VI. Hành song

Phần VI trong bộ Song Đối - Abhidhamma.

BỘ THỨ SÁU
BỘ SONG ĐỐI(YAMAKA)
QUYỂN THƯỢNG
PHẦN VI. HÀNH SONG
---
CẢO BẢN
Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt
Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

HÀNH SONG.. 201

Phần Định Danh (Paññattivara) 201

Phần Xiển Thuật (Uddeasavāra) 201

Phần Xiển Minh (Niddesavāra) 202

Phần Bình Nhựt (Pavattivara) 204

Phần Sanh (Uppadavāra) 204

Phần Diệt (Nirodhavāra) 218

Phần Sanh Diệt (Uppādanirodhavāra) 230

Phần Đạt Tri (Patinnivara) 237

HÀNH SONG

(Saṅkhārayamaka)

 

PHẦN ĐỊNH DANH (PAÑÑATTIVARA)

1023.
 • Tam hành như là: Thân hành (kāyasaṅkhāra), khẩu hành (vacīsaṅkhāra) và tâm hành (cittasaṅkhāra).
 • Thở ra (ansāsa) và thở vô (passāsa) là thân hành.
 • Tầm (vitakka) và tứ (vicāra) là khẩu hành.
 • Tưởng (saññā) và thọ (vedanā) là tâm hành. Tất cả pháp tương ưng tâm trừ tầm, tứ ra cũng là tâm hành.

 

Phần Xiển Thuật (Uddeasavāra)

1024.
 • Thân là thân hành phải chăng? Thân hành là thân phải chăng?
 • Khẩu là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành là khẩu phải chăng?
 • Tâm là tâm hành phải chăng? Tâm hành là tâm phải chăng?
1025.
 • Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi thân hành, phi thân phải chăng?
 • Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi khẩu hành, phi khẩu phải chăng?
 • Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi tâm phải chăng?
1026.
 • Thân là thân hành phải chăng? Hành là khẩu hành phải chăng?
 • Thân là thân hành phải chăng? Hành là tâm hành phải chăng?
 • Khẩu là khẩu hành phải chăng? Hành là thân hành phải chăng?
 • Khẩu là khẩu hành phải chăng? Hành là tâm hành phải chăng?
 • Tâm là tâm hành phải chăng? Hành là thân hành phải chăng?
 • Tâm là tâm hành phải chăng? Hành là khẩu hành phải chăng?
1027.
 • Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi hành, phi khẩu hành phải chăng?
 • Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi hành, phi tâm hành phải chăng?
 • Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi hành, phi thân hành phải chăng?
 • Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi hành, phi tâm hành phải chăng?
 • Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi hành, phi thân hành phải chăng?
 • Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi hành, phi khẩu hành phải chăng?
1028.
 • Thân hành là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành là thân hành phải chăng?
 • Thân hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành là thân hành phải chăng?
 • Khẩu hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành là khẩu hành phải chăng?
1029.
 • Phi thân hành, phi khẩu hành phải chăng? Phi khẩu hành, phi thân hành phải chăng?
 • Phi thân hành, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi thân hành phải chăng?
 • Phi khẩu hành, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi khẩu hành phải chăng?

---

 

Phần Xiển Minh (Niddesavāra)

1030.
 • Thân là thân hành phải chăng? Không phải (no).

Thân hành là thân phải chăng? Không phải (no).

 • Khẩu là khẩu hành phải chăng? Không phải (no).

Khẩu hành là khẩu phải chăng? Không phải (no).

 • Tâm là tâm hành phải chăng? Không phải (no).

Tâm hành là tâm phải chăng? Không phải (no).

1031.
 • Phi thân, phi thân hành phải chăng?

Thân hành phi thân mà gọi thân hành. Còn trừ ra thân và thân hành, ngoài ra đó, là phi thân và phi thân hành.

 • Phi thân hành, phi thân phải chăng?

Thân chẳng phải thân hành mà gọi là thân. Còn trừ thân và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, gọi là phi thân và phi thân hành.

 • Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng?

Khẩu hành là phi khẩu mà còn gọi là khẩu hành. Còn trừ khẩu và khẩu hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi khẩu và phi khẩu hành.

 • Phi khẩu hành, phi khẩu phải chăng?

Khẩu chẳng phải khẩu hành mà gọi là khẩu. Còn trừ khẩu và khẩu hành ra rồi, ngoài ra đó, mới chẳng phải là khẩu và cũng chẳng phải là khẩu hành.

