IV. Giới song và V. Đế song

Phần IV và V trong bộ Song Đối - Abhidhamma.

BỘ THỨ SÁU

BỘ SONG ĐỐI
(YAMAKA)

QUYỂN THƯỢNG

PHẦN IV. GIỚI SONG

PHẦN V. ĐẾ SONG
---
CẢO BẢN

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco

Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt

Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

GIỚI SONG.. 151

Phần Định Danh (Paññattivara) 151

Phần Xiển Thuật (Uddesavara) 151

Phần Xiển Minh (Niddesavara) 152

Phần Hành Vi (Pavattivara) 156

Phần Sanh (Uppadavāra) 156

Phần Đạt Tri (Pariññavara) 157

 

ĐẾ SONG.. 158

Phần Định Danh (Paññattivara) 158

Phần Xiển Thuật (Uddesavāra) 158

Phần Xiển Minh (Niddesavara) 159

Phần Hành Vi (Pavattivara) 162

Phần Sanh (Uppadavāra) 162

Phần Diệt (Nirodhavāra) 178

Phần Sanh Và Diệt (Uppādanirodhavāra) 190

Phần Đạt Tri (Pariññavara) 198

Phần Định Danh (Paññattivara) 200

Phần Xiển Thuật (Uddeasavāra) 200

Phần Xiển Minh (Niddesavāra) 201

Phần Bình Nhựt (Pavattivara) 203

Phần Sanh (Uppadavāra) 203

Phần Diệt (Nirodhavāra) 217

Phần Sanh Diệt (Uppādanirodhavāra) 229

Phần Đạt Tri (Patinnivara) 236

GIỚI SONG

(Dhātu yamaka)

 

PHẦN ĐỊNH DANH (PAÑÑATTIVARA)

794.

Thập bát giới là: nhãn giới (cakkhudhātu), nhĩ giới (sotadhātu), tỷ giới (ghānadhātu), thiệt giới (jivhādhātu), thân giới (kāyadhātu), sắc giới (rūpadhātu), thinh giới (saddadhātu), khí giới (gandhadhātu), vị giới (rasadhātu), xúc giới (phoṭṭhabbadhātu), nhãn thức giới (cakkhuviññaṇadhātu), nhĩ thức giới (sotaviññaṇadhātu), tỷ thức giới (ghānaviññaṇadhātu), thiệt thức giới (jivhāviññaṇadhātu), thân thức giới (kāyaviññaṇadhātu), ý giới (manodhātu), ý thức giới (manoviññaṇadhātu), pháp giới (dhammadhātu).

 

Phần Xiển Thuật (Uddesavara)

795.

 • Nhãn là giới phải chăng? Nhãn giới là nhãn phải chăng?
 • Nhĩ là giới phải chăng? Nhĩ giới là nhĩ phải chăng?
 • Nhãn thức là nhãn thức giới phải chăng? Nhãn thức giới là nhãn thức phải chăng?
 • Ý là ý giới phải chăng? Ý giới là ý phải chăng?
 • Ý thức là ý thức giới phải chăng? Ý thức giới là ý thức phải chăng?
 • Pháp là pháp giới phải chăng? Pháp giới là pháp phải chăng?
796.
 • Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi nhãn giới, phi nhãn phải chăng?
 • Phi nhĩ, phi nhĩ giới phải chăng? Phi nhĩ giới, phi nhĩ phải chăng?
 • Phi nhãn thức, phi nhãn thức giới phải chăng? Phi nhãn thức giới, phi nhãn thức phải chăng?
 • Phi ý, phi ý giới phải chăng? Phi ý giới, phi ý phải chăng?
 • Phi ý thức, phi ý thức giới phải chăng? Phi ý thức giới, phi ý thức phải chăng?
 • Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi pháp giới, phi pháp phải chăng?

 

797.
 • Nhãn là nhãn giới phải chăng? Giới là nhĩ giới phải chăng?
 • Nhãn là nhãn giới phải chăng? Giới là pháp giới phải chăng?

Trong phần căn luân của xứ song phân giải rộng như thế nào thì trong phần căn luân (cakka) của giới song cũng nên sắp đặt như thế đó.

798.
 • Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới phi nhĩ giới phải chăng?
 • Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới, phi tỷ giới phải chăng?
 • Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới, phi pháp giới phải chăng?
 • Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn giới phải chăng?
 • Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức giới phải chăng?

Nên nói theo cách xoay chuyển (Cakkaṃ bandhitabbaṃ).

799.
 • Nhãn là giới phải chăng? Giới là nhãn phải chăng?
 • Nhĩ là giới phải chăng? Giới là nhĩ phải chăng? Tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc.
 • Nhãn thức là giới phải chăng? Giới là nhãn thức phải chăng? Nhĩ thức là giới phải chăng? Giới là nhĩ thức phải chăng? Tỷ thức, thiệt thức, thân thức.
 • Ý là giới phải chăng? Giới là ý phải chăng?
 • Ý thức là giới phải chăng? Giới là ý thức phải chăng?
 • Pháp là giới phải chăng? Giới là pháp phải chăng?
800.
 • Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn phải chăng?
 • Phi nhĩ, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhĩ phải chăng? Phi tỷ, phi thiệt, phi thân, phi sắc, phi thinh, phi khí, phi vị, phi xúc.
 • Phi nhãn thức, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn thức phải chăng?
 • Phi nhĩ thức, phi tỷ thức, phi thiệt thức, phi thân thức, phi giới phải chăng? Phi giới, phi thân thức phải chăng?
 • Phi ý, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý phải chăng?
 • Phi ý thức, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức phải chăng?
 • Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi pháp phải chăng?
801.
 • Nhãn là giới phải chăng? Giới là nhĩ phải chăng?
 • Nhãn là giới phải chăng? Giới là pháp phải chăng?...
 • Pháp là giới phải chăng? Giới là nhãn phải chăng?...
 • Pháp là giới phải chăng? Giới là ý thức phải chăng?

Nên nói theo cách xoay chuyển (Cakkaṃ bandhitabbaṃ).

802.
 • Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhĩ phải chăng?
 • Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi tỷ phải chăng?...
 • Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi pháp phải chăng?
 • Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn phải chăng?
 • Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức phải chăng?

Nên nói theo cách xoay chuyển (Cakkaṃ bandhitabbaṃ)..

Dứt phần xiển thuật

---

Phần Xiển Minh (Niddesavara)

Phần Câu Lọc (Padasodhanavāra)

803.
 • Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn (dibbacakkhu), tuệ nhãn (paññācakkhu) gọi là nhãn mà không gọi là nhãn giới. Còn nhãn giới gọi nhãn cũng phải, gọi nhãn giới cũng phải.

Nhãn giới là nhãn phải chăng? Phải rồi.

 • Nhĩ là nhĩ giới phải chăng? Thiên nhĩ (dibbasota), ái nhĩ (taṅhāsota) gọi là nhĩ, mà không gọi là nhĩ giới. Còn nhĩ giới gọi nhĩ cũng phải, gọi nhĩ giới cũng phải.

Nhĩ giới là nhĩ phải chăng? Phải rồi.

 • Tỷ là tỷ giới phải chăng? Phải rồi.

Tỷ giới là tỷ phải chăng? Phải rồi.

Thiệt cũng như tỷ giới.

 • Thân là thân giới phải chăng? Trừ ra thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, gọi là thân mà còn gọi phi thân giới. Còn thân giới gọi là thân cũng phải, gọi thân giới cũng phải.

Thân giới là thân phải chăng? Phải rồi.

 • Sắc là sắc giới phải chăng? Trừ ra sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi là sắc mà không gọi là sắc giới. Còn sắc giới gọi sắc cũng phải và gọi sắc giới cũng phải.

Sắc giới là sắc phải chăng? Phải rồi.

Thinh cũng đồng như tỷ.

