
 • Người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Ba bậc người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục giới tam thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y hoài nghi tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1348.

Người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Bốn hạng người Dục giới tam thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính người đó và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1349.
 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y hoài nghi tùy miên. Hai bực người với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Chính người Sắc giới, Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Hai bực người với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc Bất lai nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục giới tam thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Ba bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy, tự y vô minh tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1350.
 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên. Chính người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1351.

Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Chính người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên...

1352.
 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1353.

Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chỉ là bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Dứt phần tự y (tùy miên) (sānusayavāra)

---

 

PHẦN TRỪ TÙY MIÊN (Pajahanavāra)

1354.
 • Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thời người ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

Hay là người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

 • Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

1355.
 • Người nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

Hay là người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

 • Người nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

1356.
 • Người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

 • Người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1357.

Người nào đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1358.

Người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1359.

Người nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1360.
 • Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

Hay là người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

 • Người nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

1361.
 • Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

 • Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên.

1362.

Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Đang trừ tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chỉ trừ phần đồng...

1363.

Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên.

1364.

Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng?

Đang trừ ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên.

1365.
 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng đang trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Khổ thọ, Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên mà những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không Phải.

 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đang vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Khổ thọ, Sắc giới và Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên và cũng đang trừ dục ái tùy miên.

1366.
 • Cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ, Sắc giới và Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên và cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ, Sắc giới và Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy miên và cũng đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

1367.
 • Cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang trừ ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng đang trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy miên mà chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên và cũng đang trừ ngã mạn tùy miên.

1368.

Cõi nào đang trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1369.
 • Cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ đang trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1370.

Cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. Cõi Dục giới tam thọ đang trừ vô minh tùy miên mà chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên và cũng đang trừ hữu ái tùy miên.

1371.
 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ đang trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

1372.
 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Chỉ đang trừ ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1373.

Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên...

1374.
 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

 • Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên.

1375.

Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên.

1376.
 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

Hay là người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Tám người khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Người nhị thọ trong Dục giới với cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên chỉ trừ phần đồng.

 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

1377.
 • Người nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

Tám hạng người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính người khổ thọ với cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên và đang trừ phẫn nhuế tùy miên trong phần đồng.

 • Người nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng.

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

1378.
 • Người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Tám hạng người khổ thọ và cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới đó, người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên và đang trừ ngã mạn tùy miên trong phần đồng.

 • Người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới luôn những cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng đang trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người nhị thọ với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên và cũng đang trừ ngã mạn tùy miên.

1379.

Người nào cõi nào đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1380.

Người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Tám hạng người Dục giới tam thọ với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chỉ trừ hữu ái tùy miên phần đồng.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải...

1381.

Người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới tam thọ với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên và cũng đang trừ hữu ái tùy miên.

1382.
 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế phải chăng? Tám hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, chỉ trừ dục ái tùy miên trong phần đồng mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên và chỉ trừ phẫn nhuế tùy miên trong phần đồng nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

1383.
 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Tám hạng người Sắc giới, Vô sắc giới luôn những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, chỉ trừ ngã mạn tùy miên trong phần đồng. Người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên và đang trừ dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên trong phần đồng mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên và đang trừ phẫn nhuế tùy miên trong phần đồng mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

1384.

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Tám hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, tà kiến tùy miên và đang trừ ngã mạn tùy miên trong phần đồng mà những người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, tà kiến tùy miên và trừ dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, tà kiến tùy miên và đang trừ phẫn nhuế tùy miên trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên...

1385.

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên.

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ây đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến và vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên mà những người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, vô minh tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

1386.

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Người nhị thọ cõi Dục giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

1387.
 • Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn trừ hai hạng người tề toàn đạo, ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Còn trừ hai hạng người tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Còn trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ vô minh tùy miên. Còn trừ hai hạng người tề toàn đạo, những người ngoài ra chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Còn trừ hai hạng người tề toàn đạo những người ngoài ra chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

1388.
 • Người nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn trừ hai hạng tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn trừ hai hạng người tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn trừ người thứ tám và bậc tề toàn đạo Bất lai, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn trừ người tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ vô minh tùy miên. Còn trừ hai hạng tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn trừ hai hạng tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

1389.
 • Người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn trừ người thứ tám và bậc tề toàn đạo chí thượng, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn người thứ tám và bậc tề toàn đạo chí thượng, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1390.

Người nào chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1391.

Người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ ra bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, mới chẳng phải trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Người thứ tám chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ ra bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

1392.

Người nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1393.
 • Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn trừ hai bực tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn trừ hai bậc tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ ra bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ ra bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ ra hai bực tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, mới chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

1394.
 • Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Còn bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn các hạng mà ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1395.

Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng phải chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên...

1396.

Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy đang trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

1397.

Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, Hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy đang trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên.

1398.
 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, thì cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1399.
 • Cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Còn Dục giới nhị thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ vô minh tùy miên. Còn bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1400.
 • Cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1401.

Cõi nào chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1402.
 • Cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1403.

Cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. Cõi Dục giới tam thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1404.
 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1405.
 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1406.

Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1407.
 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên.

 • Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1408.

Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1409.
 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ ra bậc tề toàn đạo Bất lai, tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Trừ ra bậc tề toàn đạo Bất lai, những người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ, người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Trừ ra hai bậc người tề toàn đạo, những người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ nơi Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, với tất cả cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Trừ người thứ tám và bậc tề toàn đạo Bất lai, tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới luôn bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Nếu trừ người thứ tám và bậc tề toàn đạo Bất lai, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ hữu ái tùy miên. Chỉ người Dục giới tam thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, với tất cả cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Chỉ người khổ thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới luôn bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, với tất cả cõi ấy, cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Chỉ người khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới luôn bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra với tất cả cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên.

1410.
 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai, người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ, Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Người Dục giới tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Chỉ người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới luôn bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Chỉ người Dục giới nhị thọ, Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

1411.
 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Chỉ người khổ thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Chỉ người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng, còn tất cả còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1412.

Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1413.
 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Chỉ người Dục giới tam thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

1414.

Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1415.
 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Chỉ người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên với dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên với dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Người Dục giới tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên với dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên với dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

1416.
 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ, người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai, người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra với tất cả cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Chí Thương, người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra dó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên.

1417.

Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai, người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ, người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên...

1418.
 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Như người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai, người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

 • Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

1419.

Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên.

Dứt phần trừ tùy miên.

---

 

PHẦN ĐẠT TRỪ (PARIÑÑAVARA)

1420.
 • Người nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ phần tương đồng.

Hay là người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

 • Người nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

1421.
 • Người nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

 • Người nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

1422.
 • Người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

 • Người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1423.

Người nào đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ấy đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1424.

Người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

1425.

Người nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1426.
 • Người nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

 • Người nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

1427.
 • Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

 • Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ ngã mạn tùy miên.

1428.

Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên thì người ấy đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Đạt trừ tà kiến tùy miên. Còn dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên đạt trừ trong phần đồng...

1429.

Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Đạt trừ ngã mạn tùy miên.

1430.

Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Chỉ đạt trừ ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên.

1431.
 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng có đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy, không có đạt trừ dục ái tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng có đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy, không có đạt trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên và cũng có đạt trừ dục ái tùy miên.

1432.
 • Cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên và cũng có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

1433.
 • Cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng có đạt trừ ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng có đạt trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên và cũng có đạt trừ ngã mạn tùy miên.

1434.

Cõi nào có đạt trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1435.
 • Cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng có đạt trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1436.

Cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ hữu ái tùy miên. Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên và cũng có đạt trừ hữu ái tùy miên.

1437.
 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ ngã mạn tùy miên, dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên.

1438.
 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới có đạt trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1439.

Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên...

1440.
 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đạt trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1441.

Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên.

1442.
 • Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không có.

 • Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy, không có đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên có đạt trừ trong phần đồng.

 • Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không phải.

1443.
 • Người nào cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy, không đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên đạt trừ trong phần đồng.

 • Người nào cõi nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

1444.
 • Người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Người thứ tám khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đạt trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng.

 • Người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng đạt trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên và cũng đạt trừ ngã mạn tùy miên.

1445.

Người nào cõi nào đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1446.
 • Người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải.

1447.

Người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người Dục giới tam thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên và cũng đạt trừ hữu ái tùy miên.

1448.
 • Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải.

 • Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Người thứ tám và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có (natthi).

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải (no).

 • Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có (natthi).

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải (no).

1449.
 • Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có (natthi).

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên... phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ đạt trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ đạt trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

 

 • Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên, thì người ấy cõi ấy đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

1450.

Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên, tà kiến tùy miên mà ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy, không đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy, không đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên...

1451.
 • Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Đạt trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy, không đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

1452.

Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

Dứt thuận tùng (anuloma).

---

1453.
 • Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ dục ái tùy miên mà đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn trừ ra hai hạng người tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên. Còn trừ hai bậc tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ dục ái tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn trừ bực tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ dục ái tùy miên mà đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.`

1454.
 • Người nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Người thứ tám phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên mà đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn trừ ra hai bậc tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

1455.
 • Người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1456.

Người nào phi đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1457.

Người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ vô minh tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

1458.

Người nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1459.
 • Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bực tề toàn đạo còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai hạng tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

1460.
 • Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bực tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bực tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1461.

Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy. Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bực tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên.

1462.

Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đạt trừ tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

1463.

Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên, thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Tám hạng người phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên mà đạt trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ ba bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên.

---

1464.
 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy, đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1465.
 • Cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1466.
 • Cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1467.

Cõi nào phi đạt trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1468.
 • Cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

 • Cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1469.

Cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1470.
 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên, dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1471.
 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1472.

Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1473.
 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

 • Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1474.

Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1475.
 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc người tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai, người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ ra bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới, vị bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả hạng người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả hạng người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. Trừ hai hạng tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả hạng người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.

1476.
 • Người nào cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người Khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc người tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới tam thọ và vị Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên.

1477.
 • Người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, nơi Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1478.

Người nào cõi nào phi đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1479.
 • Người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

1480.

Người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1481.
 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra đó, những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ và người người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 1. 1482.
 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ, người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1483.

Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên...

1484.
 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

1485.

Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên và cũng đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn các hạng ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên.

Dứt phần đạt trừ (pariññavara).

---

 

PHẦN ĐÃ TRỪ (PAHINAVARA)

1486.
 • Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai đã trừ dục ái tùy miên mà chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn La-hán đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên. Còn hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai đã trừ dục ái tùy miên mà chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Còn bậc La Hàn đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1487.

 • Người nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bậc Bất Lai đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn bậc La-hán đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi!

 • Người nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi!

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bậc Bất Lai đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Còn bậc La-hán đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi!

1488.

 • Người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tùy miên… hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi!

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn với bậc La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi!

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi!

 1.  

Người nào đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi!

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1490.

Người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Ba hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Còn bậc La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi!

1491.

 • Người nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi!
 • Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi!

1492.

 • Người nào dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên được đoạn trừ thì người ấy ngã mạn tùy miên phải chăng? Bậc Bất Lai, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên được đoạn trừ mà chẳng phải với vị ấy ngã mạn tùy miên được đoạn trừ. Còn bậc La-hán, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên được đoạn trừ và ngã mạn tùy miên cũng được đoạn trừ.

Hay là người nào ngã mạn tùy miên được đoạn trừ thì người ấy dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi!

 • Người nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Còn La-hán đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1493.
 • Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

 • Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1494.

Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên thì người ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên mà chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên...

1495.

Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1496.

Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1497.
 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

Hay là cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới này đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Dục giới nhị thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên.

1498.
 • Cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

Hay là cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Cõi khổ thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Cõi khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

 1. 1499.
 • Cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Cõi khổ thọ đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn cõi Dục giới nhị thọ và trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Trong cõi Dục giới nhị thọ đã trừ ngã mạn tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Cõi khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên mà ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn cõi Dục giới nhị thọ trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên.

1500.

Cõi nào đã trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1501.
 • Cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Trong cõi Dục giới tam thọ đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1502.

Cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Trong Dục giới tam thọ đã trừ vô minh tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên.

1503.
 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Dục giới nhị thọ đã trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Cõi khổ thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Cõi khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

1504.
 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong khổ thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đã trừ ngã mạn tùy miên còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Cõi khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

1505.

Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong cõi Dục giới nhị thọ đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Cõi khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ...

1506.
 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã có trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn Cõi khổ thọ chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1507.

Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Cõi Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ đã có trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã có trừ hay không có trừ...

---

1508.
 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

Hay là người nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn bậc La-hán nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên.

Hay là người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Hai bực người khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên. Như hai hạng người khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên. Như hai hạng người khổ thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Còn La-hán nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực La-hán khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên.

1509.
 • Người nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ.

Hay là người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Người nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Người nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Bậc La-hán khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn nhuếTùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Dục giới nhị thọ và nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

1510.
 • Người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Như bậc La-hán khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Bậc người nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? La-hán khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên.

1511.

Người nào cõi nào đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1512.
 • Người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Ba bậc người Dục giới tam thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính hạng người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ hữu ái tùy miên. Như bực La-hán nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Bậc La-hán Dục giới tam thọ và nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên.

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1513.

Người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Bực La-hán nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà chẳng nên nói đã trừ hay không trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên.

1514.
 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

yaHh     Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Hai hạng người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ.

1515.
 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai bậc người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc Bất lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ.

1516.

Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên phải chăng? Hai hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc Bất lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và tà kiến tùy miên, mà người ấy cõi ấy, chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên,và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ.

1517.
 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Đã trừ ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

 • Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

1518.

Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ.

Dứt thuận tùng

---

1519.
 • Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên. Ba hạng người phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng người phi đã trừ dục ái tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ dục ái tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên. Ba hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên.