 • Phi tâm, phi tâm hành phải chăng?

Tâm hành không gọi là tâm mà gọi là tâm hành. Còn trừ tâm và tâm hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm và phi tâm hành.

 • Phi tâm hành, phi tâm phải chăng?

Tâm chẳng phải tâm hành mà gọi là tâm. Còn trừ tâm và tâm hành ra rồi, ngoài ra đó, mới chẳng là tâm và cũng chẳng phải tâm hành.

 

 

Phần Câu Lọc Căn Luân

1032.
 • Thân là thân hành phải chăng? Không phải.
 • Hành là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành gọi hành cũng phải, gọi khẩu hành cũng phải. Còn hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi là hành mà không gọi khẩu hành.
 • Thân là thân hành phải chăng? Không phải (no).
 • Hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành gọi hành cũng phải, gọi tâm hành cũng phải. Còn hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi hành mà không gọi là tâm hành.
 • Khẩu là khẩu hành phải chăng? Không phải.
 • Hành là thân hành phải chăng? Thân hành gọi hành cũng phải, gọi thân hành cũng phải. Còn những hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi hành mà không gọi là thân hành.
 • Khẩu gọi khẩu hành phải chăng? Không phải.
 • Hành gọi tâm hành phải chăng? Tâm hành gọi hành cũng phải, gọi tâm hành cũng phải. Còn hành mà ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là tâm hành.
 • Tâm gọi tâm hành phải chăng? Không phải (no).
 • Hành gọi thân hành phải chăng? Thân hành gọi hành cũng phải, gọi thân hành cũng phải. Còn những hành mà ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là thân hành.
 • Tâm gọi tâm hành phải chăng? Không phải (no).
 • Hành gọi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành gọi hành cũng phải, gọi khẩu hành cũng phải. Còn hành ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là khẩu hành.
1033.
 • Phi thân, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là thân mà chỉ gọi thân hành. Còn trừ thân và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân và phi thân hành.
 • Phi hành, phi khẩu hành phải chăng? Phải rồi.
 • Phi thân, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là thân mà chỉ gọi thân hành. Còn trừ thân và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, mới không gọi là thân và cũng không gọi là thân hành.
 • Phi hành, phi tâm hành phải chăng? Phải rồi.
 • Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành chẳng phải khẩu mà còn gọi khẩu hành. Còn trừ khẩu và khẩu hành, ngoài ra đó, gọi phi khẩu và phi khẩu hành.
 • Phi hành, phi thân hành phải chăng? Phải rồi.
 • Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là khẩu mà gọi là khẩu hành. Còn trừ khẩu và khẩu hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi khẩu và phi khẩu hành.
 • Phi hành, phi tâm hành phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là tâm, chỉ gọi tâm hành. Còn trừ ra tâm và tâm hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm và phi tâm hành.
 • Phi hành, phi khẩu hành phải chăng? Phải rồi.

 

 

Phần Thuần Hành (Suddhasaṅkhāravāra)

1034.
 • Thân hành là khẩu hành phải chăng? Không phải.

Khẩu hành là thân hành phải chăng? Không phải.

 • Thân hành là tâm hành phải chăng? Không phải.

Tâm hành là thân hành phải chăng? Không phải.

 • Khẩu hành là tâm hành phải chăng? Không phải.

Tâm hành là khẩu hành phải chăng? Không phải.

1035.
 • Phi thân, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là thân hành mà chỉ gọi khẩu hành. Còn trừ thân hành và khẩu hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân hành và phi khẩu hành.

Phi khẩu hành, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là khẩu hành mà chỉ gọi thân hành. Còn trừ khẩu hành và thân hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi khẩu hành và phi thân hành.

 • Phi thân hành, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là thân hành mà chỉ gọi là tâm hành. Trừ thân hành và tâm hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân hành và phi tâm hành.

Phi tâm hành, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là tâm hành mà chỉ gọi thân hành. Còn trừ tâm hành và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm hành và phi thân hành.

 • Phi khẩu hành, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là khẩu hành mà chỉ gọi tâm hành. Còn trừ khẩu hành và tâm hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi khẩu hành và phi tâm hành.

Phi tâm hành, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là tâm hành mà chỉ gọi khẩu hành. Còn trừ ra tâm hành và khẩu hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm hành và phi khẩu hành.