 • Khí là khí giới phải chăng? Giới hương (sīlagandha), định hương (samdhigandha), huệ hương (pañña gandha) gọi là khí (gandha) mà còn gọi phi khí giới (gandhadhātu). Còn khí giới gọi khí cũng phải, gọi khí giới cũng phải.

Khí giới là khí phải chăng? Phải rồi.

 • Vị là vị giới phải chăng? Nghĩa lý vị (attharasa), pháp vị (dhammarasa), giải thoát vị (vimuttirasa) gọi là vị mà còn gọi phi vị giới. Còn vị giới gọi vị cũng phải, gọi vị giới cũng phải.

Vị giới là vị phải chăng? Phải rồi.

Xúc cũng đồng như tỷ.

 • Nhãn thức là nhãn thức giới phải chăng? Phải rồi.

Nhãn thức giới là nhãn thức phải chăng? Phải rồi.

Nhĩ thức... tỷ thức, thiệt thức, thân thức.

 • Ý là ý giới phải chăng? Trừ ra ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, gọi là ý mà còn gọi phi ý giới. Còn ý giới gọi là ý cũng phải và gọi là ý giới cũng phải.

Ý giới là ý phải chăng? Phải rồi.

 • Ý thức là ý thức giới phải chăng? Phải rồi.

Ý thức giới là ý thức phải chăng? Phải rồi.

 • Pháp là pháp giới phải chăng? Trừ ra pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi là pháp mà còn gọi là phi pháp giới. Còn pháp giới gọi là pháp cũng phải gọi là pháp giới cũng phải.

Pháp giới là pháp phải chăng? Phải rồi.

804.
 • Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi.

Phi nhãn giới, phi nhãn phải chăng? Thiên nhãn (dibbacakkhu), tuệ nhãn (paññācakkhu) là phi nhãn giới mà còn gọi là nhãn. Trừ ra nhãn và nhãn giới rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi nhãn giới.

 • Phi nhĩ, phi nhĩ giới phải chăng? Phải rồi.

Phi nhĩ giới, phi nhĩ phải chăng? Thiên nhĩ (dibbasota), ái nhĩ (taṅhāsota) là phi nhĩ giới mà còn gọi là nhĩ. Còn trừ ra nhĩ và nhĩ giới rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhĩ và phi nhĩ giới.

 • Phi tỷ, phi tỷ giới phải chăng? Phải rồi.

Phi tỷ giới, phi tỷ phải chăng? Phải rồi.

Trong hai phần, Đức Phật Ngài nói dón gọn và đáp là phải (yaṃ saṃjittaṃ ubhato āmantā).

 • Phi thiệt... phi thân, phi thân giới phải chăng?

Phi thân giới, phi thân phải chăng? Trừ ra thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, là phi thân giới mà còn gọi là thân. Còn trừ ra thân và thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, gọi là phi thân và còn gọi là phi thân giới.

 • Phi sắc, phi sắc giới phải chăng? Phải rồi.

Phi sắc giới, phi sắc phải chăng? Trừ ra Sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó gọi là phi sắc mà còn gọi là sắc. Còn trừ ra sắc và sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi là phi sắc và còn gọi là phi sắc giới.

 • Phi thinh... phi khí, phi khí giới phải chăng? Phải rồi.

Phi khí giới, phi khí phải chăng? Giới hương (sīlagandha), định hương (samadhigandha), tuệ hương (paññādandha) là phi khí giới mà còn gọi là khí. Còn trừ ra khí và khí giới rồi, khí mà ngoài ra đó, gọi là phi khí và còn gọi là phi khí giới.

 • Phi vị, phi vị giới phải chăng? Phải rồi.

Phi vị giới, phi vị phải chăng? Nghĩa lý vị (attharasa), pháp vị (dhammarasa), giải thoát vị (vimuttirasa) là phi vị giới mà còn gọi là vị. Còn trừ ra vị và vị giới rồi, vị mà ngoài ra đó, gọi là phi vị và gọi là phi vị giới.

 • Phi xúc... phi nhãn thức, phi nhãn thức giới phải chăng? Phải rồi.

Phi nhãn thức giới, phi nhãn thức phải chăng? Phải rồi.

 • Phi nhĩ thức, phi tỷ thức, phi thiệt thức, phi thân thức, phi ý, phi ý giới phải chăng? Phải rồi.

Phi ý giới, phi ý phải chăng? Trừ ra ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, là phi ý giới mà còn gọi là ý. Còn trừ ra ý và ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, gọi là phi ý và còn gọi là phi ý giới.

 • Phi ý thức, phi ý thức giới phải chăng? Phải rồi.

Phi ý thức giới, phi ý thức phải chăng? Phải rồi.

 • Phi pháp, phi pháp pháp giới phải chăng? Phải rồi.

Phi pháp giới, phi pháp phải chăng? Trừ ra pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi là phi pháp giới, mà còn gọi là pháp. Còn trừ ra pháp và pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi là phi pháp và còn gọi là phi pháp giới.

---

Phần Câu Lọc Căn Luân (Padasodhanamūlacakkavāra)

805.
 • Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn (dibbacakkhu), tuệ nhãn (paññācakkhu) gọi là nhãn mà không gọi là nhãn giới. Còn nhãn giới gọi là nhãn cũng phải và gọi là nhãn giới cũng phải.

Giới là nhĩ giới phải chăng? Nhĩ giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhĩ giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhĩ giới.

 • Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi là nhãn mà phi nhãn giới. Còn nhãn giới gọi là nhãn cũng phải và gọi nhãn giới cũng phải.

Giới là tỷ giới phải chăng?... Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giới gọi giới cũng phải và gọi pháp giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới.

Trong phần định danh của xứ song như thế nào thì trong phần định danh của giới song cũng nên nói theo cách xoay chuyển như thế đó (yathā āyatanayamake paññatti evaṃ dhātuyamakepi paññatti cakkaṃ bandhitabbaṃ).

806.
 • Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi giới, phi nhĩ giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi giới, phi tỷ giới phải chăng?... Phi giới, phi pháp giới phải chăng? Phải rồi.

Trong hai phần của giới song ngoài ra thì đáp là phải rồi.

Nên nói theo cách xoay chuyển (cakkaṃ bandhitabbaṃ sabbe āmantā ubhatopi sesepi).

---

 

Phần Thuần Giới (Suddhadhātuvāra)

807.
 • Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi.
 • Giới là nhãn giới phải chăng? Nhãn giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhãn giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhãn giới.
 • Nhĩ là giới phải chăng? Phải rồi...

Tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc.

 • Nhãn thức là giới phải chăng? Phải rồi.
 • Giới là nhãn thức giới phải chăng? Nhãn thức giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhãn thức giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn thức giới.

Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức.

 • Ý là giới phải chăng? Phải rồi.
 • Giới là ý giới phải chăng? Ý giới gọi là giới cũng phải, gọi là ý giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi ý giới.
 • Ý thức là giới phải chăng? Phải rồi.
 • Giới là ý thức giới phải chăng? Ý thức giới gọi là giới cũng phải, gọi là ý thức giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi ý thức giới.
 • Pháp là giới phải chăng? Phải rồi.
 • Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giới gọi là giới cũng phải, gọi là pháp giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới.
808.
 • Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà còn gọi là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi giới.
 • Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhĩ, phi giới phải chăng? Trừ ra nhĩ rồi... trừ ra tỷ rồi... trừ ra thiệt rồi...
 • Phi thân, phi giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi giới, phi thân giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi sắc, phi giới phải chăng? Trừ ra sắc rồi... Trừ ra thinh, khí, vị, xúc, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý, ý thức rồi...
 • Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi giới, phi pháp giới phải chăng? Phải rồi.

---

 

Phần Thuần Giới Căn Luân (Suddhadhātu Mūlacakkavāra).

