Toát yếu Vô Tỷ Pháp của Đức Phật

THE ESSENCE OF BUDDHA ABHIDHAMMA
TOÁT YẾU VÔ TỶ PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT
ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA
DIỆU PHÁP LÝ HỢP
Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon
(B. Sc. Hons. , Msc. , Ph. D. (Illinois, U. S. A)
Mahā Saddhamma Jotikadhaja
Giáo sư, International Theravāda Buddhist Missionary University - Myanmar.

THE ESSENCE OF BUDDHA ABHIDHAMMA
TOÁT YẾU VÔ TỶ PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT
ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA
DIỆU PHÁP LÝ HỢP
Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon
(B. Sc. Hons. , Msc. , Ph. D. (Illinois, U. S. A)
Mahā Saddhamma Jotikadhaja
Giáo sư, International Theravāda Buddhist Missionary University - Myanmar.
~~~~~~~~
Nguyên bản Anh ngữ được xuất bản năm 1994
Việt dịch: Bhikkhu Abhikusala – Tk. Siêu Thiện
Hướng dẫn phiên dịch và hiệu đính: Acāriya Maggabujjhano – thầy Ngộ Đạo

Toát yếu Vô Tỷ Pháp của Đức Phật - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Nguồn: TK Siêu Thiện

 

 

Bình luận
| Mới nhất