---

 

PHẦN BÌNH NHỰT (PAVATTIVARA)

Phần Sanh (Uppadavāra)

1036.

Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải chăng? Khi thở ra, vô phát sanh trừ tầm, tứ, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn bậc nhập sơ thiền, khi phát sanh hơi thở ra vô của người Dục giới, thân hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

Hay là khẩu hành đang sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, khẩu hành đang sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh thở ra vô của người Dục giới nhập sơ thiền, khẩu hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh.

1037.

Thân hành đang sanh cho người nào, thời tâm hành đang sanh cho người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành đang sanh cho người nào, thì thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, tâm hành đang sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn khi phát sanh hơi thở ra vô của người ấy, tâm hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh.

1038.

Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành đang sanh với người nào, thì khẩu hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm trừ ra tầm, tứ, tâm hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tầm, tứ của người ấy, tâm hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

1039.

Thân hành đang sanh với cõi nào, thì khẩu hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi nhị thiền, tam thiền, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền và cõi Dục giới, thân hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

Hay là khẩu hành đang sanh với cõi nào, thời thân hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành đang sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền cõi Dục giới, khẩu hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh.

1040.

Thân hành đang sanh với cõi nào, thời tâm hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành đang sanh với cõi nào, thời thân hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Tứ thiền Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành đang sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền luôn cõi Dục giới, tâm hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh.

1041.

Khẩu hành đang sanh với cõi nào, thời tâm hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, tâm hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, cõi Sơ thiền, cõi Sắc giới, Vô sắc giới những cõi ấy, tâm hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

1042.

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào...

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài người nào.

1043.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tầm, tứ trừ hơi thở vô ra, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi thở vô ra, những người ấy thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà thân hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tất cả tâm, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ hơi thở ra vô, những người ấy khẩu hành chẳng phải đang sanh và thân hành cũng chẳng phải đang sanh.

1044.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1045.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm mà trừ ra tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tất cả tâm, bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1046.

Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành đang sanh với cõi ấy. Còn tứ thiền và vô tưởng, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Nhị thiền, tam thiền, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà thân hành đang sanh với cõi ấy. Còn cõi tứ thiền và cõi Vô tưởng, khẩu hành chẳng phải đang sanh và thân hành cũng chẳng phải đang sanh.

1047.

Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Tứ thiền Sắc giới và Vô sắc giới, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang sanh.

Tâm hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1048.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1049.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tất cả tâm, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi thở ra vô với những cõi ấy, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào...

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài người nào, nhưng trong bài người nào cõi nào không kể bậc nhập thiền Diệt.

 

1050.
 • Thân hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào... Phải rồi.

 • Thân hành từng sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào... Phải rồi.

 • Khẩu hành từng sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào... Phải rồi.

1051.

Thân hành từng sanh với cõi nào...

Nói cõi nào đều giống nhau như một.

1052.

Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị thiền, tam thiền, thân hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập sơ thiền ở cõi Dục giới luôn những cõi ấy, thân hành từng sanh và khẩu hành cũng từng sanh.

Hay là khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành từng sanh mà thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền ở Dục giới với những cõi ấy, khẩu hành từng sanh và thân hành cũng từng sanh.

1053.

Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền Sắc giới và Vô sắc giới, tâm hành từng sanh mà thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ, nhị, tam thiền đang nương Dục giới luôn những cõi ấy, tâm hành từng sanh và thân hành cũng từng sanh.

1054.

Khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm thứ hai hiện hành cõi Tịnh cư, tâm hành từng sanh mà khẩu hành không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền nương cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành từng sanh và khẩu hành cũng từng sanh.

1055.
 • Thân hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là khẩu hành không từng sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

 • Thân hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

 • Khẩu hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

1056.

Thân hành không từng sanh với cõi nào...

1057.

Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới thân hành không từng sanh mà khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập tứ thiền, tâm thứ hai của người nương Tịnh cư đang hiện hành và bực vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải từng sanh và khẩu hành cũng chẳng phải từng sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải từng sanh mà thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập tứ thiền, tâm hiện hành thứ hai của bực nương Tịnh cư và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải từng sanh và thân hành cũng chẳng phải từng sanh.

1058.

Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền và bậc Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải từng sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải từng sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1059.

Khẩu hành không từng sanh với người nào, cõi nào, thời tâm hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam, tứ thiền và tâm thứ hai của Tịnh cư hiện hành, khẩu hành chẳng phải từng sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư đang sanh và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải từng sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh.

