I. Căn song và II. Uẩn Song

Phần 1 và 2 trong bộ Song Đối - Abhidhamma.

BỘ THỨ SÁU
BỘ SONG ĐỐI
(YAMAKA)

QUYỂN THƯỢNG

PHẦN I. CĂN SONG

PHẦN II. UẨN SONG
---
CẢO BẢN

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco

Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt

Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

CĂN SONG.. 

Xiển Thuật Căn Song.

Khởi Phần Xiển Minh. 

 

UẨN SONG.. 

Phần định danh. 

Phần Xiển Thuật 

Phần Xiển Minh. 

Phần Hành Vi Uẩn Song. 

Phần Hành Vi Sanh. 

Phần Hành Vi Diệt 

Phần Hành Vi Sanh Diệt 

Phần Đạt Tri 


---------------
NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THẾ TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI


---

CĂN SONG

Xiển Thuật Căn Song

1.

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn thiện? Hay là căn nào là căn thiện đều gọi là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, pháp ấy đều đồng căn với căn thiện? Hay là căn nào đồng căn với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào đồng căn với căn thiện những pháp ấy đều gọi là căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều gọi là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện? Hay là căn nào có căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào có căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào có căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

2.

 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn bất thiện? Hay là căn nào là bất thiện, những căn ấy đều gọi pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều đồng căn với căn bất thiện? Hay là căn nào đồng căn với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào đồng căn với căn bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều gọi pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn bất thiện những căn ấy đều là pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn bất thiện? Hay là căn nào có căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào có căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi là căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?
 • Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

3.

 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn vô ký? Hay là căn nào là vô ký, những căn ấy đều gọi pháp vô ký?
 • Mỗi pháp nào là vô ký, pháp ấy đều đồng căn với căn vô ký? Hay là căn nào đồng căn với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?
 • Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều gọi pháp vô ký?
 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn là căn vô ký? Hay là căn nào gọi căn là căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?
 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?
 • Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy là căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào là căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?
 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn vô ký? Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?
 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào có căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?
 • Mỗi pháp nào có căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?
 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn vô ký? Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký.
 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?
 • Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

4.

 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn danh? Hay là căn nào là căn danh, đều gọi danh pháp?
 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều đồng căn với căn danh? Hay là căn nào đồng căn với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?
 • Mỗi pháp nào đồng căn với căn danh, những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều gọi danh pháp?
 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn danh? Hay là căn nào gọi căn là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?
 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn danh. Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?
 • Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn danh những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?
 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn danh? Hay là căn nào có căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?
 • Mỗi pháp nào có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?
 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn danh? Hay là căn nào có căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?
 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn đồng với căn danh? Hay là căn nào có căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?
 • Mỗi pháp nào có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?
 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn danh? Hay là căn nào có căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

5.

 • Mỗi pháp nào là thiện những pháp ấy là nhơn thiện... nhơn duyên thiện... bổn sanh thiện... nguồn gốc thiện... nguyên nhân thiện... vật thực thiện... cảnh thiện... duyên thiện... căn nguyên thiện.

Căn, nhơn, nhơn duyên, bổn sanh, nguồn gốc, nguyên nhân, vật thực, cảnh, duyên, căn nguyên...

Dứt phần xiển thuật căn song

---

 

Khởi Phần Xiển Minh

6.

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn thiện phải chăng? Căn thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp thiện ngoài ra đó, là phi căn thiện...

Hay là căn nào là thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện nương căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

 • Mỗi pháp nào đồng căn với căn thiện, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn thiện là căn đồng và là căn hỗ tương với căn thiện; còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn thiện, căn đồng với căn thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng: Phải rồi...

7.

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn thiện phải chăng? Căn gọi căn thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp thiện ngoài ra đó, là phi căn thiện.

Hay là những căn là căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện nương căn gọi căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

 • Mỗi pháp nào gọi căn là căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào gọi căn đồng với căn thiện, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện, là căn gọi căn đồng với căn thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

8.

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào có nương căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn thiện và cũng là thiện.

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

 • Mỗi pháp nào có căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn thiện, là căn đồng và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện có căn đồng với căn thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

9.