809.
 • Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi.
 • Giới là nhĩ giới phải chăng? Nhĩ giới gọi giới cũng phải, gọi nhĩ giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhĩ giới.
 • Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi.
 • Giới là tỷ giới phải chăng?... Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giới gọi giới cũng phải, gọi pháp giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới.

Nên nói theo cách xoay chuyển (cakkaṃ bandhitabbaṃ).

810.

 • Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà gọi là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi giới.
 • Phi giới phi nhĩ giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà còn gọi là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi giới.
 • Phi giới, phi tỷ giới phải chăng?... Phi giới, phi pháp giới phải chăng? Phải rồi...
 • Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi.
 • Phi giới, phi nhĩ giới phải chăng?... Phi giới, phi ý thức giới phải chăng? Phải rồi.

Nên nói theo cách xoay chuyển (cakkaṃ bandhitabbaṃ) phần định danh của xứ song như thế nào thì phần định danh của giới song nên phân rộng như thế đó (yathā āyatanayamakassa paññatti evaṃ Dhātuyamakassa paññatti vitthāretabbā).

Dứt phần định danh

---

 

PHẦN HÀNH VI (PAVATTIVARA)

Phần Sanh (Uppadavāra)

811.

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời nhĩ giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn, vô nhĩ đang sanh, nhãn giới đang sanh mà nhĩ giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn giới đang sanh và nhĩ giới cũng đang sanh.

Hay là nhĩ giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh, nhĩ giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang sanh, nhĩ giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh.

812.

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời tỷ giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh, nhãn giới đang sanh mà tỷ giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn giới đang sanh và tỷ giới cũng đang sanh.

Hay là tỷ giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang sanh, tỷ giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh.

813.

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời sắc giới đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là sắc giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô nhãn đang sanh, sắc giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc hữu nhãn đang sanh, sắc giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh.

814.

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời ý thức giới đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý thức giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm vô nhãn đang sanh, ý thức giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm hữu nhãn đang sanh, ý thức giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh.

815.

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời pháp giới đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang sanh, pháp giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh.

Xứ song, Phật Ngài phân ra như thế nào thì trong giới song cũng nên phân theo như thế đó (yathā āyatanayamakam vibhattaṃ evaṃ dhātuyamakampi vibhajitabbaṃ sadisaṃ kātabbaṃ).

---

 

PHẦN ĐẠT TRI (PARIÑÑAVARA)

816.

Người nào đang đạt trừ nhãn giới, thời người đó cũng đang đạt trừ nhĩ giới phải chăng? Phải rồi...

Dứt phần đạt tri (Pariññāvāro niṭṭhito)

 

Phần chót của giới song nên hoàn thành đầy đủ (dhātu yamakaṃ paripuṇṇaṃ peyyālena).

Dứt Giới song

Dhātuyamakaṃ niṭṭhitaṃ.

---

 

 

 

V. ĐẾ SONG

(Saccayamaka)

                                                                                                                                 

PHẦN ĐỊNH DANH (PAÑÑATTIVARA)

 

Tứ đế là : Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế.

 

Phần Xiển Thuật (Uddesavāra)

817.

 • Khổ là khổ đế phải chăng? Khổ đế là khổ phải chăng?
 • Tập là tập đế phải chăng? Tập đế là tập phải chăng?
 • Diệt là diệt đế phải chăng? Diệt đế là diệt phải chăng?
 • Đạo là đạo đế phải chăng? Đạo đế là đạo phải chăng?
818.
 • Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi khổ đế, phi khổ phải chăng?
 • Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi tập đế, phi tập phải chăng?
 • Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi diệt đế, phi diệt phải chăng?
 • Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đạo đế, phi đạo phải chăng?
819.
 • Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là tập đế phải chăng?
 • Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là diệt đế phải chăng?
 • Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là đạo đế phải chăng?
 • Tập là tập đế phải chăng? Đế là khổ đế phải chăng?
 • Tập là tập đế phải chăng? Đế là diệt đế phải chăng?
 • Tập là tập đế phải chăng? Đế là đạo đế phải chăng?
 • Diệt là diệt đế phải chăng? Đế là khổ đế phải chăng?
 • Diệt là diệt đế phải chăng? Đế là tập đế phải chăng?
 • Diệt là diệt đế phải chăng? Đế là đạo đế phải chăng?
 • Đạo là đạo đế phải chăng? Đế là khổ đế phải chăng?
 • Đạo là đạo đế phải chăng? Đế là tập đế phải chăng?
 • Đạo là đạo đế phải chăng? Đế là diệt đế phải chăng?
820.
 • Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi đế, phi tập đế phải chăng?
 • Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi đế, phi diệt đế phải chăng?
 • Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi đế, phi đạo đế phải chăng?
 • Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đế phải chăng?
 • Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi đế, phi diệt đế phải chăng?
 • Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi đế, phi đạo đế phải chăng?
 • Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đế phải chăng?
 • Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi đế, phi tập đế phải chăng?
 • Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi đế, phi đạo đế phải chăng?
 • Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đế phải chăng?
 • Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đế, phi tập đế phải chăng?
 • Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đế, phi diệt đế phải chăng?
821.
 • Khổ là đế phải chăng? Đế là khổ phải chăng?
 • Tập là đế phải chăng? Đế là tập phải chăng?
 • Diệt là đế phải chăng? Đế là diệt phải chăng?
 • Đạo là đế phải chăng? Đế là đạo phải chăng?
822.
 • Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng?
 • Phi tập, phi đế phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng?
 • Phi diệt, phi đế phải chăng? Phi đế, phi diệt phải chăng?
 • Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi đạo phải chăng?
823.
 • Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là tập phải chăng?
 • Khổ là đế phải chăng? Đế là diệt phải chăng?
 • Khổ là đế phải chăng? Đế là đạo phải chăng?
 • Tập là đế phải chăng? Đế là khổ phải chăng?...
 • Đế là đạo phải chăng? Diệt là đế phải chăng?
 • Đế là khổ phải chăng? Đế là đạo phải chăng?
 • Đạo là đế phải chăng? Đế là khổ phải chăng?
 • Đạo là đế phải chăng? Đế là tập phải chăng?
 • Đạo là đế phải chăng? Đế là diệt phải chăng?
824.
 • Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng?
 • Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi diệt phải chăng?
 • Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi đạo phải chăng?
 • Phi tập, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng? ... Phi đế, phi đạo phải chăng?
 • Phi diệt, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng?... Phi đế, phi đạo phải chăng?
 • Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng?
 • Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng?
 • Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi diệt phải chăng?

Dứt phần xiển thuật

---

Phần Xiển Minh (Niddesavara)

Phần Câu Lọc (Padasodhanavāra)

825.
 • Khổ là khổ đế phải chăng? Phải rồi.

Khổ đế là khổ phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ đế mà ngoài ra đó, gọi là khổ đế mà phi khổ. Còn khổ thân khổ tâm gọi là khổ cũng phải, gọi là khổ đế cũng phải.

 • Tập là tập đế phải chăng? Trừ ra tập đế rồi, tập mà ngoài ra đó, gọi là tập mà phi tập đế. Còn tập đế gọi là tập cũng phải, gọi là tập đế cũng phải.

Tập đế là tập phải chăng? Phải rồi.

 • Diệt là diệt đế phải chăng? Trừ ra diệt đế rồi, diệt mà ngoài ra đó, gọi là diệt mà phi diệt đế. Còn diệt đế gọi là diệt cũng phải, gọi là diệt đế cũng phải.

Diệt đế là diệt phải chăng? Phải rồi.

 • Đạo là đạo đế phải chăng? Trừ ra đạo đế rồi, đạo mà ngoài ra đó, gọi là đạo mà phi đạo đế. Còn đạo đế gọi là đạo cũng phải, gọi là đạo đế cũng phải.

Đạo đế là đạo phải chăng? Phải rồi.

826.
 • Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đế rồi, khổ mà ngoài ra là phi khổ và phi khổ đế.