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 

1060.

Thân hành sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sự không xen hở tâm của người Dục giới, tâm chót đang sanh của người kiếp chót cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Sắc giới, Vô sắc giới đang sanh sẽ viên tịch và người đang tử, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh.

1061.

Thân hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp (anantara) với tâm chót của người Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành sẽ sanh và tâm hành cũng sẽ sanh.

1062.

Khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh.

1063.

Thân hành sẽ sanh với cõi nào...

1064.

Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, thân hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới nhập sơ thiền với những cõi ấy, thân hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh.

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm liên tiếp của người Dục giới vừa sanh, tâm chót sẽ sanh của bực Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập sơ thiền và người nương Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh.

1065.

Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người nhập tứ thiền và bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ, nhị, tam thiền nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh.

1066.

Khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh và bậc nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập thiền nơi cõi Dục giới và người Sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh.

1067.

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót nơi cõi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành sẽ sanh với người ấy. Còn bực tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh cho người ấy, thân hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1068.

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy. Còn bực tề toàn tâm chót, thân hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1069.

Khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy. Còn bực tề toàn tâm chót, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1070.

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với cõi nào...

1071.

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh và bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và thân hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

1072.

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người nhập tứ thiền, bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh với những cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1073.

Khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bực nhập nhị, tam, tứ thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực tề toàn tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 

1074.

Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành từng sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, khẩu hành từng sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành từng sanh và thân hành cũng đang sanh.

1075.

Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành từng sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn những người sát-na sanh hơi thở ra vô, tâm hành từng sanh và thân hành cũng đang sanh.

1076.

Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn những người sát-na sanh tầm, tứ, tâm hành từng sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

1077.

Thân hành đang sanh với cõi nào...

1078.

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bực nhập nhị, tam thiền, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh hơi thở ra vô của người Dục giới nhập sơ thiền, thân hành đang sanh và khẩu hành cũng từng sanh.

Hay là khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành từng sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của hơi thở ra vô nơi người nương Dục giới nhập sơ thiền, khẩu hành từng sanh và thân hành cũng đang sanh.

1079.

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành từng sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người sát-na sanh hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành từng sanh và thân hành cũng đang sanh.

1080.

Khẩu hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm trừ tầm, tứ, tâm hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người sát-na sanh tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành từng sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

1081.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là khẩu hành không từng sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

1082.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

1083.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thì tâm hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Tâm hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

1084.

Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào...

1085.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt hơi thở vô ra của người nương Dục giới đang nhập sơ thiền, người nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt hơi thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, tâm thứ hai của bực nương Tịnh cư hiện hành, vị đang nhập tứ thiền, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng không từng sanh

Hay là khẩu hành không từng sanh với người nào cõi nào, thì thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải từng sanh mà thân hành đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt hơi thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, tâm thứ hai của bậc Tịnh cư đang hiện hành, vị nhập tứ thiền, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ người hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải từng sanh mà thân hành cũng chẳng phải đang sanh.

1086.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nương cõi Tịnh cư, người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh.

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1087.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tâm hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào thì khẩu hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 

1088.

Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người sát-na sanh hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng đang sanh.

1089.

Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người sát-na sanh hơi thở ra vô, tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng đang sanh.

1090.

Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành đang sanh mà tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người sát-na sanh tầm, tứ mà ngoài ra đó, khẩu hành đang sanh và tâm hành cũng sẽ sanh.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn những người sát-na sanh tầm, tứ, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

1091.

Thân hành đang sanh với cõi nào...

1092.

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh hơi thở ra vô của người nương Dục giới đang nhập sơ thiền với những cõi ấy, thân hành đang sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh.

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt hơi thở ra vô của người nương cõi Dục giới đang nhập sơ thiền, người nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh hơi thở ra vô của người nương Dục giới đang nhập sơ thiền với những cõi ấy, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng đang sanh.

1093.

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người sát-na sanh hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng đang sanh.

1094.

Khẩu hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành đang sanh mà tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người sát-na sanh tầm, tứ mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành đang sanh và tâm hành cũng sẽ sanh.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

1095.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành sẽ sanh với người ấy. Còn bực tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1096.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1097.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người nương cõi Vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ và người tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, tâm hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ và người tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, tâm hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh.

1098.

Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào...