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn thiện phải chăng? Phải rồi…

Hay là căn nào có nương căn gọi căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do Thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn gọi căn thiện và cũng là thiện.

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn gọi căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

 • Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn thiện là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện, có căn gọi căn đồng với căn thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

10.

 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn bất thiện phải chăng? Căn bất thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp bất thiện ngoài ra đó, là phi căn bất thiện.

Hay là căn nào là bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không đồng với căn bất thiện. Bất thiện hữu nhơn mới đồng căn với căn bất thiện.

Hay là căn nào nương căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh nương căn đồng với căn bất thiện mà phi thiện, còn bất thiện nương căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

 • Mỗi pháp nào đồng căn với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn bất thiện, là căn đồng và căn hỗ tương với căn bất thiện, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn bất thiện là căn đồng với căn bất thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

11.

 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn bất thiện phải chăng? Căn gọi căn bất thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp bất thiện ngoài ra đó, là phi căn bất thiện.

Hay là căn nào gọi căn là căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện.

Hay là căn nào nương căn đồng với căn bất thiện những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, nương căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi bất thiện, còn bất thiện nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

 • Mỗi pháp nào gọi căn là căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn gọi căn đồng sanh với căn bất thiện, là căn gọi căn đồng với căn hỗ tương và căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, là căn gọi căn đồng với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

12.

 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn bất thiện, còn bất thiện hữu nhơn mới có căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn bất thiện mà phi bất thiện, còn bất thiện có nương căn bất thiện và cũng là bất thiện.

 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn đồng với căn bất thiện, bất thiện hữu nhân mới có căn đồng với căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn đồng với căn bất thiện, mà phi bất thiện, còn bất thiện có nương căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

 • Mỗi pháp có căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn bất thiện, là căn đồng và căn hỗ tương với căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, có căn đồng với căn bất thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

13.

 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn gọi căn bất thiện, còn bất thiện hữu nhơn mới có căn gọi căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn bất thiện, mà phi bất thiện, còn bất thiện có nương căn gọi căn bất thiện và cũng là bất thiện.

 • Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, bất thiện hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện, còn bất thiện có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

 • Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn bất thiện là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, có căn gọi căn đồng với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

14.

 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn vô ký phải chăng? Căn vô ký chỉ có 3 mà thôi, những pháp vô ký ngoài ra đó, là phi căn vô ký.

Hay là căn nào là vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn đồng với căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không đồng với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới đồng căn với căn vô ký.

Hay là căn nào đồng căn với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn vô ký, là căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

15.

 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn gọi căn vô ký phải chăng? Căn vô ký chỉ có 3 mà thôi, những pháp ngoài ra đó, là phi căn vô ký.

Hay là căn nào gọi căn là căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không đồng căn với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới đồng căn với căn vô ký.

Hay là căn nào gọi căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn vô ký, là căn gọi căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

16.

 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không có căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn vô ký.

Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn đồng nhau với căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không có căn đồng với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn đồng với căn vô ký.

Hay là căn nào có căn đồng với căn vô ký những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào có căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký, có căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

17.

 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không có căn gọi căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn gọi căn vô ký.

Hay là căn nào có căn gọi căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn vô ký phải chăng? Vô ký hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn vô ký.

Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký; những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn vô ký, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký. Còn những pháp ngoài ra căn vô ký, có căn gọi căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

18.

 • Mỗi pháp nào là danh những pháp ấy đều là căn danh phải chăng? Căn danh chỉ có 9 mà thôi, còn danh pháp ngoài ra đó, là phi căn danh.

Hay là căn nào là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không đồng căn với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới đồng căn với căn danh.

Hay là căn nào nương căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là căn danh phải chăng? Sắc do danh làm sở sanh nương căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn danh pháp nương căn đồng với căn danh và cũng là danh.

 • Mỗi pháp nào đồng căn với căn danh, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn danh, là căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn danh, là căn đồng với căn danh mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

19.

 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là căn gọi căn danh phải chăng? Căn gọi căn danh chỉ có 9 mà thôi, còn những pháp ngoài ra đó, là phi căn danh.