Phi khổ đế, phi khổ phải chăng? Phải rồi.

 • Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phải rồi.

Phi tập đế, phi tập phải chăng? Trừ ra tập đế rồi, tập mà ngoài ra đó, là phi tập đế mà còn gọi là tập. Còn trừ ra tập và tập đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi tập và phi tập đế.

 • Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi.

Phi diệt đế, phi diệt phải chăng? Trừ ra diệt đế rồi, diệt mà ngoài ra đó, là phi diệt đế mà còn gọi là diệt. Còn trừ ra diệt và diệt đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi diệt và phi diệt đế.

 • Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.

Phi đạo đế, phi đạo phải chăng? Trừ ra đạo đế rồi, đạo mà ngoài ra đó, là phi đạo đế mà còn gọi là đạo. Còn trừ ra đạo và đạo đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đạo đế.

Dứt phần câu lọc

 

Phần Câu Lọc Căn Luân (Padasodhanamūlacakkavāra).

827.
 • Khổ là khổ đế phải chăng? Phải rồi.
 • Đế là tập đế phải chăng? Tập đế gọi là đế cũng phải, gọi là tập đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi là đế mà phi tập đế.
 • Khổ là khổ đế phải chăng? Phải rồi.
 • Đế là diệt đế phải chăng?... Đế là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi là đế cũng phải, gọi là đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi là đế mà phi đạo đế.
 • Tập là tập đế phải chăng? Trừ ra tập đế rồi, tập mà ngoài ra đó, gọi là tập mà phi tập đế. Còn tập đế gọi tập cũng phải, gọi tập đế cũng phải.
 • Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là diệt đế phải chăng?... Đế là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đế.
 • Diệt là diệt đế phải chăng? Trừ ra diệt đế rồi, diệt mà ngoài ra đó, gọi là diệt mà phi diệt đế. Còn diệt đế gọi diệt cũng phải, gọi diệt đế cũng phải.
 • Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là tập đế phải chăng?... Đế là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đế.
 • Đạo là đạo đế phải chăng? Trừ ra đạo đế rồi, đạo mà ngoài ra đó, gọi là đạo mà phi đạo đế. Còn đạo đế gọi là đạo cũng phải, gọi là đạo đế cũng phải.
 • Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là tập đế phải chăng?... Đế là diệt đế phải chăng? Diệt đế gọi đế cũng phải, gọi diệt đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi diệt đế.
828.
 • Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Trừ khổ thân khổ tâm ra rồi, khổ đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi khổ đế.
 • Phi đế, phi tập đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi khổ đế.
 • Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi đế, phi khổ đế phải chăng?... Phi đế, phi tập đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi đế, phi tập đế phải chăng?... Phi đế, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi.

                                                                       

Phần Thuần Đế (Suddhasaccavāra)

829.
 • Khổ là đế phải chăng? Phải rồi.
 • Đế là khổ đế phải chăng? Khổ đế gọi khổ cũng phải, gọi khổ đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi là đế mà phi khổ đế.
 • Tập là đế phải chăng? Phải rồi...
 • Diệt là đế phải chăng? Phải rồi...
 • Đạo là đế phải chăng? Phải rồi...
 • Đế là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đế.
830.
 • Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ ra khổ rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là đế. Còn trừ ra khổ và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi đế.
 • Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tập, phi đế phải chăng? Trừ ra tập rồi...
 • Phi diệt, phi đế phải chăng? Trừ ra diệt rồi...
 • Phi đạo, phi đế phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là đế. Còn trừ ra đạo và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đế.
 • Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.

 

 

Phần Thuần Đế Căn Luân (Suddha sacca mūla cakkavāra)

831.
 • Khổ là đế phải chăng? Phải rồi.
 • Đế là tập đế phải chăng? Tập đế gọi đế cũng phải, gọi tập đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi là đế mà phi tập đế.
 • Khổ là đế phải chăng? Phải rồi.
 • Đế là diệt đế phải chăng?... Đế là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đế.
 • Tập là đế phải chăng? Phải rồi...
 • Diệt là đế phải chăng? Phải rồi...
 • Đạo là đế phải chăng? Phải rồi...
 • Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là tập đế phải chăng?... Đế là diệt đế phải chăng? Diệt đế gọi đế cũng phải, gọi diệt đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi diệt đế.

832.

 • Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ khổ ra rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là đế. Còn trừ ra khổ và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi đế.
 • Phi đế, phi tập đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ khổ ra rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là đế. Còn trừ khổ và đế ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi đế.
 • Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi tập, phi tập đế phải chăng? Trừ ra tập rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi tập mà còn gọi là đế. Còn trừ tập và đế ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi tập và phi đế...
 • Phi diệt, phi đế phải chăng? Trừ diệt ra rồi...
 • Phi đạo, phi đế phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là đế. Còn trừ ra đạo và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đế.
 • Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi.
 • Phi đạo, phi đế phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là đế. Còn trừ đạo và đế ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đế.
 • Phi đế, phi tập đế phải chăng?... Phi đế, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi.

Dứt phần định danh

---

 

PHẦN HÀNH VI (PAVATTIVARA)

Phần Sanh (Uppadavāra)

833.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly ái trong thời bình nhựt (avattikāla), khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na sanh của tâm ái dục (taṅhā), khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang sanh.

Hay là tập đế đang sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

834.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly đạo trong thời bình nhựt (pavattikāla), khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Ngũ uẩn, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh.

Hay là đạo đế đang sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, đạo đế đang sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na sanh của tâm đạo ở cõi Ngũ uẩn, đạo đế đang sanh và khổ đế cũng đang sanh.

835.

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải!

Hay là đạo đế đang sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải!

836.

Khổ đế đang sanh với cõi nào, thời tập đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, cõi Ngũ uẩn, khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang sanh.

Hay là tập đế đang sanh với cõi nào, thời khổ đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

837.

Khổ đế đang sanh với cõi nào, thời đạo đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Khổ thú và cõi Vô tưởng, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn và cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh.

Hay là đạo đế đang sanh với cõi nào, thời khổ đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

838.

Tập đế đang sanh với cõi nào, thời đạo đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Khổ thú, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn và cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, tập đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh.

Hay là đạo đế đang sanh với cõi nào, thời tập đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

839.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng?

Những câu có chữyassa’ (với người nào) và những câu có chữyassa yattha’ (với người nào, cõi nào). Khi học nên phân rộng và đầy đủ như thế.

840.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly ái trong thời bình nhựt (pavattikāla), tập đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

841.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly đạo trong thời bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

842.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly ái của tâm ly đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm ái dục, đạo đế chẳng phải đang sanh mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly đạo và tâm ly ái của bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

843.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Không có.

Hay là tập đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Đang sanh.

844.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Đang sanh.

845.

Tập đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Cõi Khổ thú, đạo đế chẳng phải đang sanh mà tập đế đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

846.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh trong sát-na sanh của tâm ly ái trong thời bình nhựt (pavattikala), tập đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với người đó cõi đó. Còn tất cả người đang tử, trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

847.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người đó cõi đó phải chăng? Tất cả người đang sanh trong sát-na sanh của tâm ly đạo trong thời bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

848.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với người đó cõi đó phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn trong tất cả sát-na diệt của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly ái và tâm ly đạo của bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm ái dục, đạo đế chẳng phải đang sanh mà tập đế đang sanh với người đó cõi đó. Còn trong tất cả sát-na diệt của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly đạo và tâm ly ái của bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

 

849.

Khổ đế từng sanh với người nào, thời tập đế từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế từng sanh với người nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

850.

Khổ đế từng sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chăng? Người chưa đắc chứng (anabhisametavina), khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi ấy, khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào... Phải rồi.

851.

Tập đế từng sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chăng? Người chưa đắc chứng, tập đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng, tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào?... Phải rồi.