1099.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt hơi thở ra vô của người nương Dục giới đang nhập sơ thiền, bực nương Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, sát-na diệt hơi thở vô ra của người nhập nhị, tam thiền, bậc vô tưởng, người nhập tứ thiền và người sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh khí thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà thân hành đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, sát-na diệt hơi thở ra vô của người đang nhập nhị, tam thiền, người vô tưởng, bậc nhập tứ thiền và người sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và thân hành cũng chẳng phải đang sanh.

1100.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Bậc tề toàn tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi

 1. 1101.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, tâm hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh.

 

1102.

Thân hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, thân hành từng sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh.

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1103.

Thân hành từng sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót, thân hành từng sanh mà tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào... Phải rồi.

1104.

Khẩu hành từng sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót, khẩu hành từng sanh mà tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khẩu hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào... Phải rồi.

1105.

Thân hành từng sanh với cõi nào...

1106.

Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót trong Dục giới và bậc nhập nhị, tam thiền, thân hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền và người nương Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh.

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giới nhập sơ thiền, với những cõi ấy, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng từng sanh.

1107.

Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót nơi Dục giới, thân hành từng sanh mà tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ, nhị, tam thiền nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nhập tứ thiền, bậc nương Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nương Dục giới nhập sơ thiền nhị thiền và tam thiền với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng từng sanh.

1108.

Khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót nơi cõi hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành từng sanh mà tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nơi cõi hữu tầm, hữu tứ với những cõi ấy, mà ngoài ra đó, khẩu hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Nơi cõi vô tầm, vô tứ, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi hữu tầm, hữu tứ với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng từng sanh.

1109.

Thân hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

1110.

Thân hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

1111.

Khẩu hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

1112.

Thân hành không từng sanh với cõi nào...

1113.

Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành không từng sanh mà khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành không từng sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tề toàn tâm chót trong Dục giới và bậc nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bực tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và thân hành cũng không từng sanh.

1114.

Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương Sắc giới, Vô sắc giới đang nhập tứ thiền, thân hành không từng sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn, tâm chót trong Sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành không từng sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót trong Dục giới, tâm hành chẳng phải sẽ sanh mà thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực tề toàn tâm chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành chẳng phải sẽ sanh và thân hành cũng không từng sanh.

1115.

Khẩu hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương cõi vô tầm, vô tứ, khẩu hành không từng sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót ở cõi vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành không từng sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót nơi cõi hữu tầm, hữu tứ, tâm hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực tề toàn tâm chót nơi cõi vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng không từng sanh.

---

 

Phần Diệt (Nirodhavāra)

1116.

Thân hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt hơi thở ra vô trừ tầm, tứ, thân hành đang diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của hơi thở ra vô của người Dục giới đang nhập sơ thiền, thân hành đang diệt và khẩu hành cũng đang diệt.

Hay là khẩu hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, khẩu hành đang diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt hơi thở ra vô và người Dục giới đang nhập sơ thiền, khẩu hành đang diệt và thân hành cũng đang diệt.

1117.

Thân hành đang diệt với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải chăng? Sát na diệt của tâm trừ hơi thở ra vô, tâm hành đang diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của hơi thở ra vô, tâm hành đang diệt và thân hành cũng đang diệt.

1118.

Khẩu hành đang diệt với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm trừ tầm, tứ, tâm hành đang diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn những người sát-na diệt tầm, tứ, thân hành đang diệt và khẩu hành cũng đang diệt.

1119.

Thân hành đang diệt với cõi nào, thời khẩu hành đang diệt với cõi ấy phải chăng?

Cõi nhị thiền và tam thiền, thân hành đang diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với cõi ấy...

1120.

Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?...

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài nói người nào.

1121.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tầm, tứ mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà khẩu hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na diệt của tâm vô tầm, vô tứ mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của hơi thở ra vô mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt mà thân hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na diệt của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải đang diệt và thân hành cũng chẳng phải đang diệt.

1122.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, thân hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1123.

Khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, khẩu hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1124.

Thân hành chẳng phải đang diệt với cõi nào...

1125.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tầm, tứ mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà khẩu hành đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người vô tưởng, sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm vô tầm, vô tứ với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào...

Nói người nào cõi nào cũng như bài nói về người nào, khi học nên phân rộng ra. Riêng về bài người và cõi không nên nói đến người nhập thiền Diệt.

 

1126.