Hay là căn nào gọi căn là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không nương căn gọi căn đồng với căn danh còn danh pháp hữu nhơn mới có nương căn gọi căn đồng với căn danh.

Hay là căn nào gọi căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là căn gọi căn danh phải chăng? Sắc do danh làm sở sanh nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn danh pháp nương căn gọi căn đồng với căn danh và cũng là danh.

 • Những pháp nào nương căn gọi căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào gọi căn đồng sanh với căn danh, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn danh, là căn gọi căn đồng với căn danh mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

20.

 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn danh.

Hay là căn nào có nương căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn danh và cũng là danh.

 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn đồng với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn đồng với căn danh.

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn đồng với căn danh và cũng là danh.

 • Mỗi pháp có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn danh, là căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp ngoài ra căn danh có căn đồng với căn danh mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

21.

 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn gọi là căn danh đó còn danh pháp hữu nhơn mới có căn gọi căn danh.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn gọi căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn danh và cũng là danh.

 • Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn gọi căn đồng với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn danh.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn danh những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn gọi căn đồng với căn danh mà phi danh; còn danh hữu nhơn có nương căn gọi căn đồng với căn danh và cũng là danh.

 • Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn danh, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp ngoài ra căn danh có căn gọi căn đồng với căn danh mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

22.

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy là nhơn thiện... Nhơn duyên thiện, Bổn sanh thiện, nguồn gốc thiện, nguyên nhân thiện, vật thực thiện, cảnh thiện, duyên thiện, căn nguyên thiện.
 • Mỗi pháp nào bất thiện, mỗi pháp nào là vô ký... Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là nhơn danh... nhơn duyên danh, bổn sanh danh, nguồn gốc danh, nguyên nhân danh, vật thực danh, cảnh danh, duyên danh, căn nguyên danh...

Căn, nhơn, nhơn duyên, bổn sanh, nguồn gốc, nguyên nhân, vật thực, cảnh, duyên, căn nguyên...

Dứt phần Căn song.

 

UẨN SONG

 

PHẦN ĐỊNH DANH

23.

Năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn...

 

Phần Xiển Thuật

24.

Sắc, sắc uẩn? Sắc uẩn, sắc?... Thọ, thọ uẩn? Thọ uẩn, thọ?... Tưởng, tưởng uẩn? Tưởng uẩn, tưởng?... Hành, hành uẩn? Hành uẩn, hành?... Thức, thức uẩn? Thức uẩn, thức?...

25.

Phi sắc, phi sắc uẩn? Phi sắc uẩn, phi sắc?... Phi thọ, phi thọ uẩn? Phi thọ uẩn, phi thọ?... Phi tưởng, phi tưởng uẩn? Phi tưởng uẩn, phi tưởng?... Phi hành, phi hành uẩn? Phi hành uẩn, phi hành?... Phi thức, phi thức uẩn? Phi thức uẩn, phi thức?...

26.

 • Sắc, sắc uẩn? Uẩn, thọ uẩn?... Sắc, sắc uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Sắc, sắc uẩn? Uẩn, hành uẩn?... Sắc, sắc uẩn? Uẩn, thức uẩn?...
 • Thọ, thọ uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Thọ, thọ uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Thọ, thọ uẩn? Uẩn, hành uẩn?... thọ, thọ uẩn? Uẩn, thức uẩn?...
 • Tưởng, tưởng uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Tưởng, tưởng uẩn?... Uẩn, thọ uẩn? Tưởng, tưởng uẩn? Uẩn, hành uẩn?... Tưởng, tưởng uẩn? Uẩn, thức uẩn?...
 • Hành, hành uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Hành, hành uẩn? Uẩn, thọ uẩn?... Hành, hành uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Hành, hành uẩn? Uẩn, thức uẩn?...
 • Thức, thức uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Thức, thức uẩn? Uẩn, thọ uẩn?... Thức, thức uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Thức, thức uẩn? Uẩn, hành uẩn? …

27.

 • Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...
 • Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...
 • Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...
 • Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...
 • Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...
 • Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...
 • Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...
 • Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...
 • Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...
 • Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...
 • Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...
 • Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...
 • Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...
 • Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...
 • Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...
 • Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...
 • Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...
 • Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...
 • Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...
 • Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...

28.