852.

Khổ đế từng sanh với cõi nào...

Câu nói ‘yattha’ (cõi nào) cũng như mỗi câu đã phân rộng làm cho khác nhau nơi kiểu mẫu nói là ‘yattha’ trong lần sau (yatthakampi sabbattha sadisaṃ tantinānā-karanaṃ heṭṭhāyattha kesadisam).

853.

Khổ đế từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai và bậc vô tưởng, khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh với người đó cõi đó. Còn người tứ uẩn và Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế từng sanh và tập đế cũng từng sanh.

Hay là tập đế từng sanh với người nào cõi nào... Phải rồi.

854.

Khổ đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai, người chưa đắc chứng và bậc vô tưởng, khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi đó, khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế từng sanh với người đó cõi đó phải chăng? Phải rồi.

855.

Tập đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm bất thiện hiện hành lần thứ hai và người chưa đắc chứng, tập đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi ấy, tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào cõi nào... Phải rồi.

856.

Khổ đế không từng sanh với người nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tập đế không từng sanh với người nào... Không có.

857.

Khổ đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Đạo đế không từng sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

858.

Tập đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

859.

Khổ đế không từng sanh với cõi nào...

860.

Khổ đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Tịnh cư (suddhavāsa) khi tâm hiện hành lần thứ hai và bực vô tưởng, tập đế không từng sanh mà khổ đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc đang sanh ở cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tập đế không từng sanh và khổ đế cũng không từng sanh.

861.

Khổ đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai, người chưa đắc chứng và bậc vô tưởng, đạo đế không từng sanh mà khổ đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và khổ đế cũng không từng sanh.

862.

Tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm bất thiện hiện hành lần thứ hai và người chưa đắc chứng, đạo đế không từng sanh mà tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và tập đế cũng không từng sanh.

 

863.

Khổ đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả La-hán quả và bậc sắp đắc đạo cao tột, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với những người ấy. Còn những người ngoài ra đó, trừ người đạo, khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi.

864.

Khổ đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả La-hán và phàm phu vô phần, khổ đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn tất cả người ngoài ra trừ đạo, khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi.

865.

Tập đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Những phàm phu nào sẽ không đắc đạo, tập đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người nào sẽ đắc đạo, tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh với người ấy.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào, đạo đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Một nửa, những người sẽ đắc đạo, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

866.

Khổ đế sẽ sanh với cõi nào...

867.

Khổ đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán, những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào và bậc vô tưởng với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người tứ uẩn, ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào... Phải rồi.

868.

Khổ đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán, những người phàm phu sẽ không đắc đạo, người sanh cõi ác thú và bậc vô tưởng với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào, một nửa, những người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

869.

Tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Khổ thú và những người phàm phu không đắc đạo với những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và đạo đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người nào sẽ đắc đạo với những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người nào sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

870.

Khổ đế sẽ không sanh với người nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế sẽ không sanh với người nào, thời khổ đế sẽ không sanh với người đó phải chăng? Tất cả La-hán và người sẽ hội hiệp đầy đủ La-hán đạo, tâm không gián đoạn của đạo cao tột, tập đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm chót, tập đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh.

871.

Khổ đế sẽ không sanh với người nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào, thời khổ đế sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và những người phàm phu nào sẽ không đắc đạo, đạo đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm chót, đạo đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh.

872.

Tập đế sẽ không sanh với người nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người có tâm không gián đoạn của bậc đạo cao tột, tập đế sẽ không sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy. Còn người sẽ hội hiệp đầy đủ với La-hán đạo, tập đế sẽ không sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh.

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Những người phàm phu nào sẽ không đắc đạo, đạo đế sẽ không sanh mà tập đế sẽ sanh với người ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột và tất cả La-hán, đạo đế sẽ không sanh và tập đế cũng sẽ không sanh.

873.

Khổ đế sẽ không sanh với cõi nào...

874.

Khổ đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sẽ hội hiệp đầy đủ với La-hán đạo, tâm không gián đoạn của đạo cao tột và bậc vô tưởng với những cõi ấy, tập đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực đầy đủ của tâm chót với những cõi ấy, tập đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh.

875.

Khổ đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và những người phàm phu sẽ không đắc đạo, người đang sanh cõi Khổ thú và bậc vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đầy đủ trong tâm chót (pacchima) với những cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh.

876.

Tập đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Những người sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp của tâm nào với những cõi ấy, tập đế sẽ không sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và bậc vô tưởng với những cõi ấy, tập đế sẽ không sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh.

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh cõi Khổ thú và những người phàm phu sẽ không đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh mà tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và bực vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh và tập đế cũng sẽ không sanh.

 

877.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế từng sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm thời bình nhựt (pavattikāla), trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả ở cõi Vô sắc, tập đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh trong sát-na sanh của tâm thời bình nhựt, tập đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh.

878.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chăng? Người chưa đắc chứng trong sát-na sanh của tâm đang sanh thời bình nhựt, khổ đế đang sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng trong sát-na sanh của tâm đang sanh thời bình nhựt, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Người đã đắc chứng đang tử, trong sát-na diệt nơi tâm thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng đang sanh trong sát-na sanh của tâm bình nhựt, đạo đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh.

879.

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái dục của người chưa đắc chứng, tập đế đang sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái dục của bậc đã chứng, tập đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái dục khi tâm ly ái hiện hành của bậc đã đắc chứng và bậc nhập thiền Diệt, đạo đế từng sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái dục của bậc đã đắc chứng, đạo đế từng sanh và tập đế cũng đang sanh.

880.

Khổ đế đang sanh với cõi nào...

Câu nói cõi nào (yattha) giống như tất cả.

881.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm hóa sanh bậc Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, khổ đế đang sanh mà tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và tập đế cũng từng sanh.

Hay là tập đế từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đang tử trong cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn. Trong sát-na sanh nơi tâm đạo và tâm quả của người vô sắc với những cõi ấy, tập đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh nơi tâm bình nhựt của người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tập đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh.

882.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh nơi tâm hóa sanh của người nương Tịnh cư, sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng và sát-na sanh của người vô tưởng và những cõi ấy, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người đã chứng đang sanh với cõi ấy, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của bậc đã chứng đang tử, sát-na sanh của tâm đạo và quả cõi Vô sắc với những cõi ấy, đạo đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của bậc đã chứng với những cõi ấy, đạo đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh.

883.

Tập đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái (taṅhā) của người chưa chứng với cõi ấy, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người đã chứng với cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái khi tâm ly ái hiện hành của người đã chứng với những cõi ấy, đạo đế từng sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người đã chứng với những cõi ấy, đạo đế từng sanh và tập đế cũng đang sanh.

884.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là tập đế không từng sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

885.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã chứng đang tử và sát-na sanh của tâm đạo và quả ở cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang sanh, đạo đế không từng sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa chứng đang tử, đạo đế chẳng phải từng sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

886.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người đã đắc chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bậc nhập thiền Diệt, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh với người ấy. Còn sát-na diệt ái của người chưa đắc chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người chưa chứng, đạo đế không từng sanh mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt ái, tâm bất tương ưng ái hiện hành của người chưa chứng, đạo đế không từng sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

887.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi nào...

888.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sát-na sanh tâm đạo và quả của người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm hóa sanh của bậc Tịnh cư và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng không từng sanh.