Thân hành từng diệt với người nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào...

Câu hỏi quá khứ về người hay người và cõi dầu cho thuận tùng hay đối lập cũng như trong phần sanh, nên phân rộng. Nói trong phần diệt chỉ có bấy nhiêu, không có cách nào khác hơn.

 

1127.

Thân hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt.

1128.

Thân hành sẽ diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt.

1129.

Khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt.

1130.

Thân hành sẽ diệt với cõi nào...

1131.

Thân hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, thân hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nương Dục giới, thân hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót nơi người Dục giới sẽ sanh và bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập sơ thiền và người Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt.

1132.

Thân hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót của người Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người đang nhập tứ thiền và bậc nương Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập sơ, nhị, tam thiền và người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt.

1133.

Khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh và bậc nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nương Dục giới, người Sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt.

1134.

Thân hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm thứ lớp của tâm chót nơi Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người đã sanh nơi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng phải sẽ diệt mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1135.

Thân hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót ở cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người đã sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng phải sẽ diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, thân hành chẳng phải sẽ diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1136.

Khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1137.

Thân hành chẳng phải sẽ diệt với cõi nào...

1138.

Thân hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh và bậc nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ diệt mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đang nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

1139.

Thân hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót nơi người nương Dục giới sẽ sanh, bực đang nhập tứ thiền và người nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1140.

Khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh và bậc đang nhập nhị, tam và tứ thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 

1141.

Thân hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt và thân hành cũng đang diệt.

1142.

Thân hành đang diệt với người nào, thời tâm hành từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng diệt với người nào, thì thân hành đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt hơi thở ra vô, tâm hành từng diệt và thân hành cũng đang diệt.

1143.

Khẩu hành đang diệt với người nào, thời tâm hành từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng diệt với người nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành từng diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tầm, tứ, tâm hành từng diệt và khẩu hành cũng đang diệt.

1144.

Thân hành đang diệt với cõi nào...

1145.

Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nhập nhị, tam thiền và sát-na diệt của hơi thở ra vô thân hành đang diệt mà khẩu hành chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nương Dục giới và sát-na diệt của hơi thở ra vô với những cõi ấy, thân hành đang diệt và khẩu hành cũng từng diệt.

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na sanh của hơi thở ra vô, người nương Sắc giới, Vô sắc giới, người sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sơ thiền nương Dục giới và người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, khẩu hành từng diệt và thân hành cũng đang diệt.

1146.

Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của người nương vô tưởng và những cõi ấy, tâm hành từng diệt và thân hành cũng đang diệt.

1147.

Khẩu hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành từng diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành từng diệt và khẩu hành cũng đang diệt.

1148.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

1149.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

1150.

Khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

1151.

Thân hành chẳng phải đang diệt với cõi nào...

1152.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na sanh của hơi thở ra vô, bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, người sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà khẩu hành từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập nhị, tam thiền, sát-na sanh của hơi thở ra vô, người nhập tứ thiền, người vô tưởng, tâm thứ hai nơi Tịnh cư hiện hành và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô với những cõi ấy, thân hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, người sát-na diệt hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải từng diệt mà thân hành đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập nhị, tam thiền, sát-na sanh của hơi thở ra vô, bực nhập tứ thiền, người vô tưởng, tâm thứ hai của người tịnh cư hiện hành và người sát-na diệt của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải từng diệt và thân hành cũng chẳng phải đang diệt.

1153.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nương Tịnh cư đang sanh và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1154.

Khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nương Tịnh cư đang sanh và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào thì khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 

1155.

Thân hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, người vô tưởng, bậc nhập thiền Diệt, người sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng đang diệt.

1156.

Thân hành đang diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, người vô tưởng, bậc nhập thiền Diệt và người sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng đang diệt.

1157.

Khẩu hành đang diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành đang diệt mà tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ mà ngoài ra đó, khẩu hành đang diệt và tâm hành cũng sẽ diệt.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và kẻ sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang diệt.

1158.

Thân hành đang diệt với cõi nào...

1159.

Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền và kẻ sát-na diệt của hơi thở ra vô thân hành đang diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền nương Dục giới, người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, thân hành đang diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na sanh hơi thở ra vô, người nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền nương Dục giới và người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng đang diệt.

1160.

Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng đang diệt.

1161.