1520.
 • Người nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn ba bậc người phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? 2 bực người phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

1521.
 • Người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba bực người phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1522.

Người nào phi đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1533.

Người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba bực người phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

1524.

Người nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1525.
 • Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn 3 bực người phi đã trừ ngã mạn tùy miên và phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai bực người phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba bậc người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên.

1526.
 • Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng người phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn ba hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên.

1527.

Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1528.

Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên...Vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên.

1529.

Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên, mà đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên.

1530.
 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay phi đã trừ.

Hay là cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Trong Cõi khổ thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên.

 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Trong Cõi khổ thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên.

1531.
 • Cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

Hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong Cõi khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

1532.
 • Cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Cõi khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên.

 • Cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên mà ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên.

1533.

Cõi nào phi đã trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1534.
 • Cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Trong cõi Dục giới tam thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên.

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

1535.

Cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Trong Dục giới tam thọ phi đã trừ vô minh tùy miên mà hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên.

1536.
 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

1537.
 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

1538.

Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Cõi khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ...

1539.
 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Phi đạt trừ ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

1540.

Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

1541.
 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên. Ba bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấyđã trừ dục ái tùy miên. Ba hạng người khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên.

1542.
 • Người nào cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phàm phu Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên.

1543.
 • Người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ và với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, còn ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ, bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bốn bực người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên, còn hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bốn hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên.

1544.

Người nào cõi nào phi đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi...

1545.
 • Người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ hoài nghi tùy miên. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ, bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên.

1546.

Người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bốn hạng người Dục giới tam thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên.

1547.
 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

1548.
 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

1549.

Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ...

1550.
 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba bậc người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ.

 • Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ dục ái tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Hai bực người nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

1551.

Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có.

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ dục ái tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Hai hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Phàm phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ.

Dứt phần đã trừ (pahinavara).

---

 

PHẦN VẪN SANH (UPPAJJANAVARA)

1552.
 • Dục ái tùy miên có thể sanh đến người nào thì phẫn nhuế tùy miên có thể sanh đến người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là phẫn nhuế tùy miên có thể sanh đến người nào thì dục ái tùy miên có thể sanh đến người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên có thể sanh đến người nào thì ngã mạn tùy miên có thể sanh đến người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ngã mạn tùy miên có thể sanh đến người nào thì dục ái tùy miên có thể sanh đến người ấy phải chăng? Bực Bất lai, ngã mạn tùy miên có thể sanh đến mà dục ái tùy miên không thể sanh đến người ấy; còn ba hạng người, ngã mạn tùy miên có thể sanh đến và dục ái tùy miên cũng có thể sanh đến. Nên sắp ra rộng..

1553.
 • Dục ái tùy miên không thể sanh đến người nào thì phẫn nhuế tùy miên không thể sanh đến người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là phẫn nhuế tùy miên không thể sanh đến người nào thì dục ái tùy miên không thể sanh đến người ấy phải chăng? Phải rồi.

 • Dục ái tùy miên không thể sanh đến người nào thì ngã mạn tùy miên không thể sanh đến người ấy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên không thể sanh đến, mà ngã mạn tùy miên chẳng phải không sanh đến. Còn bậc La-hán, dục ái tùy miên không thể sanh đến và ngã mạn tùy miên cũng không sanh đến.

Hay là ngã mạn tùy miên không thể sanh đến người nào thì thời dục ái tùy miên chẳng sanh đến người ấy phải chăng? Phải rồi. Nên sắp ra cho rộng..

Dứt phần vẫn sanh (uppajjanavara).

---

 

PHẦN GIỚI (DHATUVARA)

1554.
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh lại cõi Dục giới tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
1555.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh lại cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
1556.
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới,phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
1557.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Dục giới, phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
1558.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
1559.
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới, cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
1560.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới, cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới, cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
1561.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
1562.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu?
1563.
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ, còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên đang diệt không có.
 • Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
1564.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo cả bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
1565.
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh lại cõi Sắc giới thì không có. Còn sanh xuống thấp nơi cõi Dục giới đều có đủ cả 7 tùy miên ngủ theo. tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì không có; Sanh xuống thấp nơi cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
1566.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Dục giới, thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Sắc giới, có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới, có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới, có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới, có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo đủ bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
1567.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.

1568.

 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
1569.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
1570.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
1571.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì không có ; sanh xuống thấp nơi Cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới không có, còn sanh Thấp xuống đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.
 • Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo cả bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có.

Dứt phần giới (dhatuvara).

Trọn đủ thất thùy miên

---

Hồi hướng phước đến Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhất là các vị Chư thiên có oai lực hộ trì tạng Diệu pháp đặng thạnh hành.

 

Bình luận
| Mới nhất