Vô tỷ Pháp tập yếu

Quyển sách gồm 9 chương dạy về Vi diệu pháp

quyen-sach-gom-9-chuong-day-ve-vi-dieu-phap.jpg (47 KB)

ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA

VÔ TỶ PHÁP TẬP YẾU

 

Biên soạn: Thera Santakicco – Trưởng lão Tịnh Sự

Phật lịch 2517 - Dương lịch 1973

 

 

 

 

Abhikusala bổ sung từ:

Abhidhammatthasaṅgaha - Thera Nārada

Abhidhamma (Higher level) - Mehm Tin Mon

 

Hiệu đính phần bổ sung: Ācariya Maggabujjhano – thầy Ngộ Đạo

 

 

Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017

Xem sách

Bình luận
| Mới nhất
Tác phẩm khác