Khẩu hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành đang diệt mà tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành đang diệt và tâm hành cũng sẽ diệt.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang diệt.

1162.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, kẻ sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ và cái tâm liên tiếp tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

1163.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, vào sát na diệt của tâm trừ hơi thở ra vô, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thân hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn vào sát-na diệt của tâm chót, thân hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

1164.

Khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót vô tầm, vô tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, tâm hành chẳng phải sẽ diệt mà khẩu hành đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót vô tầm, vô tứ, tâm hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng chẳng phải đang diệt.

1165.

Thân hành chẳng phải đang diệt với cõi nào...

1166.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na sanh hơi thở ra vô, người nương Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập nhị, tam thiền, sát-na sanh hơi thở ra vô, người vô tưởng, bậc nhập tứ thiền và người sát-na diệt của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền và sát-na diệt hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, Sát-na sanh hơi thở ra vô của bậc nhập nhị, tam thiền, bậc nhập tứ thiền, người vô tưởng và sát-na diệt của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải đang diệt.

1167.

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1168.

Khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, tâm hành chẳng phải sẽ diệt mà khẩu hành đang diệt với người ấy cõi ấy. Con sát-na diệt của tâm chót vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng chẳng phải đang diệt.

 

1169.

Thân hành từng diệt với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân hành từng diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

1170.

Thân hành từng diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót, thân hành từng diệt mà tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng diệt và tâm hành cũng sẽ diệt.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

1171.

Thân hành từng diệt với cõi nào...

1172.

Thân hành từng diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bực nương Dục giới, người nhập nhị, tam thiền, thân hành từng diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền và người nương Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nương Dục giới với những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng từng diệt.

1173.

Thân hành từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bậc nương Dục giới, thân hành từng diệt mà tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc đang nhập sơ, nhị, tam thiền và người Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng diệt và tâm hành cũng sẽ diệt.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền, người nương Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập sơ, nhị, tam thiền nương Dục giới với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng từng diệt.

1174.

Khẩu hành từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót nơi cõi hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành từng diệt mà tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi hữu tầm, hữu tứ mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành từng diệt và tâm hành cũng sẽ diệt.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Nơi cõi vô tầm, vô tứ, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi hữu tầm, hữu tứ với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng từng diệt.

1175.

Thân hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

1176.

Thân hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

1177.

Khẩu hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

1178.

Thân hành chẳng phải từng diệt với cõi nào...

1179.

Thân hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành không từng diệt mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ nơi người Sắc giới, Vô sắc giới, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành không từng diệt và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bực nương Dục giới và những vị nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải từng diệt.

1180.

Thân hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền, người nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành không từng diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành không từng diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì thân hành không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bực nương Dục giới, tâm hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót bực nương Sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng không từng diệt.

1181.

Khẩu hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Nơi cõi vô tầm, vô tứ, khẩu hành chẳng phải từng diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi cõi vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải từng diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót nơi cõi hữu tầm, hữu tứ, tâm hành chẳng phải sẽ diệt mà khẩu hành từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi cõi vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng không từng diệt.

Dứt phần diệt

 

 

Phần Sanh Diệt (Uppādanirodhavāra)

1182.
 • Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là khẩu hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

 • Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

 • Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

 • Thân hành đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành đang diệt với cõi ấy phải chăng?

Cõi nhị thiền và tam thiền, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với cõi ấy...

(Những cõi ngoài ra cũng trùng nhau.)

 • Thân hành đang sanh với người nào cõi nào...

 

(Nói người nào và cõi nào cũng trùng như bài nói về người).

1183.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tầm, tứ, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành đang diệt với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, sát-na diệt của tâm trừ tầm, tứ, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải đang diệt mà thân hành đang sanh với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, sát-na diệt của tâm trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt và thân hành cũng chẳng phải đang sanh.

1184.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của hơi thở ra vô, tâm hành chẳng phải đang diệt mà thân hành đang sanh với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành chẳng phải đang diệt và thân hành cũng chẳng phải đang sanh.

1185.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tầm, tứ, tâm hành chẳng phải đang diệt mà khẩu hành đang sanh với người ấy. Còn bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh.

1186.

Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào...

1187.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào...

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài nói về người. Nhưng trong bài người và cõi không nên nói đến người nhập thiền Diệt.

 

1188.