Sắc, uẩn? Uẩn, sắc?... Thọ, uẩn? Uẩn, thọ?... Tưởng, uẩn? Uẩn, tưởng?... Hành, uẩn? Uẩn, hành?... Thức, uẩn? Uẩn, thức?...

29.

Phi sắc, phi uẩn? Phi uẩn, phi sắc?... Phi thọ, phi uẩn? Phi uẩn, phi thọ?... Phi tưởng, phi uẩn? Phi uẩn, phi tưởng?... Phi hành, phi uẩn? Phi uẩn, phi hành?... Phi thức, phi uẩn? Phi uẩn, phi thức?...

30.

Sắc, uẩn? Uẩn, thọ?... Sắc, uẩn? Uẩn, tưởng?... Sắc, uẩn? Uẩn, hành?... Sắc, uẩn? Uẩn, thức?... Thọ, uẩn? Uẩn, Sắc?...Thọ, uẩn? Uẩn, tưởng?... Thọ, uẩn? Uẩn, hành?... Thọ, uẩn? Uẩn, thức?... Tưởng, uẩn? Uẩn, sắc?... Tưởng, uẩn? Uẩn, thọ?... Tưởng, uẩn? Uẩn, hành?... Tưởng, uẩn? Uẩn, thức?... Hành, uẩn? Uẩn, sắc?... Hành, uẩn? Uẩn, thọ?... hành uẩn? Uẩn, tưởng? hành, uẩn? Uẩn, thức?... Thức, uẩn? Uẩn, sắc?... Thức, uẩn? Uẩn, thọ?... Thức, uẩn? Uẩn, tưởng?... Thức, uẩn? Uẩn, hành?

31.

 • Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...
 • Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...
 • Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...
 • Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...
 • Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...
 • Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...
 • Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...
 • Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...
 • Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...
 • Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...
 • Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...
 • Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...
 • Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...
 • Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...
 • Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...
 • Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...
 • Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...
 • Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...
 • Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...
 • Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...

 

 

 

Phần Xiển Minh

32.

Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

Sắc uẩn, sắc phải chăng? Phải rồi...

33.

Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Thọ uẩn, thọ phải chăng? Phải rồi...

34.

Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

Tưởng uẩn, tưởng phải chăng? Phải rồi...

35.

Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải,

Hành uẩn, hành phải chăng? Phải rồi...

36.

Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

Thức uẩn, thức phải chăng? Phải rồi...

37.

Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi uẩn, phi sắc phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý, phi sắc uẩn mà còn gọi là sắc trừ ra sắc và sắc uẩn rồi, những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi sắc uẩn và phi sắc.

38.

Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi thọ uẩn, phi thọ phải chăng? Phải rồi...

39.

Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi tưởng uẩn, phi tưởng phải chăng? Kiến tưởng phi tưởng uẩn mà còn gọi là tưởng trừ ra tưởng và tưởng uẩn rồi. Những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi tưởng uẩn và phi tưởng.

40.

Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi hành uẩn, phi hành phải chăng? Trừ ra hành uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi hành uẩn mà còn gọi là hành, còn trừ ra hành và hành uẩn, những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi hành uẩn và phi hành.

41.

Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi thức uẩn, phi thức phải chăng? Phải rồi...

 

 

 

Phần Câu Lọc Căn Luân

42.

 • Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.
 • Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

43.

 • Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.
 • Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

44.

 • Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.
 • Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

45.

 • Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.
 • Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

46.

 • Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

47.

 • Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà khộng gọi tưởng uẩn.

48.

 • Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà uẩn mà không gọi hành uẩn.

49.

 • Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

50.

 • Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.
 • Uẩn sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

51.

 • Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.
 • Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

52.

 • Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.
 • Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

53.

 • Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.
 • Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

54.

 • Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.
 • Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

55.

 • Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.
 • Uẩn thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

56.

 • Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.
 • Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

57.

 • Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.
 • Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

58.

 • Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

59.

 • Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

60.

 • Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

61.

 • Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

62.

 • Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

63.

 • Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

64.

 • Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

65.

 • Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

66.

 • Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

---

67.

Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

68.

Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

69.

Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

70.

Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

71.

Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

72.

Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải

Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

73.

Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn, trừ ra thọ và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải

Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

74.

Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải

Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

75.