Hay là tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm hóa sanh bực Tịnh cư và người vô tưởng sơ sanh, tập đế không từng sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm hóa sanh bậc Tịnh cư và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, tập đế không từng sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

889.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã chứng đang tử, sát-na sanh đạo và quả của người vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm hóa sanh bậc Tịnh cư, sát-na diệt tâm bình nhựt người vô phần (anabhisametāvīna) và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm hóa sanh bực Tịnh cư, sát-na sanh tâm bình nhựt của người vô phần (anabhisamatāvīna), người vô tưởng đang sanh, đạo đế không từng sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm hóa sanh của người tịnh cư, sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa chứng (anabhisametāvīna), bực vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

890.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người đã chứng tâm bất tương ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người vô phần, tâm thứ hai hiện hành của người tịnh cư, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người vô phần, đạo đế không từng sanh mà tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người vô phần, tâm hiện hành thứ hai của bậc Tịnh cư, hiện hành tâm bất tương ưng ái và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

 

891.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột với tất cả tâm La-hán và sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột (arahattamagga), khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bình nhựt đang sanh của những người mà ngoài ra đó, khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, sát-na sanh đạo và quả của người vô sắc, tập đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt đang sanh của tất cả người, tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh.

892.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tất cả tâm La-hán và sát-na sanh tâm bình nhựt (pavattikāla) đang sanh của người phàm phu ngoài ra thứ lớp trước đạo, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tâm của người đang thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na sanh của người tâm bình nhựt đang sanh thứ lớp đạo, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của người tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt tâm bình nhựt của người thứ lớp sau đạo đang tử và sát-na sanh của đạo quả người vô sắc, đạo đế sẽ sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na đang sanh tâm của người thứ lớp đạo, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh.

893.

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo, tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bực đang nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng đang sanh.

894.

Khổ đế đang sanh với cõi nào...

Câu nói cõi nào (yattha) nên sắp giống như câu nói người nào cõi nào (yassa yattha)...

895.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh tâm của người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sơ sanh của người vô tưởng, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người sơ sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt (bhaṅgakhaṇa) tâm bình nhựt của người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và sát-na sanh của đạo và quả người vô sắc, tập đế sẽ sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na đang sanh tâm bình nhựt của người nương tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh.

896.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh tất cả tâm La-hán, sát-na sanh tâm bình nhựt đang sanh của phàm phu phi thứ lớp đạo và sát-na sơ sanh của người nương khổ thú và vô tưởng, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh của tâm bình nhựt đang sanh của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm thứ lớp nơi người liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt của người đang tử thứ lớp đạo tột và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm thứ lớp của người liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh tâm bình nhựt đang sanh của người thứ lớp với đạo và những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh.

897.

Tập đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành, đạo đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng đang sanh.

898.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, sát-na sanh đạo và quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

899.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát na diệt của tâm thứ lớp nơi tâm người không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột của các tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tất cả tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt đang sanh nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

900.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không gián đoạn đạo cao tột (arahattamagga), tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc đang nhập thiền Diệt và người đang nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột và cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo hiện hành, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn bực đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo hiện hành, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bực nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

901.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi nào...

902.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm thứ lớp đạo cao tột luôn bực La-hán, sát-na diệt của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thứ lớp đạo luôn cả La-hán, sát-na tâm sanh của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang sanh, tập đế chẳng phải sẽ sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm thứ lớp đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt của tâm không xen hở thứ lớp với đạo cao tột, sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

903.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của tâm bình nhựt người đang tử và sát-na sanh của đạo, quả người vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bậc La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt người phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc và bực vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt người phàm phu phi thứ lớp đạo sơ sanh và người vô tưởng sơ sanh, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na sanh của đạo quả người nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

904.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đầy đủ đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát na diệt ái nơi người phàm phu phi thứ lớp đạo và khổ thú, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của người phàm phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hanh và người đang nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

 

905.

Khổ đế từng sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người đầy đủ đạo cao tột (arahattamagga) luôn cả tâm La-hán và tâm người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ đế từng sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khổ đế từng sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

906.

Khổ đế từng sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Những người đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đế từng sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tâm người thứ lớp đạo cao tột không xen hở và người thứ lớp đạo, khổ đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi.

907.

Tập đế từng sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế từng sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, tập đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi.

908.

Khổ đế từng sanh với cõi nào...

909.

Khổ đế từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột luôn cả La-hán, người thứ lớp đạo không xen hở và bậc vô tưởng, khổ đế từng sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế từng sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sơ sanh cõi Tịnh cư, tập đế sẽ sanh mà khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng từng sanh.

910.

Khổ đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn quả cao thượng (arahattaphala) luôn cả La-hán, kẻ phàm phu phi thứ lớp đạo, người vô tưởng và ác thú, khổ đế từng sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao thượng (arahattamagga) và người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khổ đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sơ sanh cõi Tịnh cư, đạo đế sẽ sanh mà khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng từng sanh.

911.

Tập đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán, người phàm phu phi thứ lớp đạo và khổ thú, tập đế từng sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo với những cõi ấy, tập đế từng sanh và khổ đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của người nương Tịnh cư đang hiện hành, đạo đế sẽ sanh mà tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người liên tiếp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng từng sanh.

912.

Khổ đế không từng sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

913.

Khổ đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

914.

Tập đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

915.

Khổ đế không từng sanh với cõi nào...

916.

Khổ đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

917.

Khổ đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

918.

Tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc nương Tịnh cư đang hiện hành, tập đế chẳng phải từng sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương vô tưởng với những cõi ấy, tập đế không từng sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán, kẻ phàm phu phi thứ lớp đạo và người khổ thú, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và tập đế cũng không từng sanh.

Dứt phần sanh

 

Phần Diệt (Nirodhavāra)

919.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái hiện hành, khổ đế đang diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt ái, khổ đế đang diệt và tập đế cũng đang diệt.

Hay là tập đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

920.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bất tương ưng đạo thời bình nhựt (pavattikāla) và tất cả người đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na đạo diệt của người nương cõi Ngũ uẩn, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng đang diệt.

Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na đạo diệt cõi Vô sắc, đạo đế đang diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na đạo diệt của người nương cõi Ngũ uẩn, đạo đế đang diệt và khổ đế cũng đang diệt.

921.

Tập đế đang diệt với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

922.

Khổ đế đang diệt với cõi nào, thời tập đế đang diệt với cõi ấy phải chăng?

Khổ đế đang diệt với cõi nào là cõi Vô tưởng.

Câu nói cõi nào (yattha) trong phần sanh (uppādavāra), trong phần diệt (nirodhavāra), trong phần sanh và diệt, như nhau, đều không khác.

923.

Khổ đế đang diệt với người nào cõi nào...

Dù nói người nào (yassa) cõi nào (yattha) nên sắp theo cách phân rộng.

924.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái bình nhựt, tập đế chẳng phải đang diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người sơ sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc, tập đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

925.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt đạo của bực nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người sơ sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt tâm quả siêu thế nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất tương ưng đạo bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt quả siêu thế nơi người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

926.

Tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tất cả tâm, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái, bất tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của ái, đạo đế chẳng phải đang diệt mà tập đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tất cả tâm, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái, bất tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

927.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với cõi nào...

928.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào...

Nói người nào (yassa) cõi nào (yattha) cũng như thế.

Một cách nữa, không nên để câu nhập thiền Diệt trong bài người và cõi.

929.

Khổ đế từng diệt với người nào, thời tập đế từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Câu hỏi quá khứ trong phần sanh (uppādavāra) luôn cả thuận tùng (anuloma) và đối lập (paccaniya), Phật Ngài đã phân ra như thế nào thì trong phần diệt (nirodhavāra) cũng như thế ấy, không có cách nào khác hơn nữa.

 

930.

Khổ đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán và sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao tột, khổ đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khổ đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

931.

Khổ đế sẽ diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đế sẽ diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, khổ đế sẽ diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

932.

Tập đế sẽ diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế sẽ diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người thứ lớp đạo, tập đế sẽ diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của La-hán đạo và tâm thứ lớp của người sẽ đắc đạo La-hán, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người sẽ đắc đạo, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

933.