Thân hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Câu hỏi quá khứ trong phần sanh, trong phần diệt, trong phần sanh và diệt cũng như nhau, nên phân ra rộng khi học.

 

1189.

Thân hành sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót cõi Sắc giới, Vô sắc giới, bậc đã sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh.

1190.

Thân hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, bậc kiếp chót nương Sắc giới, Vô sắc giới, người đã sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và kẻ đang tử, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn tất cả người ngoài ra đó, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh.

1191.

Khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ sanh.

1192.

Thân hành sẽ sanh với cõi nào...

1193.

Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đang nhập nhị, tam thiền, thân hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập sơ thiền nương Dục giới với những cõi ấy, thân hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ diệt.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người Dục giới sẽ sanh, bậc nương Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền và người Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh.

1194.

Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người đang nhập tứ thiền, bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập sơ, nhị, tam thiền và người Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh.

1195.

Khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh và bậc đang nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nơi cõi Dục giới và người nương Sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ sanh.

1196.

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót nương Sắc giới, Vô sắc giới, bậc đã sanh Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm không xen hở với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, thân hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

1197.

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh nơi cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và kẻ đang tử, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót, thân hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

1198.

Khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

1199.

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với cõi nào...

1200.

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh và bậc nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, bậc đang nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải sẽ sanh.

1201.

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, bậc đang nhập tứ thiền và người nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào... Phải rồi.

1202.

Khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh và bậc đang nhập nhị, tam, tứ thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào... Phải rồi.

 

1203.

Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt và thân hành cũng đang sanh.

Câu hỏi hiện tại + quá khứ trong phần sanh, dầu cho thuận tùng (anuloma) hay đối lập (paccaniya) cũng trùng như câu hỏi hiện tại quá khứ trong phần sanh diệt thuận tùng và đối lập.

 

1204.

Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng đang sanh.

1205.

Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người sát-na sanh hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng đang sanh.

1206.

Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang sanh.

1207.

Thân hành đang sanh với cõi nào...

1208.

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đang nhập nhị, tam thiền và sát-na sanh của hơi thở ra vô, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới nhập sơ thiền và người sát-na sanh của hơi thở ra vô, với những cõi ấy, thân hành đang sanh và khẩu hành cũng sẽ diệt.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na diệt hơi thở ra vô, bậc nương Sắc giới, Vô sắc giới, sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền nương Dục giới và người sát-na sanh của hơi thở ra vô với những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng đang sanh.

1209.

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt của hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng đang sanh.

1210.

Khẩu hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh của tầm, tứ và những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang sanh.

1211.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1212.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na sanh của tâm chót, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1213.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na sanh của tâm chót, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1214.

Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào...

1215.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Dục giới đang nhập sơ thiền, sát-na diệt hơi thở ra vô của người nương Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, sát-na diệt hơi thở ra vô của người nhập nhị, tam thiền, bực nhập nhị, tam thiền, sát-na sanh của hơi thở ra vô, người vô tưởng, bậc nhập tứ thiền và sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bậc nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm không tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền, người vô tưởng và người sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải đang sanh.

1216.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1217.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

 

1218.

Thân hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, thân hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng sanh và khẩu hành cũng sẽ diệt.

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

1219.

Thân hành từng sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót, thân hành từng sanh mà tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ diệt.

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Câu hỏi phần diệt về quá khứ vị lai, thuận tùng và đối lập như thế nào, thì câu hỏi trong phần sanh diệt về quá khứ vị lai thuộc thuận tùng hay đối lập trong phần sanh diệt cũng giống như thế ấy, người biết khi học nên phân rộng ra.

Nói phần diệt chỉ có bấy nhiêu, không có cách nào khác hơn.

Dứt phần sanh diệt.

Hoàn thành phần bình nhựt.

---

 

PHẦN ĐẠT TRI (PATINNIVARA)

1220.

Người nào thấu rõ thân hành, thời người ấy thấu rõ khẩu hành phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào thấu rõ khẩu hành, thời người ấy thấu rõ thân hành phải chăng? Phải rồi.

Uẩn song đạt tri (khanidhayamaka pariññavāra) phân rộng như thế nào, thì trong phần hành song đạt tri (saṅkhārayamaka pariññivāra) này cũng nên phân rộng như thế đó.

Hành song tóm tắt chỉ có bấy nhiêu.

Dứt phần đạt tri

Dứt hành song

Bình luận
| Mới nhất