Phi hành, phi uẩn phải chăng? Trừ ra hành rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi hành mà còn gọi là uẩn. Trừ ra hành và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi hành cũng phải và phi uẩn cũng phải.

Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

76.

Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải.

77.

 • Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

78.

 • Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

79.

 • Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn.

80.

 • Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thức uẩn.

81.

 • Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

82.

 • Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là tưởng uẩn.

83.

 • Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn.

84.

 • Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thức uẩn.

85.

 • Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là sắc uẩn.

86.

 • Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thọ uẩn.

87.

 • Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn.

88.

 • Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

89.

 • Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

90.

 • Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

91.

 • Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là tưởng uẩn.

92.

 • Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

93.

 • Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

94.

 • Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

95.

 • Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải.

96.

 • Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

97.

 • Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

98.

 • Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

99.

 • Phi sắc, phi uẩn cũng phải chăng? Trừ ra sắc, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

100.

 • Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn, trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

101.

 • Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn, trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

102.

 • Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

103.

 • Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

104.

 • Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

105.

 • Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

106.

 • Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

107.

 • Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng. Phải rồi...

108.

 • Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng uẩn cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

109.

 • Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

110

 • Phi hành, phi uẩn phải chăng, Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

111.

 • Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

112.

 • Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi...
 • Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

113.

 • Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn; trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải
 • Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

114.

 • Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

115.

 • Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải...
 • Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

116.

 • Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải.
 • Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

 

Dứt phần định danh

---

 

PHẦN HÀNH VI UẨN SONG

Phần Hành Vi Sanh

117.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

Hay là thọ uẩn đang sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

118.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

Hay là thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

119.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

Hay là thọ đang sanh với người nào, cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người thọ uẩn đang sanh cõi Vô sắc, với cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, với cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

120.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy, còn tất cả người đang tử, sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

121.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chắng? Đang sanh.

122.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc với cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh, mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy; còn tất cả người đang tử thọ uẩn chẳng phải đang sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy.

 

123.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

124.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn cũng từng sanh với cõi ấy.

Hay là thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng sanh với cõi ấy.

125.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng sanh.

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng từng sanh.

126.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

127.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

128.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với cõi Vô sắc, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn từng sanh. Còn người tịnh cư với cõi Tịnh cư, sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng không từng sanh.

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, thọ uẩn không từng sanh, mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tịnh cư với cõi Tịnh cư, thọ uẩn không từng sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh.

 

129.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sẽ sanh cõi Vô sắc, rồi nhập Níp-bàn với cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng sẽ sanh với người ấy.

 1. 130.

Sắc uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh với cõi ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn cũng sẽ không sanh với cõi ấy.

131.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy.

132.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uẩn sẽ không sanh, mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn những người kiếp chót, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

 

133.

Sắc uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh...

134.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy.

 

135.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi nhứt uẩn, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

136.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

137.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng từng sanh.

Hay là thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn chẳng phải đang sanh, còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

138.

Thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

139.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng từng sanh.

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

140.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng từng sanh.

Hay là tưởng uẩn từng sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

141.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có...

142.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

143.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

144.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

145.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người từ cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng không từng sanh.

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

146.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng không từng sanh.

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng sanh mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

 

147.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

148.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy. Ngoài ra đó, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

149.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

150.

Thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

 1. 151.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

152.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

153.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

154.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn sẽ không sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

 1. 155.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

156.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

157.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

158.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang nhập Níp-bàn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

 

159.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy, còn người ngoài ra đó, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

160.

Thọ uẩn từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người kiếp chót thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

161.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh.

162.

Thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

163.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy, còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh.

164.

Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

165.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

166.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

167.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

 1. 168.

Thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

169.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh.

170.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn cũng không từng sanh.

Dứt phần hành vi sanh

---

 

Phần Hành Vi Diệt

171.

Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

172.

Sắc uẩn đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi vô Sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

173.

Sắc uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

174.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

175.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt...

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt...

176.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

 

177.

Sắc uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

178.

Sắc uẩn từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt.

179.

Sắc uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi phàm ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi phàm ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt.

180.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

181.

Sắc uẩn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Từng diệt...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Từng diệt...

182.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt.

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng không từng diệt.

 

183.

Sắc uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt.

184.

Sắc uẩn sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt.

