ĐẠI GIỚI ĐÀN "BỬU HUỆ" - THÔNG BÁO SỐ 1: NHẬN HỒ SƠ GIỚI TỬ ĐĂNG KÝ THỌ ĐẠI GIỚI ĐÀN "BỬU HUỆ" TẠI GIỚI TRƯỜNG PGNT KINH TP.HCM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

PHẬT GIÁO NAM TÔNG KINH - TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023.

THÔNG BÁO

v/v Nhận Hồ Sơ Giới Tử Xin Đăng Ký Thọ Giới Tại Giới Trường PGNT Kinh TP.HCM

Trực Thuộc Đại Giới Đàn “Bửu Huệ” PL.2567 - DL.2023

 

Kính gửi:    

- Chư Tôn Đức Trụ Trì các Tự viện của các Giới tử    

- Chư Tôn Đức là Bổn Sư của các Giới tử   

- Các vị Giới tử Tu nữ - Sa di - Tỳ kheo

Thưa Quý Liệt vị:

Căn cứ tinh thần phiên họp ngày 27/2/2023 của Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM về việc triển khai công tác tổ chức Đại Giới Đàn “Bửu Huệ”;

Căn cứ nội dung kế hoạch tổ chức Đại Giới Đàn “Bửu Huệ” PL. 2567 - DL 2023 của Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM ban hành ngày 27/3/2023;

Căn cứ tinh thần phiên họp nội bộ ngày 07/4/2023 tại Chùa Phổ Minh Q.GV của Chư Tôn Đức PT/PGNT Kinh TPHCM được sự chuẩn thuận của Hoà thượng Thiện Tâm, phó chủ tịch HĐTS GHPGVN Đặc Trách PGNT Kinh, chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN TPHCM Trưởng Ban Quản Trị Tổ Đình PGNT Chủa Bửu Quang TP.TĐ về việc cho Giới tử PGNT Kinh được đăng ký thọ giới tại Giới Trường PGNT Kinh TPHCM.

Căn cứ tinh thần phiên họp ngày 10/4/2023 của BTT/BTS/GHPG - BTC/ĐGĐ “Bửu Huệ” với Chư Tôn Đức phụ trách PGNT Kinh TPHCM - Chuẩn thuận cho phép thành lập Ban Điều Hành nội bộ Giới Trường PGNT Kinh TPHCM trực thuộc ĐGĐ “Bửu Huệ” của GH/TP.HCM

Trên tinh thần đó, nay xin trân trọng thông báo đến Chư Tôn Đức, quý vị Bổn sư cùng các vị Giới tử thuộc hệ phái PGNT Kinh tri tường như sau. Nếu quý vị Giới tử nào có nguyện vọng thiết tha xin thọ giới (Từ Giới tử lên Tu nữ, từ Giới tử lên Sa di, từ Giới tử Sa di lên Tỳ kheo và Tỳ kheo xin Y chỉ sư) thì hãy khẩn trương làm hồ sơ và nộp về Ban Điều hành Giới Trường PGNT Kinh TPHCM.

Địa chỉ tạm tiếp nhận hồ sơ: Chùa Nam Tông số 220/110/166/1, khu phố 2, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân TPHCM.

Điện thoại liên lạc: TT. Thiện Hạnh số 0903 394 975.

Hồ sơ xin thọ giới: Vui lòng vào zalo 0903 394 975.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 5/5/2023.

Thời gian tổ chức: Từ ngày 05 -11 tháng 10 năm Quý Mão.

Kính chúc Chư Tôn Đức và quý Giới tử thân tâm thường an lạc.

Phó BTC Đại Giới Đàn “Bửu Huệ” 2023

Trưởng ban Điều hành

Giới Trường PGNT Kinh TPHCM

Hòa thượng Minh Giác

(đã ấn ký)

THÔNG BÁO SỐ 1: NHẬN HỒ SƠ GIỚI TỬ ĐĂNG KÝ THỌ ĐẠI GIỚI ĐÀN

Bình luận
| Mới nhất