Khổ đế sẽ diệt với cõi nào...

934.

Khổ đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán, tâm của người sẽ đắc đạo cao tột không xen hở và người nương cõi Vô tưởng, khổ đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

Dù nói người nào (yassa) cõi nào (yattha) hay người nào cõi nào (yassa yattha) cũng giống như nhau.

935.

Khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm của bực thứ lớp sẽ chứng không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi người ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

936.

Khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và kẻ phàm phu phi sẽ đắc đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi người ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

937.

Tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của bậc thứ lớp đạo không xen hở, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, tập đế chẳng phải sẽ diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Kẻ phàm phu sẽ không đắc đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả bực La-hán, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

938.

Khổ đế chẳng phải sẽ diệt với cõi nào...

939.

Khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm của người sẽ đắc đạo cao tột thứ lớp không xen hở và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt nơi tâm chót của người ấy cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

940.

Khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, người phàm phu sẽ không đắc đạo, người khổ thú và bậc vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi người ấy cõi ấy. Đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

941.

Tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột và tâm của bậc sẽ đắc đạo không xen hở, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán và người nương vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Kẻ khổ thú và phàm phu sẽ không đắc đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cao tột, luôn cả La-hán và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

 

942.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời tập đế từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế từng diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt của đạo quả người nương cõi Vô sắc, tập đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bình nhựt, tập đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt.

943.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế không từng diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đã đắc chứng đang tử, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt.

Hay là đạo đế từng diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang tử, đạo đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt.

944.

Tập đế đang diệt với người nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa đắc chứng, tập đế đang diệt mà đạo đế không từng diệt với người ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng, tập đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt.

Hay là đạo đế từng diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã đắc chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bực nhập thiền Diệt. Đạo đế từng diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng, đạo đế từng diệt và tập đế cũng đang diệt.

945.

Khổ đế đang diệt với cõi nào...

946.

Khổ đế đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang tử, khổ đế đang diệt mà tập đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người nương tứ uẩn, Ngũ uẩn đang tử với những cõi ấy, mà ngoài ra đó, khổ đế đang diệt và tập đế cũng từng diệt.

Hay là tập đế từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đang sanh nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và sát-na diệt đạo quả của người vô sắc, tập đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người nương tứ uẩn, Ngũ uẩn đang tử với những cõi ấy, tập đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt.

947.

Khổ đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử và bực vô tưởng đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang tử với những cõi ấy, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt.

Hay là đạo đế từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang sanh và sát-na diệt đạo quả bực nương vô sắc, đạo đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang tử với những cõi ấy, đạo đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt.

948.

Tập đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa đắc chứng, tập đế đang diệt mà đạo đế không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng với những cõi ấy, tập đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt.

Hay là đạo đế từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng và tâm bất tương ưng ái hiện hành, đạo đế từng diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng với những cõi ấy, đạo đế từng diệt và tập đế cũng đang diệt.

949.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là tập đế chẳng phải từng diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

950.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đã chứng đang sanh ra và sát-na diệt đạo quả của người vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt với người ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang sanh, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải từng diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, đạo đế chẳng phải từng diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng đang sanh, đạo đế chẳng phải từng diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

951.

Tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người đang nhập thiền Diệt, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là đạo đế không từng diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa chứng, đạo đế chẳng phải từng diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người đã chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải từng diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

952.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với cõi nào...

953.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là tập đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang tử, tập đế chẳng phải từng diệt mà đạo đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, tập đế chẳng phải từng diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

954.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt người đã chứng đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư, sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng đang sanh và bực vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là đạo đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư, sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa chứng đang tử và người vô tưởng đang tử, đạo đế chẳng phải từng diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư, sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng đang sanh và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải từng diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

955.

Tập đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng và tâm bất tương ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư, sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa chứng, đạo đế chẳng phải từng diệt mà tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai nơi Tịnh cư hiện hành, sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải từng diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

 

956.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ đế đang diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đang tử ngoài ra đó, khổ đế đang diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi tất cả người đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt.

957.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán và sát-na diệt của tâm bình nhựt của phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp đạo không xen hở và sát-na diệt tâm bình nhựt của người thứ lớp đạo đang tử, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt.

958.

Tập đế đang diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo, tập đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bậc nhập thiền Diệt với người nương cõi Vô tưởng, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt ái nơi người thứ lớp đạo, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang diệt.

959.

Khổ đế đang diệt với cõi nào...

960.

Khổ đế đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của người đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang tử, khổ đế đang diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế đang diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người sơ sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và sát-na diệt đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt.

961.

Khổ đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, người khổ thú và bực vô tưởng đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cõi Ngũ uẩn, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cõi Ngũ uẩn sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang tử với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt.

962.

Tập đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo và người khổ thú, tập đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, tập đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột sát-na sanh ái của bực thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang diệt.

963.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi tất cả người đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà tập đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

964.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không gián đoạn đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán và sát-na diệt của tâm bình nhựt, người phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

965.

Tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh ái của bực thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

966.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với cõi nào...

967.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và sát-na diệt của đạo quả bực nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của đạo quả nơi người vô sắc và bực vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang tử, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của đạo quả nơi người nương vô sắc và bực vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

968.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột cõi Ngũ uẩn, sát-na sanh của tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh, sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc và bực vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử. Người vô tưởng và ác thú đang tử, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt, kẻ phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh, sát-na diệt của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, người vô tưởng và ác thú đang sanh với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

969.

Tập đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh ái nơi người thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy, phải chăng? Sát-na diệt ái của khổ thú và người phàm phi thứ lớp đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

 

970.

Khổ đế từng diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán và bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ đế từng diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tập đế từng diệt và khổ đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

971.

Khổ đế từng diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đế từng diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, khổ đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

972.

Tập đế từng diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế từng diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột với bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, tập đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

973.

Khổ đế từng diệt với cõi nào...

974.

Khổ đế từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán với tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và bực vô tưởng, khổ đế từng diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người tứ uẩn, ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế từng diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đang sanh cõi Tịnh cư, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng từng diệt.

975.

Khổ đế từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ đắc đạo, kẻ khổ thú và người nương cõi Vô tưởng, khổ đế từng diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và bực sẽ đắc đạo với những cõi ấy, khổ đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Tịnh cư sơ sanh, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng từng diệt.

976.

Tập đế từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ đắc đạo và kẻ khổ thú, tập đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và bực sẽ đắc đạo với những cõi ấy, tập đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bậc Tịnh cư, đạo đế sẽ diệt mà tập đế không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng từng diệt.

977.

Khổ đế không từng diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

978.

Khổ đế không từng diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

979.

Tập đế không từng diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

980.

Khổ đế không từng diệt với cõi nào...

981.

Khổ đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt.

982.

Khổ đế chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt.

983.

Tập đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bực Tịnh cư, tập đế không từng diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải từng diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo và kẻ khổ thú, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải từng diệt.

Dứt phần diệt

 

 

Phần Sanh Và Diệt (Uppādanirodhavāra)

984.
 • Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tập đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Chẳng phải (no).

 • Khổ đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? Chẳng phải (no).

Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Chẳng phải. (no).

 • Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? Chẳng phải (no).

Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Chẳng phải (no).

 • Khổ đế đang sanh với cõi nào, thời tập đế đang diệt với cõi ấy phải chăng? Người sơ sanh cõi Vô tưởng, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh.

Câu nói cõi nào (yattha) cũng như trong các phần sanh, diệt, sanh và diệt, không có cách nào khác.

 • Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Chẳng phải (no).

Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng như bài người nào (yassa), trùng như nhau.