185.

Sắc uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt.

186.

Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người đang tử sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

187.

Sắc uẩn sẽ không diệt với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt...

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt...

188.

Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn sẽ không diệt.

 

189.

Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh tử cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt với người ấy.

190.

Thọ uẩn đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

191.

Sắc uẩn đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

192.

Thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

193.

Sắc uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn cũng đang diệt.

194.

Thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt.

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

195.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

196.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có..

197.

Sắc uẩn trong cõi nào nên sắp cho đầy đủ.

198.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt.

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

199.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và tưởng uẩn cũng không từng diệt.

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

 

200.

Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn người tử cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, người đang tử cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn cũng đang diệt.

201.

Thọ uẩn đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

202.

Sắc uẩn đang diệt với cõi nào...

203.

Sắc uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

204.

Thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

205.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

206.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Đang diệt.

207.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào...

208.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

209.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt, mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn chẳng phải đang diệt.

 

210.

Sắc uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

211.

Thọ uẩn từng diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn thọ uẩn từng diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

212.

Sắc uẩn từng diệt với cõi nào...

213.

Sắc uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng diệt.

214.

Thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài mà đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

215.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

216.

Thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

217.

Sắc uẩn không từng diệt với cõi nào...

218.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng diệt.

219.

Thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt.

Dứt phần hành vi diệt.

---

 

Phần Hành Vi Sanh Diệt

220.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải...

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải...

221.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải...

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải...

222.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang sanh.

223.

Thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

224.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

225.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

226.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sắc uẩn, chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang diệt với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

227.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn đang diệt với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang sanh với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

228.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt...

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

229.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

230.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

231.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

 

232.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

233.

Thọ uẩn từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

234.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào...

235.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh.

236.

Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

237.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

238.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

239.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào...

240.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn không từng diệt.

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn cũng không từng sanh với người ấy cõi ấy.

241.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

 

242.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh.

243.

Thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

244.

Sắc uẩn sẽ sanh với cõi nào...

245.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy.

246.

Thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

247.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

248.

Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, thọ uẩn sẽ không sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

249.

Sắc uẩn sẽ không sanh với cõi nào...

250.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ không sanh.

251.

Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

 

252.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn từng diệt và Sắc uẩn cũng đang sanh.

 • Trong phần sanh, Phật Ngài phân Uẩn song hiện tại - quá khứ như thế nào thì phần sanh và diệt này cũng phân như thế đó.

253.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh.

254.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh.

255.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào...

256.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh.

257.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh.

258.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

259.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy? Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

260.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào...

261.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

262.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy, Còn người đang nhập Níp-bàn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

 

263.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

264.

Thọ uẩn từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

265.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào...

266.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và người cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng sanh.

267.

Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng sanh.

268.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

269.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

270.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào...

271.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng sanh.

272.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng không từng sanh.

 Dứt phần hành vi sanh và diệt

---

 

PHẦN ĐẠT TRI

273.

 • Người đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi..

Hay là người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

274.

 • Người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy cũng từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi.

 • Người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào không từng đạt tri thọ uẩn, thời người ấy không từng đạt tri sắc uẩn phải chăng? Phải rồi.

275.

 • Người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

 • Người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

276.

 • Người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Không phải...

Hay là người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải.

 • Người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Bực La-hán quả chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn những người ngoài ra đạo quả La-hán đều chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn.

Hay là người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thì người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán đạo chẳng phải từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn mà đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn những người ngoài ra đạo quả La-hán đều không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn.

277.

 • Người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Không phải...

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải...

 • Người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chẳng? Người nào sẽ đắc đạo, người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn bực La-hán (quả) và phàm phu vô phần, chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn.

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán đạo sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn mà đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn bực La-hán (quả) và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn.

278.

 • Người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy cũng sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Không phải...

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy cũng từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải...

 • Người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Bực sẽ đắc đạo không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn bực La-hán đạo và phàm phu vô phần không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn.

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán quả sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn mà từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn bực La-hán đạo và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn.

 

Dứt phần đạt tri và dứt phần uẩn song---
Bình luận
| Mới nhất