Bộ Song Đối

Bộ thứ 6 tạng Abhidhamma.

  • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn thiện? Hay là căn nào là căn thiện đều gọi là pháp thiện?


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
--o-O-o--

TẠNG VÔ TỶ PHÁP
(ABHIDHAMMAPIṬAKA)

BỘ THỨ SÁU


BỘ SONG ĐỐI
(YAMAKA)

QUYỂN THƯỢNG VÀ QUYỂN HẠ

CẢO BẢN


Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco
Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt
Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

---

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
2012

MỤC LỤC

CĂN SONG.. 8

Xiển Thuật Căn Song. 8

Khởi Phần Xiển Minh. 11

 

UẨN SONG.. 18

Phần Định Danh. 18

Phần Xiển Thuật 18

Phần Xiển Minh. 20

Phần Hành Vi Uẩn Song. 29

Phần Hành Vi Sanh. 29

Phần Hành Vi Diệt 38

Phần Hành Vi Sanh Diệt 46

Phần Đạt Tri 54

 

XỨ SONG.. 57

Phần Định Danh. 57

Phần Xiển Thuật 57

Phần Xiển Minh. 60

Phần Hành Vi 64

Phần Hành Vi Sanh. 64

Phần Hành Vi Diệt 103

Phần Hành Vi Sanh Và Diệt 132

Phần Đạt Tri 149

 

GIỚI SONG.. 151

Phần Định Danh (Paññattivara) 151

Phần Xiển Thuật (Uddesavara) 151

Phần Xiển Minh (Niddesavara) 152

Phần Hành Vi (Pavattivara) 156

Phần Sanh (Uppadavāra) 156

Phần Đạt Tri (Pariññavara) 157

 

ĐẾ SONG.. 158

Phần Định Danh (Paññattivara) 158

Phần Xiển Thuật (Uddesavāra) 158

Phần Xiển Minh (Niddesavara) 159

Phần Hành Vi (Pavattivara) 162

Phần Sanh (Uppadavāra) 162

Phần Diệt (Nirodhavāra) 178

Phần Sanh Và Diệt (Uppādanirodhavāra) 190

Phần Đạt Tri (Pariññavara) 198

 

HÀNH SONG.. 200

Phần Định Danh (Paññattivara) 200

Phần Xiển Thuật (Uddeasavāra) 200

Phần Xiển Minh (Niddesavāra) 201

Phần Bình Nhựt (Pavattivara) 203

Phần Sanh (Uppadavāra) 203

Phần Diệt (Nirodhavāra) 217

Phần Sanh Diệt (Uppādanirodhavāra) 229

Phần Đạt Tri (Patinnivara) 236

 

TÙY MIÊN SONG.. 237

Phần Tùy Miên (Anusayavāra) 237

Phần Tự Y Tùy Miên (Sanusayavāra) 269

Phần Trừ Tùy Miên (Pajahanavāra) 297

Phần Đạt Trừ (Pariññavara) 328

Phần Đã Trừ (Pahinavara) 358

Phần Vẫn Sanh (Uppajjanavara) 386

Phần Giới (Dhatuvara) 386

 

TÂM SONG.. 398

Phần Xiển Thuật (Puggalavāruddeso) 398

Xiển Thuật Phần Nhân. 398

Xiển Thuật Phần Pháp (Dhammavāruddeso) 401

Xiển Thuật Phần Người Và Pháp (Puggaladhammavāruddeso) 403

Xiển Thuật Phần Hỗn Tạp  (Missakavāruddeso) 405

Phần Xiển Minh. 406

Xiển Minh Phần Nhân (Puggalavāraniddeso) 406

Xiển Minh Phần Pháp (Dhammavāraniddeso) 411

Xiển Minh Phần Người Và Pháp (Puggaladhammavāraniddeso) 415

 

PHÁP SONG.. 419

Phần Án Trí (Paññattivāra) 419

Phần Xiển Thuật (Uddesavāra) 419

Phần Xiển Minh (Niddesavāra) 420

Phần Hành Vi (Pavattivāra) 423

Phần Hành Vi Sanh. 423

Phần Diệt (Nirodhavāra) 438

Phần Sanh Diệt (Uppādanirodhavāra) 453

Phần Tu Tiến (Bhavanavara) 469

 

QUYỀN SONG.. 470

Phần Án Trí (Paññattivāra) 470

Xiển Thuật (Uddesa) 470

Phần Xiển Minh (Niddesa) 478

Phần Hành Vi (Pavattivāra) 501

Phần Hành Vi Sanh. 501

Phần Chu Tường (Pariññāvāra) 659

icon-pdf-2.jpg (28 KB)

Bình luận
| Mới nhất