985.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái, sát-na sanh của đạo quả người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, tập đế chẳng phải đang diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

986.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo, khổ đế chẳng phải đang sanh, mà đạo đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sát na diệt của tâm bất tương ưng ái bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát na sanh của tâm bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang diệt, mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bất tương ưng đạo hiện hành và sát-na sanh của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

987.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất tương ưng ái, sát-na diệt của tâm bất tương ưng đạo, bậc đang nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái, đạo đế chẳng phải đang diệt mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất tương ưng ái, sát-na diệt của tâm bất tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

988.

Khổ đế đang sanh với cõi nào...

989.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào...

Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng giống như bài người nào (yassa), nhưng chỉ không nói bậc nhập thiền Diệt trong bài người nào cõi nào...

 

990.

Khổ đế chẳng phải từng sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải từng diệt với người nào... Phải rồi.

Câu hỏi quá khứ cũng như trong phần sanh. Còn thuận tùng và đối lập cũng như phần sanh diệt.

 

991.

Khổ đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

992.

Khổ đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo, khổ đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người sẽ đắc đạo, khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

993.

Tập đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo, tập đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người sẽ chứng đạo, tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột và tâm của người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người sẽ chứng đạo, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ sanh.

994.

Khổ đế sẽ sanh...

995.

Khổ đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán, tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và bực vô tưởng, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ diệt.

Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng như bài nói về người (yassa).

996.

Khổ đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán và tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót (pacchimacitta), tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

997.

Khổ đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

998.

Tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột và tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ sanh mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, tập đế chẳng phải sẽ sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột và luôn cả La-hán, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

999.

Khổ đế chẳng phải sẽ sanh với cõi nào...

1000.

Khổ đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào...

 (Nói người nào cõi nào cũng như bài nói về người.

Tập đế, đạo đế.

Những sát-na khác nhau khi diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy...)

 

1001.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế từng diệt với người nào...

Câu hỏi hiện tại vị lai trong phần sanh và phần sanh diệt về người, cõi, người và cõi dầu cho thuận tùng (anuloma) hay đối lập (paccaniya)... cũng trùng như bài nói về người, không có chi khác hơn.

 

1002.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột luôn cả tâm La-hán và sát-na tâm sanh của người thứ lớp không xen hở đạo, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt mà ngoài ra đó, khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả nơi bực nương cõi Vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh.

1003.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh tâm của người thứ lớp không xen hở đạo, bực sẽ chứng đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na tâm diệt của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na tâm diệt của bực sẽ chứng đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của bực nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na sanh của tâm bình nhựt với người sẽ chứng đạo đang sanh, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh.

1004.

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phàm phu nào chẳng phải sẽ chứng đạo và sát-na sanh ái, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người sẽ chứng đạo, tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái đang hiện hành, bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người sẽ đắc đạo, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang sanh.

1005.

Khổ đế đang sanh với cõi nào...

1006.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang sanh, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt với người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả bực nương cõi Vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh.

1007.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt, kẻ khổ thú và bực vô tưởng đang sanh, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bậc sẽ chứng đạo và sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, người sẽ đắc đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của bực nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, người sẽ đắc đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh.

1008.

Tập đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của kẻ khổ thú và phàm phu sẽ không chứng đạo, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của bực sẽ chứng đạo với những cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái đang hiện hành, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang sanh.

1009.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của bực nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na tâm diệt của Chư La-hán, sát-na tâm diệt của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của người vô sắc với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

1010.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, sát-na tâm diệt của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của tâm hiện hành nơi người đang tử và đắc đạo và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm hiện hành, phàm phu phi sẽ đắc đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm La-hán, người phàm phu chẳng phải sẽ đắc đạo đang sanh và sát-na của tâm bình nhựt, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

1011.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của bực sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc đang nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc nhập thiền Diệt, người nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bực đang nhập thiền Diệt, người nương cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

1012.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi nào...

1013.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao Thượng, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na tâm diệt của bậc thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột, sát-na sanh của đạo quả bực nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột và người vô tưởng đang sanh, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na tâm diệt của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột, sát-na sanh của đạo quả nơi người nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

1014.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, sát-na tâm diệt của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, người sẽ chứng đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của bậc nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt, sát-na sanh của đạo quả nơi người vô sắc, hạng khổ thú và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt, hạng khổ thú và người vô tưởng đang sanh, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt, sát-na sanh của đạo quả nơi người vô sắc, hạng khổ thú và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

1015.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người khổ thú đang sanh, sát-na sanh ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

 

1016.
 • Khổ đế từng sanh với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng?

 

(Câu hỏi quá khứ vị lai trong phần diệt, nói thuận tùng hay đối lập trong phần sanh diệt giống như phần sanh diệt chẳng khác chi.)

Dứt đoạn sanh diệt

Hết phần hiện hành (pavattivāra).

---

 

 

 

PHẦN ĐẠT TRI (PARIÑÑAVARA)

1017.
 • Người đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy đang thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đang thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào chẳng phải đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải đang thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải đang đạt trừ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

1018.
 • Người nào từng thấu rõ khổ đế, thời người ấy từng thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào từng thấu rõ tập đế, thời người ấy từng thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào chẳng phải từng thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải từng thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

1019.
 • Người nào sẽ thấu rõ khổ đế, thời người ấy sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy sẽ thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào chẳng phải sẽ thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải sẽ đạt trừ tập đế, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

1020.
 • Người nào đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy từng thấu rõ tập đế phải chăng? Không phải (no).

Hay là người nào từng thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đế phải chăng? Không phải (no).

 • Người nào chẳng phải đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ tập đế phải chăng? Bực La-hán chẳng phải đang thấu rõ khổ đế mà từng thấu rõ tập đế. Còn trừ ra bực tề toàn đạo cao tột và La-hán quả, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang thấu rõ khổ đế và cũng chẳng phải từng thấu rõ tập đế.

Hay là người nào chẳng phải từng thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải đang thấu rõ khổ đế phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột (aggamaggasamaṅgi) chẳng phải từng thấu rõ tập đế mà đang thấu rõ khổ đế. Còn trừ ra bực tề toàn đạo cao tột và quả La-hán, những người ngoài ra đó, chẳng phải từng thấu rõ tập đế và cũng chẳng phải đang thấu rõ khổ đế.

1021.
 • Người nào đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Không phải (no).

Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đế phải chăng? Không phải (no).

 • Người nào chẳng phải đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo thì người ấy chẳng phải đang thấu rõ khổ đế mà sẽ thấu rõ tập đế. Còn bậc La-hán và phàm phu phi sẽ đắc đạo, những người ấy chẳng phải đang thấu rõ khổ đế và cũng chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế.

Hay là người nào chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải đang thấu rõ khổ đế phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột (aggamaggasamaṅgi) chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế mà đang thấu rõ khổ đế. Còn bậc La-hán và người phàm phu phi sẽ chứng đạo, những người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế và cũng chẳng phải đang thấu rõ khổ đế.

1022.
 • Người nào từng thấu rõ khổ đế, thời người ấy sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Không phải (no).

Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy từng thấu rõ khổ đế phải chăng? Không phải (no).

 • Người nào chẳng phải từng thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ khổ đế mà sẽ thấu rõ tập đế. Còn bậc tề toàn đạo cao tột và người phàm phu phi sẽ chứng đạo, những người ấy chẳng phải từng thấu rõ khổ đế và cũng chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế.

Hay là người nào chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ khổ đế phải chăng? Bực La-hán quả chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế mà từng thấu rõ khổ đế. Còn bậc tề toàn đạo cao tột và người phàm phu phi sẽ chứng đạo, những người ấy, chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế và cũng chẳng phải từng thấu rõ khổ đế.

Dứt phần đạt tri - hết đế song

---

Bình luận
| Mới nhất